זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

א 42
אבטלה - דמי אבטלה 42
אולפנים להנחלת הלשון - חינוך מבוגרים 42
אופק חדש 11
אבל 49
אזהרת מנכ"ל - מועד אחרון להודעה 139
אחריות המנהל לפעילות ההורים 43
איחוד משכורות - שאילה והשאלת מורים 43
איסור מסירת ידיעות ופרסום ביקורת 43
איסור מתן המלצות על ידי מנהל ביה"ס 43
איסור ייעוץ, המלצות וחוות דעת לגורמים 43
אלימות במוסדות חינוך 44
אלימות - פגיעת תלמיד בעובד הוראה 44
אלימות - נוהל הרחקת תלמיד 45
ב 46
בדיקות רפואיות וועדות רפואיות 46
בחינות בגרות וגמר 47
היבחנות חדשה בבחינות הבגרות בחט״ע 47
מועדי תשלום לבודקי בחינות בגרות 58
בחינות - חופשה בשכר 118
בחירות ברשויות המקומיות 49
בטיחות וביטחון במוסדות החינוך 48
(בטיחות - הנחיות למקרה אסון (פטירת תלמיד 48
בטיחות לקראת חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, ל"ג 48
בטיחות משלחות לחו"ל 49
ביגוד לעובדי הוראה 50
ביטוח 52
ביטוח הורים מתנדבים 52
(ביטוח חיים ונכות קבוצתי (ביטוח הדדי לשעבר 51
ביטוח לאומי בחל"ת 52
ביטוח לאומי בפגרות 52
תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות 52
ביטוח למורים המלווים טיולים 53
ביטוח נזקי רכוש לעו״ה 53
ביטוח תאונות אישיות לעו״ה 51
ביטוח תאונות תלמידים 54
מקדם בריאות 53
ביקורי בית 54
ביקורי מפקח בשיעורים 55
בית הדין לעבודה 164
ג 55
גביית כספים 55
גל - קופת גמל 55
גמולים : 56
גמול אחראי לביטחון, הג"א ומל"ח 56
גמול ביניים 70
גמול הדרכה 98
גמול הדרכת תלמיד בעבודת סיום בעל-יסודי 57
גמול הכנה לבחינות בגרות וגמר 56
גמול הכנה לבגרות במתמטיקה ובאנגלית 56
גמול הכנה לבגרות באזרחות 56
גמול הכנה לבחינות גמר ממשלתיות בכיתות י"ג-י"ד 57
גמול הכשרות למורה בתפקיד הדרכה 57
גמול הנחיית תלמידים בפרויקטים בחשבונאות,מזכירות ומינהל 58
גמול הערכה בעבודה מעשית של תלמידי י"ב בנתיב הטכנולוגי 58
גמול הפלגה בים 58
גמול השתלמות 59
גמול חינוך כיתה 70
גמול חינוך מיוחד 71
גמול חינוך מעובה למחנכי כיתות א 71
גמול ייעוץ 136
גמול כפל תואר 68
גמול ליווי טיולים 132
גמול למורי תלמידים מחוננים 71
גמול מורה מדריך 75
גמול מעבדה 75
גמול ניהול למנהלים ולסגנים 71
גמול ניהול למנהלים במרכזי מחוננים 73
גמול סמינרים מ.א. וד"ר 73
גמול פיצול 74
גמול פיקוח 75
גמול ריכוז בטיחות בדרכים 76
גמול ריכוז מעבדה/מרכזיה/אמצעי הוראה 75
גמול ריכוז מקצוע בבתי ספר קטנים 75
גמול ריכוז מקצוע ביסודי 76
גמול ריכוז מקצוע בעל-יסודי 76
גמול תואר שני ושלישי 77
גמולי תפקיד בימי מחלה 125
גמולים שונים 77
גרירת גמול ניהול 78
קביעות בגמול הניהול 73
תגמול לעבודה עם ליקויי למידה בחט"ע ובחט"ב 129
גמול לשעת הכנה לגיאוטופ 57
