זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 166 (א). 9/  - נח גמול ניהול . שיעור גמול הניהול למנהל מתי"א יהיה על-פי הנהוג לגבי מנהלי 1 מר"פדים, כמפורט להלן: שנות ותק בסגנות הגמול באחוזים מ. פסג״ה גדול מ. פסג״ה גדול מאד 1 17.77 20.02 2 19.80 22.61 3 21.82 25.08 4 23.85 27.90 5 25.76 30.48 ומעלה 6  28.01 33.18 . מנהל בית-ספר הזכאי על-פי ההוראות הקיימות בנושא לגרירת 2 גמול ניהול והמתמנה למנהל מתי"א, יגרור את גמול הניהול לתפקידו כמנהל מתי"א על-פי הקריטריונים שנקבעו. מכאן ואילך ייפסק קידום הוותק בניהול. . שעות גיל תהיינה כמקובל לגבי מנהלי בתי-ספר שרוב משרתם בניהול. 3 גמול חינוך מיוחד מנהל מתי"א זכאי לגמול חינוך מיוחד כדלקמן: .7% - -  אם הוא בעל הסמכה בחינוך מיוחד .3.5% - -  אם אין לו הסמכה בחינוך מיוחד ניידות וטלפון . מנהל מתי"א זכאי לקבל החזר הוצאות רכב כמקובל לגבי מנהלי 1 בתי-ספר יסודיים. . מנהל מתי"א זכאי להחזר הוצאות אחזקת טלפון כמקובל לגבי 2 מנהלי בתי-ספר יסודיים. קביעות בתפקיד קביעות בתפקיד ופיטוריו של מנהל מתי"א מתפקידו יהיו כמקובל לגבי מנהלי בתי-ספר יסודיים. מתנות: הימנעות מקבלת מתנות  )28 סעיף 3.3 (תקנון שירות עובדי ההוראה פרק על עובד ההוראה להימנע מקבלת מתנות, שיש בהן משום טובת הנאה, מתלמידים או מהורים, בצורה מקובצת או פרטית, פרט למתנות הבאות להביע בצורה סמלית הערכה או תודה למורה (כגון תשורה מעבודת התלמידים, פרחים, תרומת עצים לקק"ל). נוהל קריאת מתנדבים  )4/ תשמ (א) משרד החינוך והתרבות הוא רשות המוסמכת לפי החוק להפנות מתנדבים.  הוראות חוזר זה באות להבטיח, שבעת הצורך יתאפשר טיפול מהיר ויעיל בתביעה של מתנדב, שנפגע תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות. לעיל, בעלי התפקידים 1. .א 1- (ב) לעניין "מתנדבים" מן הסוג שב  :)2/ הרשאים להפנות אותם הם אלה (חוזר מנכ"ל מא . מפקח אגף הנוער במחוז. 1 . המתאם המחוזי של פעולות ההתנדבות. 2 . מנהל מוסד חינוך הנמצא בפיקוח משרד החינוך והתרבות. 3 לעיל, קריאתם למלא חובת 2. .א 1- (ג) לעניין "מתנדבים" מן הסוג שב אבטחה במוסד חינוך היא בידי הממונה על האבטחה באותו מוסד - הכל כמפורט בחוזרי המנהל הכללי בדבר ביטחון במוסדות חינוך. (ד) ההפניה תיעשה כדלקמן: . המתנדב יצוייד מראש בטופס שבנספח להלן. ההפניה תינתן 1 מראש, ובשום מקרה לא למפרע. . במקרה של הפניית קבוצה מאורגנת, אפשר לרשום על האישור 2 את שמו של האחראי, וכן את מספר המתנדבים שבקבוצה, ולצרף לאישור רשימה שמית של חברי הקבוצה, חתומה בידי המפנה ובחותמת יחידתו. . המפנה מתנדבים ינהל יומן הפניות מתנדבים, ובו יירשמו שמות 3 המתנדבים ושאר הפרטים שבטופס ההפניה. כמו כן יירשמו ביומן שינויים בהפניה המקורית, מיד לאחר שהחליט עליהם האיש שנתן את ההפניה. . ההפניה תמולא בשני עותקים: עותק אחד יינתן למתנדב, ועותק 4 אחד ישאר בבית הספר, לצורך מעקב. בכל מקרה אין לשלוח עותק לביטוח הלאומי. . במקרה של תאונה יש להפנות את המתנדב, בצירוף ההפניה, 5 לשם הגשת תביעה למוסד לביטוח הלאומי. : להלן הפעולות שניתן להפנות לביצוען תלמידים מתנדבים . מפעלי התרמה לארגוני נכים, כגון אלי"ן, אילן וכיו"ב. 1 . עזרה וסיוע בבתי אבות. 2 . עזרה בטיפול במוסדות לחירשים. 3 . עזרה בטיפול במוסדות לעיוורים. 4 . טיפול בקשישים בבתיהם. 5 . ליווי קשישים לקניות במרכזי שיווק ובשווקים. 6 . חונכות תלמידים: תלמידים בוגרים המתנדבים לסייע לחברים 7 צעירים בבית הספר או מחוצה לו, לאחר הלימודים. . שירות וסיוע באלי"ן (ילדים נפגעי שיתוק). 8 . שירות וסיוע במחלקת ילדים בבתי חולים. 9 . סיוע לחולים במחלקות שונות בבתי חולים. 10 . סיוע למשפחות ברוכות ילדים (עבודות בית וטיפול בילדים). 11 . סיוע לילדים במועדונים בשעות אחר הצהריים. 12 . סיוע לילדים עולים - קליטה חברתית ולימודית. 13 . ליווי ילדים צעירים מהבית אל בית הספר או מבית הספר לבית. 14 . אימוץ בתי אבות, בתי חולים. 15 . אימוץ קשישים. 16 . אימוץ בית ספר לילדים מפגרים. 17 . אימוץ יישוב - טיפוח קשרים עם ילדים. 18 . פעילות עם אוכלוסיות בתי חולים לחולי נפש. 19 . אימוץ אתרים בסביבת בית הספר ושימורם. 20 . ליווי טיולי מוסדות חינוך. 21 כל פעולת התנדבות נוספת, למען החברה בכלל או למען רווחת הפרט והחברה, יש להפנות מראש למשרדנו, לאישורה ולהכללתה בפעולות ההתנדבות, בתיאום עם המוסד לביטוח לאומי. מ-נ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==