זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 167 . הגשת תביעות של מתנדבים  2. ח (א) מתנדב שנפגע תוך כדי פעולת ההתנדבות ועקב פעולה זו, או בדרך למקום שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרה ממנו, ימלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה המצוי במוסד לביטוח לאומי.  המצוי בסניפי הביטוח 211/ (ב) התביעות לדמי פגיעה יוגשו על טופס בל הלאומי. (ג) נותן ההפניה יאשר במכתב נפרד את עצם קיומה של ההפניה ואת הפרטים הקשורים בתאונה: תיאור התאונה ומקומה, כאשר מדובר בתאונה שאירעה במקום שבו מתבצעת ההתנדבות או בדרך למקום ההתנדבות או בחזרה ממנו. (ד) הנפגע ימלא בשלמותם את טפסי התביעה לתשלום דמי פגיעה, ויעבירם, בצירוף המכתב האמור בסעיף ג' לעיל, וכן בצירוף תצלום של טופס ההפניה, לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו. המוסד לביטוח לאומי הוא המחליט אם להיענות לתביעת הנפגע, על פי ההפניה ובמסגרת הוראות החוק.  (ה) הוראות פרק זה לא יחולו על הגשת תביעה בשל פגיעת איבה. ביטוח הורים מתנדבים נוהל ביטוח הורים מתנדבים הוא בהתאם לנוהל של ביטוח תלמידים מתנדבים. בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי לעניין "מתנדבים", ניתן להפנות הורים מתנדבים למוסדות החינוך למטרה אחת בלבד: אבטחת טיולים ומסעות גדנ"ע וליוויים. )4/ ) (מד 7/ (מא טופס הפניה למתנדב : נספח הנני מאשר בזה, כי המתנדב/ת   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת"ז   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   כתובת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   התנדב/ה לעבוד בתפקיד  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . למען (יש לציין את זהות הגוף או האדם שהפעולה נעשית למענו, וכן את מקום הפעולה)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . החל ביום  . . . . . . . . . . . . . . . .    לתקופה של  . . . . . . . . . . . . , "זכויות מתנדבים", לחוק הביטוח 2 הפניה זו ניתנה לעניין פרק ט , שלפיו מבוטחים מתנדבים 1968 - הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח מן הסוג הנ"ל בדומה לביטוח החל על נפגעי עבודה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תאריך, חותמת, שם וחתימת נותן ההפניה נסיעות קצובת נסיעה  (א)) 1/ , סא 7/ , לה 10/ , לד 9/ , כז 12/ (כה עובד הוראה וחינוך הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, בין אם הוא משתמש בתחבורה ציבורית ובין אם הוא משתמש בכל כלי תחבורה שהוא לרבות רכב פרטי, אופנוע, אופניים וכיוצ"ב, זכאי . לקצובת נסיעה, על פי תעריפי התחבורה הציבורית הנהוגים באזור .)10/12 (חוזר בני בנימין עובד הוראה המועסק במשרה שלמה או במשרה חלקית וחייב להגיע למקום עבודתו רק בחלק מימי העבודה בשבוע, יקבל את הקצובה בהתאם למספר הנסיעות שהוא נוסע בפועל. עובד הוראה המועסק בבתי ספר אחדים יוצמד לצורך תשלום הקצובה למקום עבודה אחד בו הוא מקבל את תלוש המשכורת.  עובד הוראה וחינוך העובר למקום מגורים מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית של מקום מגוריו, והעברה זו גוררת הגדלת הקצובה או גורמת לכך שהעובד יהיה זכאי מעתה לקצובה, יוסיף לקבל את הקצובה בשיעור שניתן לו לפני שעבר למקום מגוריו, אלא אם עשה כן לפי דרישת המשרד או מטעמים אישיים, אשר הוכרו על ידי ועדת הנסיעות, כגון טעמי בריאות, נישואים, חינוך ילדים או שיפור תנאי דיור גרועים. ביקש העובד העברה למקום עבודה אחר והמשרד נענה לו ועל ידי כך התרחק ממקום מגוריו, אין הוא זכאי לקצובה אלא באותו שיעור שהיה זכאי לו במקום עבודתו הקודם.  עובד הוראה וחינוך הנעדר מעבודתו תקופה רצופה, ארוכה מחודש לא יהיה זכאי לקצובה ימים, בתוך שנת הלימודים ומקבל בעדה שכר, . הוא הדין בעובד המגויס לשירות מתחילת החודש השני להיעדרו מילואים למשך תקופה ארוכה מחודש ימים.  עובד הוראה אינו זכאי לקצובת נסיעות כשהוא נמצא בחופשה ללא . שכר; כשעבודתו הופסקה זמנית; בשני חודשי פגרת הקיץ )5/2012 (חוזר בני בנימין קצובת נסיעה במועצות אזוריות מורים המלמדים בבתי ספר במועצה אזורית, זכאים לקבל החזר הוצאות נסיעה ריאליים ולא לפי כרטיסי חופשי חודשי ו/או מרחבי, בהתאם להוראות החשכ"ל בנדון. החלטה זו נתקבלה עקב קשיים בתכיפות הגעת האוטובוסים במקומות הללו וחוסר בתחבורה סדירה. לפיכך, עובדי הוראה העובדים במועצות אזוריות בלבד (אין הכוונה לעובדי הוראה הגרים במועצות אזוריות ומלמדים בבתי הספר ברשויות השונות) יהיו זכאים לתשלום קצובת נסיעה ממקום מגוריהם למקום עבודתם לפי מחיר כרטיס נסיעה ריאלי.  : נסיעות להשתלמויות זכאים להחזרי הוצאות נסיעה עו"ה אשר (בכפוף לתנאים הקיימים): א.  מקבלי מענק שעות ו/או שכר לימוד ממשרד החינוך. ב.  הלומדים בבי"ס לעו"ה בכירים. ג.  המשתלמים בקורסי מנהלים שהינם ביוזמת המשרד. ד.  הלומדים להסמכה וקבלת תעודת הוראה/רשיון הוראה. ה.  המשתתפים בימי עיון וכנסים המאורגנים ויזומים ע"י המשרד. ו.  המציינים סמל השתלמות אשר ניתן ע"י אגף השתלמות להשתלמויות הממומנות ו/או יזומות, המצויים ברשימה שהאגף יעביר למנהל תחום בכיר משכורות במשרד החינוך. האמור לעיל חל הן במהלך השנה והן בחופשות במהלך השנה, כולל חופשת הקיץ. עו"ה הלומדים בקורסים או שאינם מצויים ברשימה שלעיל, יפנו למחלקות ההשתלמות במחוזות לקבלת אישור ידני על זכאותם. .9/10 : חוזר בני בנימין אסמכתא )1.1.2000 (מיום כרטיס חופשי-חודשי .  עובד הנוסע בקו שבו יש כרטיס "חודשי חופשי" או "חודשי חופשי 1 מרחבי" זכאי לקצובת נסיעה בסכום שלא יעלה על מחיר כרטיס " חודשי חופשי" או "חודשי חופשי מרחבי" והכל בהתאם לטבלת הקצובות המתפרסמות ומעודכנות מעת לעת על ידי החשב הכללי. נ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==