(גמול לשעת הכנה לבגרות (ביוטופ 58
נוסחאות לחישוב גמול ניהול למנהל בי״ס יסודי עם כיתות על יסודי או מיוחדות 73
גמלה 79
בחירת קרן פנסיה וקופת גמל 79
גיל הפרישה החדש 79
גימלת שאירים 82
גמלה ופיצויי פיטורין 91
דרגת שכר בפנסיה להורים שכולים 82
הגבלת השתכרות כפנסיונר 181
קריטריונים להגדלת הגמלה 89
היוון 83
הסדרי פנסיה במימון המדינה לעו"ה בבעלויות המבוטחים בקרנות החדשות 83
העברת זכויות מקרן פנסיה לקופת גמל 80
הפרשות המעסיק לפנסיה ולפיצויים 91
הקדמת הפרישה מטעמי בריאות 80
הקפאת זכויות לגמלה 80
הראל מנוף פנסיה 84
חובת המעביד לבטח בפנסיה מקיפה 84
חישוב הגמלה למורה אם 85
חישוב שירות צבאי לצורך פנסיה 86
מדריך למשפחת גמלאי שנפטר 86
מדריך למשפחת עובד שנפטר בשירות 86
(מדריך לעומד לפרוש לגמלאות (משירות המדינה 86
מענק חד-פעמי 88
מענק בגובה הקיצבה עד לפרישה לגימלאות 126
עולה חדש וזכויות מחו"ל 82
ערעור על דרגת נכות לצורך גמלאות 88
ערעור על החלטה בעניין גמלה 88
(פרישה לקצבה (למורים עובדי המדינה 79
פרישה מוקדמת בפנסיה צוברת 80
צירוף שירות קודם תוך החזרת פיצויים 89
קצבאות כפל 89
קריטריונים להגדלת הגמלה 89
רכיבים פנסיוניים 81
רכישת זכויות גמלה בחל"ת 90
רציפות זכויות לגמלה 91
שכר לשאירי עובד שנפטר בשירות 86
תיקון הפנסיה לעו"ה בגמלאות 181
תשלום לקרנות פנסיה לעובד שעבד חדשיים 91
גני ילדים 92
איכלוס בגילאי 3 5-4 93
הבאת ילדים לגן והחזרתם לביתם 92
כיתות וגנים משלבים 93
לימודים בימים הראשונים לשנה"ל 92
מסירת מידע על ילדי גנים העוברים לביה"ס 93
סיום הלימודים בפורים, בימי זיכרון ובימי צום 92
עבודה בעת היעדרות הסייעות 93
שחרור ילדים לפני סיום הלימודים 92
שעות הפעילות של הגן 92
גננות 94
גמול חינוך כיתה 94
גמול הדרכה 94
גננות בחטיבות צעירות 95
גננות בתפקידי סיוע 95
גננות מובילות 95
(גננות משתלבות בגנים משלבים (גרירת גמול ניהול 96
גננות שי"ח 95
גננת אם 94
גננת משלימה 94
עבודה בימי ו׳ 94
גרירת גמול ניהול 94
דיווחי נוכחות/היעדרויות 95
ותק בשבתון 95
ימי הלימודים בגן 94
מילוי מקום לגננת נעדרת 95
נוהלי ביטחון 96
שעות גיל 189
שעת סיור גן ילדים 96
ד 96
דמי אבטלה 42
דמי שתיה 191
דרגה-דירוג : 96
אי הכרה בדרגה/גמולים לפורש לאחר שבתון/חל"ת 96
דרגה, ותק וגמולים למורים עולים 96
דרגת פרישה להורה שכול 82
דרגות קידום למורי המכללות להכשרת עו״ה 148
דרגת שכר אקויולנטית לבוגרי ישיבות 96
דרגת שכר מינימלית בעל-יסודי 96
הסמכה לאחר 20 שנה 96
ה 97
הבראה 97
הגדרת שנת עבודה 97
הגנה משפטית 164
הדרכה - עו"ה בתפקידי הדרכה 98
הוצאות נסיעה - ראה נסיעות 167
הורים - אחריות המנהל לפעילותם בביה"ס 43
הטרדה מינית - חוק למניעתה 97
היוון 83
