זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 165 עדות בבית משפט או בבית הדין  )10/ (חוזר מנכ"ל מ"א א. נדרש עובד הוראה על ידי המעסיק, או על ידי אחד ממשרדי הממשלה, להופיע לשם מתן עדות בבית המשפט או בבית דין, כדי להעיד על דברים הידועים לו מכוח תפקידיו, תיחשב תקופת היעדרותו מהעבודה כהיעדרות בתפקיד, והוא יהיה זכאי להחזר הוצאות הנסיעה מהמעסיק.  ב. נדרש עובד הוראה על ידי אדם או מוסד לא ממשלתי, או על ידי מי שאינו המעסיק הישיר שלו, להופיע לשם מתן עדות בבית משפט או בבית דין, כדי להעיד על דברים הידועים לו מכוח תפקידיו או הנוגעים בתפקידיו, לרבות תפקידו כנציג הארגון היציג של העובד הנוגע בדבר ידרוש דמי בטלה והוצאות  מבית המשפט או מבית הדין בעד אותה הופעה. את דמי הבטלה והוצאות אלה יעביר מזכיר בית המשפט או בית  הדין לאוצר המדינה או למעסיק הישיר, ויודיע על כך למנהל המחוז או למעסיק הישיר של עובד ההוראה באמצעות העובד; העובד ימציא אישור זה למעביד. תקופת היעדרותו תיחשב כהיעדרותבתפקיד והעובד יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעהמהמעסיק.  ג. נדרש עובד הוראה להופיע להעיד בבית משפט או בבית דין שלא בנסיבות המפורטות בסעיפים א' או ב' דלעיל ייחשב זמן היעדרותו כחופשה ללא שכר. המעסיק לא ישא במקרה זה בהוצאות הנסיעה ודמי הבטלה. אם ובמידה שיפסקם בית המשפט או בית הדין הם יהיו של העובד.  ד. נדרש עובד הוראה להופיע בבית המשפט או בבית הדין ולהעיד ללא קשר עם תפקידיו הרשמיים, ואין הוא רוצה שזמן היעדרותו ייחשב כחופשה ללא שכר, הוא רשאי לפנות אל מנהל המחוז (אם הוא עובד מדינה) או למעסיקו בבקשה לאשר לו להעיד את עדותו בשעות העבודה ולאפשר לו להחזיר את שעות ההיעדרות על ידי מילוי מקום מורה שנעדר.  ה. המעסיק (מנהל המחוז אם הוא עובד מדינה) יתן את האישור המבוקש, אם לדעתו יש עניין ציבורי בכך שעובד ההוראה יחווה את דעתו בעניין הנדון לפני בית המשפט או בית הדין ואם אין מומחה אחר שיוכל לעשות זאת במקומו.  ו.  נתן המעסיק (מנהל המחוז אם הוא עובד מדינה) את האישור המבוקש, חייב עובד ההוראה לדרוש דמי בטלה והוצאות מבית המשפט או מבית הדין ולבקש העברתם למעסיק (אוצר המדינה או מעסיקו הישיר). הודעה על כך תימסר למנהל המחוז שבו מועסק עובד ההוראה או למעסיק הפרטי, באמצעות העובד.  ז.  