זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 164 משפטים הגנה משפטית  תביעה משפטית נגד עובד הוראה אפשרית בשני אופנים: האחד - תביעה אזרחית (המוגשת בידי אזרח). השני — תביעה פלילית (המוגשת על ידי המדינה). המנהל הכללי של משרד החינוך ד"ר ש. שושני, במכתבו , מבהיר:  361' , מס 4.12.94 למזכ"ל הסתדרותהמוריםאברהםבן שבתמיום א. תביעה אזרחית מוגשת כנגד משרדנו ו/או המוסד החינוכי על ידי התלמיד או הוריו על מנת לבקש פיצוי בגין פגיעתו. תביעה זו עניינה מתן פיצוי כספי לנפגע, והיא מוגשת על פי פקודת הנזיקין. במקרה כזה, על פי הוראת החוק, המעביד אחראי אחריות שילוחית כלפי עובדו. יתרה מזו, משרד החינוך והתרבות לקח על עצמו גם אחריות כלפי כלל מוסדות החינוך, גם אלה שאינם בבעלות המדינה, וביטח את כלל מוסדות החינוך שבפיקוחו בביטוח צד ג', (למעט הסתייגויות הקיימות בפוליסת הביטוח). על כן, במקרה של תביעה אזרחית, משרד החינוך, באמצעות חברת הביטוח, מקבל על עצמו את הוצאות התביעה ופסק הדין לכל דבר ועניין.  ב. תביעה פלילית כאשר מדובר בתאונה חמורה או במקרים חריגים, והמשטרה בודקת את התאונה, ומחליטה להגיש תביעה. (עקב הפרת סעיף מסעיפי החוק הפלילי). גם במקרה זה עובדי הוראה מוגנים בפוליסת ביטוח בחברת ענבל, ומקבלים פיצוי מלא בגין ההוצאות המשפטיות הנגרמות להם. הפוליסה נותנת סיוע משפטי מלא לעובד הוראה המואשם בפלילים עקב מקרה שיסוד מיסודותיו-רשלנות. נוהל לקבלת הגנה משפטית  בתביעה אזרחית עובד הוראה, שנתבע לדין אזרחי בעניין הקשור לעבודתו בבית הספר (כגון תביעת נזיקין של תלמיד בגין רשלנות), יעביר מיד את התביעה המקורית לידי היועץ המשפטי של משרד החינוך והתרבות (ברשותו ישאיר תצלום) ויצרף לה הודעה קצרה ובה פרטים אלה: מס' תעודת זהות, שם בית הספר ומספרו, מספר הטלפון בבית הספר, כתובת פרטית ומספר הטלפון בבית.לא יקבל המורה תוך שבועיים ימים מיום שהעביר 02-( את החומר, הוראות בכתב, יפנה טלפונית ללשכת היועץ המשפטי ) על מנת לקבלן.  5602222 משרד החינוך מכיר, בדרך כלל, באחריותו השילוחית למעשיו של עובד הוראה שהוא עובד מדינה. כל מקרה ייבדק לגופו ובהתאם לנסיבותיו תיקבע עמדת משרד החינוך והתרבות. )5/ בתביעה פלילית (חוזר מנכ"ל מא כל עובדי ההוראה מבוטחים בחברת הביטוח "ענבל" מפני תביעות בגין עבירות פליליות, שיסוד מיסודותיה של העבירה הוא מעשה רשלנות, בגין מעשה או מחדל כלשהו, שנעשה תוך כדי מילוי תפקידו ולשם מילוי תפקידו בין כותלי המוסד ומחוצה לו. חברת "ענבל" תעמיד להגנת עובד ההוראה הנתבע עורך דין מתוך רשימת עורכי הדין שברשותה. בכל מקרה של הגשת תביעה פלילית נגד עובד ההוראה, יש לפנות ליועץ , ירושלים, 34 המשפטי של משרד החינוך והתרבות, רח' שבטי ישראל .91911 מיקוד בית הדין לעבודה  כל תביעה של עובד נגד מעסיק, הנוגעת לעצם קיום יחסי עובד ומעביד,  