המנעות משיבוץ תלמיד בכיתה בה מלמד בן משפחה 105
היעדרות 101
היעדרות מימי לימודים 101
השתתפות מורים בוועדות 100
היעדרות קיזוז מהשכר 100
היעדרות ביום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל 100
היעדרות הסייעות בגנים - נוהלי עבודה 93
היקפי משרות 101
היקף המשרה בהוראה ברבדים השונים 101
היקף המשרה בהוראה למנהל/סגן 101
היקפי משרות במכללות 147
ערעור על הקטנת משרה 102
הלנת שכר 102
המועצה הפדגוגית 102
המלצות ע"י מנהל ביה"ס - איסור 43
הנקה/שעת הורות - זכות להיעדר מהעבודה 107
הסמכה לאחר 20 שנה 96
הסמכה ורישיונות הוראה 194
הסעות תלמידים 105
השלמת משרה לאמהות 102
הסתדרות המורים - מרכז/סניפים/מוסדות 4
העברות לסוגיהן 103
העברה - הגשת הבקשה 103
העברה מוחלטת 103
העברה מסוייגת 103
העברה ממגמה למגמה 103
העברה מכיתות ז׳-ח׳ לכיתות א ׳ - ו׳ 103
פסילת מורה בחינוך הדתי מטעמים דתיים 103
העברה יזומה עקב צימצומים/חוסר התאמה 103
הליך ערעור על העברה יזומה 104
העברה והוצאה של תלמיד מביה"ס 46
העסקה בגנים ובבת"ס שלא בבעלות המדינה 102
העסקת גמלאים 181
העסקת קרובי משפחה 104
הערכת תארים אקדמיים מחו"ל 105
הצהרת הורים על בריאות ילדם 132
הצטרפות לבן זוג היוצא לחו"ל 105
הקפאת זכויות לגמלה 80
הראל מנוף פנסיה 84
הרחקת תלמיד - נוהל 45
היריון - תקופת לידה והורות: 106
איסור פגיעה בהיקף המשרה בהיריון 106
בדיקות שגרתיות בתקופת ההיריון 106
הגבלת פיטורין 106
חופשת מחלה לעובדת בהיריון 106
פיטורי מורה בהיריון בתקופת ניסיון בעל- יסודי 177
שמירת הריון 106
התפטרות אחרי לידה 109
השתלמות 110
התיישנות לימודים לתעודת הוראה 110
מענקי שעות והחזרי שכר לימוד 153
פגיעה בשנת השתלמות 186
קרנות ההשתלמות 182
התאבדות - נסיונות התאבדות תלמידים 101
התנהגויות חריגות של תלמידים-סיוע וייעוץ 127
ו 111
ולת"ם (ועדות לתיאום מילואים) -נוהל פנייה 143
ועדות רפואיות ובדיקות רפואיות 111
ועדי הורים - חברות מורים בוועדי הורים 111
ועדי הורים - פתיחת חשבון לתשלומיהם 111
ועדי מורים בבית הספר - תקנון 112
ותק 7
ותק בהוראה 113
ותק בניהול 114
ותק בניהול בשנת שבתון 115
ותק בניהול מחלקת חינוך 115
ותק בפיקוח בשבתון 115
ותק בתפקידי הדרכה ופיקוח 115
ותק למדריכים מקצועיים 115
ותק לממלא מקום 115
ותק למנהל שעבר לסגנות 115
ותק למסורבי עלייה 115
ותק למפקח שחזר לניהול 115
ותק למקבלי שכר ללא עבודה 115
ותק לעבודה בהתנדבות 114
ותק לעבודה בקרן קרב 114
ותק צה"לי ושירות לאומי 113
ז 115
זכויות מורה-אם לגבר - ש. הורות אב 109
זקיפת הטבה 115
ח 116
חוות חקלאיות 127
חופשות 116
1 במאי 116
חופשה בשכר לנבחנים במוסדות על תיכוניים 118
חופשה בשכר לנסיעות בתפקיד 118
חופשה ופגרת חג 121
חופשה ללא תשלום - חל״ת/שבתון 120