לא נתן המעסיק (מנהל המחוז אם הוא עובד מדינה) את האישור המבוקש, יחולו על עובד ההוראה הכללים האמורים בסעיף ג' דלעיל. תביעות משפטיות  כל תביעה המגיעה ליחידה מיחידות משרד החינוך או למוסד חינוך רשמי, וכל תביעה הקשורה בנזקי גוף לתלמידים המגיעה לכל מוסד חינוך, יש להעביר מיד ללשכת היועץ המשפטי של המשרד בירושלים ולציין את התאריך שבו הגיעה התביעה מבית המשפט. עובד חינוך המוזמן על ידי תובע להעיד בבית המשפט בקשר לתביעה שהוגשה נגד המדינה יודיע על כך ללשכת היועץ המשפטי של המשרד בירושלים. מתי"א  ;7.5.98 (מבוסס על המסמכים: הבנות בנושא מתי"א בתשנ"ט מיום ; המשך הפעלת מתי"א תש"ס 23.11.98 - סיכום דיון בנושא מתי"א ,)114 ' ד' עמ 3 / (ב); חוזר מנכ"ל סח 10/ ; חוזר מנכ"ל סג 13.7.98 מיום (א). 9/ חוזר מנכ"ל נח המועצה הפדגוגית של בית הספר רשאית להפעיל את שעות השילוב על פי שיקול דעתה הפדגוגי, באישור הפיקוח. מורי החינוך המיוחד במסגרות מתי"א יתוקננו וידווחו בבתיה"ס. עקב הצרכים המיוחדים המובנים לשני הצדדים מוסכם כי תתאפשר ניידות מבוקרת עפ"י הצרכים המקצועיים (באמצעות ועדה משותפת למשרד החינוך ולהסתדרות המורים).  מורים וגננות במסגרת תוכנית השילוב, העובדים לפחות שליש משרה במסגרת זו, יהיו זכאים: 10% - לגמול חינוך כיתה .1 שעת הכנה.  1 - שעות 19 עד 11- : מ ביסודי  : לשעות הכנה .2 שעות הכנה.  2 -         שעות 20- מ ש"ש  1 -   ש"ש 15 עד 9- : מ בחט"ב ש"ש 2 - ש"ש ומעלה 16- מ לבעלי הסמכה לחינוך מיוחד. 9%  או 5.5% : : נמוך לגמול חינוך מיוחד .3 לא ייפגעו המרכזים הטיפוליים:  .3/ תנאי העסקה של עובדי המרכז הטיפולי יהיו עפ"י חוזר מנכ"ל נ"ג • האגף לחינוך מיוחד ידאג להעברת תקני המרכזים עד סוף חודש מאי • כדי שאגף כא"ב יוכל להתארגן בהתאם. שעות הניהול יאושרו עפ"י .46 ' (ב) עמ 10/ חוזר מנכ"ל - הוראות קבע סג מספרי התלמידים שייתמכו על ידי מורי השילוב פורטו בחוזר מנכ"ל .50 ' (ב) עמ 10/ סג (א) 9/ - נח היקף משרת ניהול . היקף משרת הניהול  של מנהל מתי"א נקבע על-פי גודל המתי"א, 1 כדלקמן: גודל המתי״א היקף משרת הניהול ש״ש לסגן קטן מאד ש"ש* 28 קטן ש"ש 28 בינוני ש"ש 30 גדול ש"ש 36 10 גדול מאד ש"ש 38 15 * במתי"א קטן מאד תיגרענה שעות הניהול משעות הריכוז. . מנהל מתי"א יעבוד במסגרת משרתו בניהול בשעות הבוקר ובשעות 2 אחר הצהרים, על פי הצרכים. ש"ש 6 ש"ש, ייעד 36 . מנהל מתי"א גדול, שהיקף משרתו בניהול 3 ממשרתו לתיגבור פעילותו בהדרכה. 8 ש"ש, ייעד 38 . מנהל מתי"א גדול מאד, שהיקף משרתו בניהול 4 שעות ממשרתו לתיגבור פעילותו בהדרכה. . נוסף למשרתו כמנהל יוכל מנהל מתי"א לעבוד בהוראה בלבד, וזאת 5 במסגרת סל השילוב או במסגרת סל שח"ם (בהתאם לתחומי התמחותו ולצרכים), היקף העבודה בשעות הנוספות ונוהלי אישורן יהיו כמקובל לגבי מנהלי בתי ספר בחינוך הרשמי. למען הסר ספק מובהר, כי במתן אישור כאמור יילקח בחשבון גם גודלו של המתי"א. זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==