יש להגיש לבית הדין האזורי לעבודה. : תביעות בגין שכר עבודה, עבודה בשעות נוספות, חופשה, לדוגמה פיצויי פיטורין; הפרת חוזה; פירוש ביצוע הפרה של הסכם קיבוצי מיוחד; תביעות נגד קרנות פנסיה ותביעות על פי חוק הביטוח הלאומי (קצבת זיקנה ושאירים, נפגעי עבודה, מענקי לידה, דמי לידה וכד') - אם לדעת העובד דחו מוסדות אלה את תביעותיו שלא כדין; כמו כן - כל התביעות שבמסגרת היחסים שבין עובד לאיגודו המקצועי, בקשר לחברות, או לתחום פעילותו של הארגון ביחסי עבודה. הרכב בית הדין האזורי לעבודה בית הדין האזורי לעבודה יושב, בדרך כלל, בהרכב של שלושה: שופט מקצועי ושני נציגי ציבור (אחד מטעם העובדים ואחד מטעם המעסיקים). השופט המקצועי משמש אב בית-דין ונציגי הציבור מתמנים על ידי שרי המשפטים והעבודה. נציג הציבור, בשבתו בבית הדין לעבודה, כפוף רק לחוק ועליו לשפוט בהתאם למצפונו, מבלי שתהיה עליו חובת נאמנות לגוף שהמליץ על מינויו או לציבור שהוא מייצג. לבקשת אחד הצדדים בדיון, רשאי השופט הראשי בבית הדין להחליט, שהשופט המקצועי ישב כדן יחיד,  מבלי להיזקק לנציגי הציבור. תביעות שכר ופיצויי פיטורין תביעות לשכר עבודה מולן ולפיצויי פיטורין יוגשו בטפסים מיוחדים שניתן לקבלם במזכירות בית הדין. מותר להגיש תביעות אלו לא על טופס, וזאת כשפרטי התביעה רבים ומורכבים. התביעה לשכר עבודה בחודש ואילך (ולא יאוחר משנה לאחר עיכוב 10- מולן תוגש מהיום ה ימים מהיום שקיבל העובד את השכר בו קשור 14 המשכורת), או תוך הפיצוי, הכל לפי המוקדם ביותר. בכתב התביעה יצויינו פרטיו האישיים של התובע, פרטי השכר המולן וסכום פיצויי ההלנה הנדרשים. כתב הגנה ימים מיום שקיבל הנתבע את כתב 10 כתב הגנה יוגש, בדרך כלל, תוך התביעה. מותר לבקש ארכה והיא, בדרך כלל, ניתנת. ייצוג עובד או מעסיק יכול להיות מיוצג בבית הדין בעצמו, או על ידי עו"ד או על ידי נציג האיגוד המקצועי. אגרות מגיש התביעה חייב בתשלום אגרת משפט. אפשר לבקש דחיית תשלום האגרה על גבי טופס מיוחד שהוכן לצורך זה. רשימת בתי הדין לעבודה ,20 . בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, רח' בית הדפוס 1 02-6546412 : פקס  03-6817829 : , פקס 25 . בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, רח' שוקן 2  04-8698057 : , פקס 12 . בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, רח' פלי"ם 3 . בית הדין האזורי לעבודה בנצרת עילית, קריית יצחק רבין, 4  04-6087499 : פקס ,5 . בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, רח' התקווה 5  08-6470553 : פקס 077-2703333 : - טל מרכז מידע ארצי .6 במרכז המידע הטלפוני ניתן לקבל מידע אודות תיקים המתנהלים בבתי המשפט על ערכאותיהם השונות. כל חבר יגיש התביעה לבית הדין באזור שבו הוא מועסק. מ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==