הגשת בקשה לחל״ת/שבתון 120
חל״ת לצורך הצטרפות לבן זוג היוצא לחו"ל 120
הודעה על חזרה מחל״ת / שבתון 120
דחיית בקשה לחל״ת 120
ערעור על דחיית בקשה לחל״ת 120
מקרים בהם יש להגיש בקשה לחל״ת 120
תקופות שהייה בחל״ת 120
חל״ת ופגרת חג 121
זכויות במהלך החל״ת 121
ביטוח לאומי בחל״ת 121
מס הכנסה בחל״ת 121
חופשת נישואין 118
לוח החופשות בשנת הלימודים 116
חופשות לנוצרים, מוסלמים ודרוזים 117
(חופשות מיוחדות (בשכר 118
חופשת לידה - תקופת לידה והורות 107
חופשת מחלה 121
חופשת מחלה וותק לגימלאי שחזר לשירות 125
חופשת מפקחים 117
חופשת קיץ 117
עבודה במיגזר שלא לפי לאום 116
חטיבות צעירות 127
( 'חינוך מבוגרים (אולפנים, אולפניות, תהילה, מרכזי השכלה וכדו 42
חינוך כיתה 70
חינוך מיוחד : 128
גמול חינוך מיוחד 71
הסמכה לחינוך מיוחד 128
העברה מחינוך מיוחד לחינוך רגיל 128
חישוב שכר מורים לחינוך מיוחד בחופשות 128
מורים לעוורים ולכבדי שמיעה 128
מעמד המפתנים 128
שנה גמישה בחינוך המיוחד ובמתי"א 128
תגמול לעבודה עם ליקויי למידה בחט"ע ובחט"ב 129
תשלום נסיעות מוגדל למורים לחינוך מיוחד המשתתפחם בוועדות 129
חלונות ודלתות 127
ט 130
טבלת השכר 163
טיולים 130
אינפורמציה על מזג האוויר 130
איסור ארגון טיולים לחוץ-לארץ 130
אמבולנס למורה שנפגע בטיול 134
ארגון טיולים במערכת החינוך 130
סיוע חירום במהלך הטיול 131
הודעה להורים 132
החברה להגנת הטבע - לשכות לייעוץ ולתיאום טיולים 131
הצהרת הורים על בריאות ילדם 132
טיולים בחודשי הקיץ 131
טיולים בחודשי החורף 132
ליווי תלמידים במסעות ובטיולים - פעילות חוץ בית-סיפרית 132
מלווים חמושים 132
פגיעה בטיולים 135
טיפול תרופתי לתלמידים 127
טלפון - השתתפות בשיחות טלפון 134
טמפרטורה המחייבת חימום בחורף 134
י 135
יוח"א - מענק יוח"א 135
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - היעדרות בו 118
יועצים 136
תנאי עבודתם 136
שמירה על סודיות מידע 137
רישיונות לייעוץ 137
יחידת העבודה 138
היקף המשרה בהוראה 138
סיום יום הלימודים - ראה "משך השיעורים" 159
פיזור יחידת העבודה 138
ייעוץ וטיפול פסיכולוגי לעו״ה 137
ילקוט התלמיד 138
ימי הצהרה 121
ימי מחלה 121
כ 8
כיתות וגנים משולבים 93
כלנית - קרן לשעות נוספות 181
כפל תואר - גמול 68
ל 139
ל"ג בעומר 49
לוח זמנים - תאריך אחרון להודעה 139
לידה - ראה תקופת הריון, לידה והורות 107
לידה בשבתון 107
ליווי תלמידים במסעות ובטיולים 132
לימודים בימים הראשונים לשנה"ל 133
לימודים וטיולים בימי שרב 134
לימודים לתעודת הוראה - התיישנות 110
מ 139
מבטחים - פנסיה למורים על-יסודיים 139
מודעות - טיפול פסיכולוגי 137
מועדי חגים לעובדי הוראה נוצרים, מוסלמים ודרוזים בבתי"ס עבריים 117
מועצה פדגוגית 102
משרת אם למורה אב 141
מורה אם - חישוב משכורתה 140
מורים בבתי חולים 140
מורים בתפקידי הדרכה 98
מורים לטבע - פיצוי להכנת המעבדה 141
מורים לסיעוד ולמקצועות פרא-רפואיים 139
מורים לעיוורים ולכבדי שמיעה 128
מורים עולים 141
מורים צפוניים המלמדים בדרום 194
מחלה 121
גמולי תפקיד בימי מחלה 125
היעדרות בשל מחלת הורה/בן זוג/ילד 122
היעדרות לצורך סיוע לאדם עם מוגבלות 122
העמדת עובד בפני ועדה רפואית 111
הפחתת משרה מטעמי בריאות 125
חופשת מחלה 121
ימי הצהרה 121
מענק בגובה הקצבה עד פרישה לגימלאות 126
נוהל חישוב צבירה לגרירת ימי מחלה 126
ניצול ימי מחלה לעובד שנפסל מטעמי בריאות 123
ניצול ימי מחלה לפני פרישה 123
פיצוי לימי מחלה לא מנוצלים 178
קרן ימי מחלה 126
תוספת ימי מחלה בחצי משכורת 126
מחקרים/איסוף מידע במוסדות חינוך 142
מילואים 142
ולת"ם - נוהל פנייה 143
קריאה לשירות מילואים 142
תשלום למשרתים במילואים 142
מילוי מקום 143
שכר ממלאי מקום 143
ממלא מקום מנהל בי"ס 144
מילוי מקום לסגנית ראשונה היוצאת לחופשת לידה 144
פנסיה ופיצויים לממלא מקום 91
מכללות 146
גמול לבעלי תפקידים 148
גמולי השתלמות 148
גמול למורי מכללות מ"א ודוקטור 148
דרגות קידום 148
הגדלת משרה מעבר למשרה קבועה 147
היקפי משרות 147
העסקת מורים חדשים 147
הפסקת עבודה למורים לא קבועים 147
תקופת העסקה 147
לוח אקדמי שנתי במוסדות להכשרת עו"ה 146
מורה במעמד לא קבוע 147
מורים בעלי דרגה אקוויוולנטית - הרחבה 147
שיבוץ 146
תשלום כפל לעו״ה המשרתים במילואים 142
מנהלי המחלקות לחינוך 144
מנהלים וסגנים 149
גמול ניהול למנהלים וסגנים 71
גמול ניהול במרכזי מחוננים 73
היקף משרת המנהל 101
היקף משרת מנהל על יסודי 149
הכרה בשבתון כוותק בניהול 149
המספר המירבי של שעות ניהול 149
מנהל העובר להוראה 149
מנהל מתי"א 165
מנהלי אשכולות פיס 149
מנהלים במרכזי פסג"ה 158
מנהלים נפגעי רפורמה או ויסות 169
נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים 149
עבודת מנהלים וסגנים בהוראה 150
עבודת סגנים בהדרכה 150
קביעות בגמול הניהול 73
קביעות בשעות הניהול 150
רכב למנהלים 168
מס הכנסה 150
מספר התלמידים בכיתות 151
מעבדה 75
גמול מרכז מעבדה 75
פיצוי למורים לטבע על הכנת המעבדה 141
מעונות 152
השתתפות המדינה במעונות יום 152
תוספת מעונות 151
מענק התמדה 153
מענק חד פעמי 88
מענק יובל 148
מענק יוח"א 136
מענק למורים צפוניים המלמדים בדרום 194
מענקי שעות והחזרי שכר לימוד 153
מפתנים - מעמדם ככיתות רגילות 157
מצלמות במוסדות חינוך 157
מרכזי נוער 157
מרכזים טיפוליים - תנאי שירות 157
מרכזי פסג"ה 158
משך השיעורים 159
(משך שנת הלימודים(מורי י"ב - לרשות בית הספר 159
משכורת 160
הרכב המשכורת 160
טבלת השכר המשולב 163
שכר לשאירי עובד שנפטר בשירות 86
שכר ממלאי מקום 143
תלוש המשכורת - הדרכה בהבנתו 161
משמעת 43
איסור מסירת ידיעות ופרסום ביקורת 43
אלימות תלמידים ותגובה כלפיהם 44
משפטים 164
הגנה משפטית 164
בית הדין לעבודה 164
עדות בבית משפט 165
תביעות משפטיות 165
מתי"א 165
מתמחים בהוראה 110
מתנדבים - נוהל קריאתם 166
מתנות: הימנעות מקבלת מתנות 166
נ 167
נוהל הטיפול בנפגעים בטיול 135
נוהל הטיפול בפגיעת תלמיד בעו"ה 44
נוהל הרחקת תלמיד 45
נוהל קריאת מתנדבים 166
נוהל גמישות בהעסקה )פיטורים( 173
נוהל שיבוץ עובדי הוראה 187
נזקי רכוש 53
ניכוי מס ממענקים 151
ניסיון בהוראה: תקופת ניסיון וקביעות 195
נסיעות 167
נסיעות בתפקיד 168
נסיעות ללומדים בתכנית להכשרת מנהלים 168
נסיעות למורים המלמדים במועצות אזוריות 168
נסיעות למורים ערבים הגרים בצפון ועובדים בדרום 169
קצובת נסיעה 167
רכב למנהלים 168
נפגעי רפורמה - מורי ז'-ח' 169
נפגעי רפורמה - מנהלים 169
נפגעי רפורמה - שעות ניהול וגמול ניהול 170
נקודות זיכוי למשמורת משותפת לילדים 150
ס 170
סודיות מידע )למורה יועץ( 137
סטאז' 110
סיעוד - מורות לסיעוד ולמקצועות פרא-רפואיים 139
סמינרים ומכללות - ראה מכללות 147
סמלים לדו"ח נוכחות 170
סמלים לדרגה 171
סמלים למצב אישי 171
סמלים לפיצול משרה 171
סריקות בבתי הספר 171
ע 172
עבודה בגנ"י ובבת"ס שלא בבעלות המדינה 102
עבודה בהיעדרות הסייעות 93
עבודה במגזר שלא לפי הלאום 116
עבודה פרטית/נוספת לעובדי הוראה 172
עדות בבית משפט 165
עובדי בית חולים 140
עובדי הוראה בתפקידי הדרכה 98
עוז לתמורה - עיקרי ההסכם 35
עזרה ראשונה לתלמידי ם 172
עיקול מהמשכורת - סכומים שאינם ניתנים לעיקול 151
עישון במוסדות חינוך 172
ערעור על הקטנת משרה 102
עו״ה בתפקיד הדרכה 98
פ 173
פגיעה בשירות בצה"ל 124
פגיעה בעבודה בערבי פגרות 124
פגיעה בשנת השתלמות 186
פגיעת תלמיד בעו" ה 44
פגיעה בטיולים 135
פורטל חדש לעובדי הוראה 161
פטירה 86
מדריך למשפחת גמלאי שנפטר 86
מדריך למשפחת עובד שנפטר בשירות 86
פיזור יחידת העבודה 138
פיטורין - נוהל גמישות בהעסקה 173
גמישות העסקה - הליך סיום עבודת סגן מנהל 176
גמישות העסקה - הליך סיום עבודת מנהל 176
גמישות העסקה - הליך סיום עבודת מורה 173
גמישות העסקה - הליך סיום עבודת גננת 174
מועד אחרון למשלוח מכתב פיטורין 173
הגבלת פיטורין 106
פיטורי מורה בהיריון בתקופת ניסיון בעל-יסודי ובחט"ב 177
פיצויים 178
פיצויים לשירות מעל 35 שנה 180
החזר פיצויים - צירוף שירות קודם 179
חזרה לעבודה לאחר קבלת פיצויים 179
פיצוי לימי מחלה שלא נוצלו 178
פיצויים לשנת שבתון 180
רכיבים לתשלום פיצויים 179
תשלומי פיצויים לפי סעיף 14 179
פנסיה - הראל מנוף פנסיה 84
פסילת מורה בחינוך הדתי מטעמים דתיים 103
פנסיונרים 125
דיווח על שינויים במשכורת הקובעת לגמלה 180
דיווח על שינויים ברכיבי שכר 181
הגבלת השתכרות כפנסיונר 181
הזמנת גמלאים לאירועים במוסדות החינוך 181
העסקת גמלאים 181
הרכב השכר בפנסיה 180
צירוף שירות קודם - החזר פיצויים 179
חופשת מחלה- ותק לגמלאי שחזר לשירות 125
תיקון הפנסיה לעובדי הוראה בגמלאות 181
פסג"ה - מרכזי פסג"ה 158
פעילות חוץ בית-ספרית 132
פרא-רפואיים 139
ק 132
קביעות בגמול ניהו ל 73
קופת גמל גל 55
קיזוז היעדרות מהמשכורת 100
קיזוז תשלומי יתר 181
קיצבאות ילדים 151
קצובת ביגוד 50
קצובת הבראה 97
קצובת נסיעה 167
קרן דפנה - כלנית )שעות נוספות( 181
קרן ימי מחלה 126
קרן מצוקה 186
קרנות ההשתלמות 182
ר 75
ריכוז מעבדה 75
ריכוז מקצוע 75
רישיונות לייעוץ 137
רכזי מקצוע בבתי ספר יסודיים 76
רכזי מקצוע בעל-יסודיים 76
רפורמה - ראה נפגעי רפורמה 169
רציפות זכויות - ראה גמלה 91
רכישת זכויות גמלה בחל״ת 90
ש 188
שאילה והשאלת מורים )איחוד משכורות ( 43
שיבוץ בשעה השביעית והשמינית 159
שיבוץ לעבודה במוסדות חינוך רשמיים - נוהל שיבוץ 187
מושגים והגדרות 187
סוגי מעמד עו״ה בשיבוץ 187
הודעות שיבוץ וקביעת מעמד 187
הודעות שיבוץ וקביעת מעמד במשרה לא פנויה 188
שיבוץ מתמחים בהוראה 188
שיבוץ עו״ה חסר הסמכה/חסר תואר אקדמי שטרם הגיע לקביעות 188
ביטול/שינוי החלטה בעניין שיבוץ או השלמת משרה או העברה מסוייגת 188
שינוי קופת גמל 55
שינויים אישיים - חובת הודעה 189
שיעורים - משך השיעורים 159
שיעורים פרטיים 189
שכר דירה ביישובי הבדואים בדרום 189
שכר לימוד - השתתפות בהוצאות 154
שכר ממלאי מקום 143
שמירת היריון 106
שמירת מקום העבודה ליוצא בשליחות לאומית 189
שנת שבתון 120
שעות גיל 189
שעות הכנה לבגרות במקצועות עבריים ובע"פ בביולוגיה (ביוטופ) 58
שעות הכנה - גיאוטופ 58
שעות חינוך כיתה 190
שעות ניהול - יסודי, על-יסודי, ח ט"ב, נ"ע ואולפניות 190
שעות ניהול - קביעות 191
שעות שהייה 191
שעת הנקה/הורות 107
שתייה - דמי שתייה 191
ת 192
תאונה במוסד חינוך - ועדה לבירור 192
תאונות עובדי הוראה - נוהל הטיפול 192
תאונות תלמידים - נוהל הטיפול/דיווח 192
תאריכים להודעה - חופשות, העברות, פרישה 139
תגמול לעבודה עם לקויי למידה בחט״ע ובחט״ב 129
תוספת ימי מחלה בחצי משכורת 126
תוספת אם 140
תוספת מעונות 151
תורנויות 193
תיוק מסמכים בתיק אישי 193
תמריצים 193
תמריצים למורים צפוניים ביישובי הבדואים בדרום 194
תעודות הסמכה ורישיונות הוראה 194
תקופת ניסיון וקביעות 195
תקנון ועדי מורים בבתי הספר 112
תרופות - טיפול בתרופות בתלמידים 126
תשלומי הורים 111
תשלומים רטרואקטיביים 196

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==