זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 168 בנושא הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך -  .27.8.2013 (ב) מיום 1\ ראו חוזר מנכ"ל עד נסיעות ללומדים בתכנית להכשרת מנהלים  )11\15 (חוזר בני בנימין עובדי ההוראה הלומדים בתכניות להכשרת מנהלים, באחריות מכון "אבני ראשה" בתיאום עם משרד החינוך באוניברסיטאות ובמכללות הרשומות להלן, זכאים להחזר הוצאות נסיעה. רשימת המוסדות המעודכנת: .  מכללת אורנים 1 .  האוניברסיטה הפתוחה, קמפוס רמת-אביב 2 .  אוניברסיטת בן גוריון 3 .  מכללת סמינר הקיבוצים 4 .  מכללת ירושלים (נשים) 5 .  מכללת שאנן 6 .  מכללת אורות ישראל, קמפוס רחובות (גברים) 7 רכב למנהלים  ,11/13 ,4/2013 ,10/09 ,6/09 ) (חוזרי בני בנימין 11.5.93 (הסכם שכר )2/16 ,11/15 .  להלן הזכאים לאחזקת רכב שירות א': 1 א. כל המנהלים שעברו ועדת רכב וקיבלו אישור לאחזקת רכב על פי הקריטריונים. ב. מנהלים העובדים ב"אופק חדש". ומעלה. 4 ג. מנהלים שלא עובדים ב"אופק חדש" מוותק . ממונים בבתי ספר מקיפים שאינם עצמאיים זכאים לאחזקת רכב 2 . אולם ממונים שאושרו בוועדת הרכב לאחזקת רכב שירות 2 אישי זכאים לקבל לפי רמת ניידות א'. . מנהלי מרכזי הדרכה ומנהלי מרכזים פדגוגיים זכאים לאחזקת רכב 3 שירות א' מתוקף הסכמי המעבר מתקן הנציבות לתקן השעות, אולם חייבים לעבור אישור ועדת רכב לזכאות ועדת הרכב. אינם זכאים 3- ו 2 ,1 כל שאר המנהלים במערכת שויתקם בניהול אישי. 5 לרמת ניידות א' שירות והם יקבלו רמת ניידות : זכאים לתשלומיםהבאים ' המנהליםהמקבלים רכבשירותא ק"מ לחודש למשרה מלאה ויחסית למשרה חלקית ולא יותר 375  .1 ממשרה אחת. המנהלים יידרשו לדווח מדי חודש על נסיעותיהם בפועל, והתשלום ק"מ בחודש. טפסי דיווח יישלחו על ידי 375 יבוצע עד לתקרה של הלשכות המחוזיות. הוא יחסית למשרה ולתקופת העבודה תשלום הטסט והביטוח  .2 במהלך השנה. לפיכך, מנהלים הזכאים לרכב שירות, שיפסיקו עבודתם בסוף ), יקוזז מהם החלק היחסי של תשלום הטסט 31.8( שנת הלימודים .)4/12( והביטוח : המנהלים זכאים לתשלומים אלה  .3 ש"ח נטו. 159.20 + ש"ח ברוטו 318.40 : הוצאות קבועות א. ש"ח נטו. 255   סה"כ X 0.68 ק"מ 375 : הוצאות משתנות ב. ש"ח 301 - ש"ח נטו לשנה. אופנוע 1,657 - : מכונית אגרת רישוי ג. .)11/15 (חוזר בני בנימין 1.4.15 : תחולה נטו לשנה. : ההשתתפות תהיה בתעריף אחד ביטוח חובה + ביטוח מקיף ד.  ש"ח, כולל דמי 7,000- לפי סוג הרכב ושנת הייצור, ולא יותר מ בולים וחבילת ביטוח חיים ונכות.  עובד הוראה המבטח את רכבו באחת החברות, שלא זכתה באותו מהסכומים בחוברת 4%- דגם של הרכב, יקבל החזר נמוך ב שפורסמה ע"י החשב הכללי. עובד הוראה המבטח את רכבו שלא באחת מחברות הביטוח שזכו מהסכום הנמוך. 8% - במכרז, יקבל החזר הנמוך ב בכל מקרה ההשתתפות לא תעלה על הסכום שהעובד שילם בפועל. .2\16 : חוזר בני בנימין אסמכתא . עובד הנוסע בקו שבו אין "חודשי חופשי" או "חודשי חופשי מרחבי" 2 יקבל קצובת נסיעה בשווי מחיר הנסיעה הבודדת, הלוך ושוב, כפול מס' הימים בהם הגיע לעבודה. מובהר בזאת, כי קצובה זו מותנית בדיווח ויש לשלמה רק עבור ימים בהם הגיע העובד בפועל למקום עבודתו הקבוע או למקום עבודתו כאשר הוא שוהה מחוץ למשרד.  ,2 וגם בקו כאמור בסעיף 1 .  עובד אשר נוסע גם בקו כאמור בסעיף 3 1 על מנת להגיע מהבית לעבודה, יקבל קצובת נסיעה כאמור בסעיף ש"ח לחודש. 1,330 יחד. שווי שתי הקצובות גם יחד לא יעלה על 2- ו .)5/14 ש"ח (חוזר בני בנימין 1,660 תקרה לישובי ספר .  עובד, שמקום מגוריו הקבוע הוא באזור עדיפות לאומית, יקבל 4 לתקשי"ר. 28.3 קצובת נסיעה ע"פ הכללים המפורטים בפרק משנה ש"ח לחודש (חוזר בני 1,660 תקרת הקצובה לעובד זה לא תעלה על .)5/14 בנימין התקרות הנ"ל יעודכנו מעת לעת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. בחתימת בני בנימין, 27.8.00 מיום 8/00 : חוזר משכורת אסמכתא ( מנהל תחום משכורת במשרד החינוך). .  נסיעות ללא תשלום: עו"ה אשר מקבל כרטיס חודשי מרחבי, חודשי 5 חופשי וכו' ללא תשלום, מכיוון שהינו בן של עובד באחד מן החברות המסיעות, יקבל תשלום מלא של קצובת נסיעה מביתו למקום עבודתו במחירי תחבורה ציבורית הנהוגים במסלול זה (במסלול הקצר ביותר). בכלל זה ההנחות הניתנות באזורים מסוימים ברחבי המדינה. .)10 סעיף 11/2011 : חוזר בני בנימין אסמכתא ( 4 .  מורים עוורים מקבלים תשלום קצובת נסיעה במחירים של 6  .)10/03 כרטיסי חדשי חופשי (חוזר בני בנימין . באין כרטיס חודשי חופשי ומרחבי ובאין תחבורה ציבורית ייקבע 7 סכום הקצובה (בין אם העובד נוסע בתחבורה ציבורית ובין אם לא) על ידי חשב משרד החינוך. הסעה מאורגנת במקרים בהם עובדי הוראה נזקקים להסעה מאורגנת, ובהיעדר אפשרויות שימוש בקווי תחבורה ציבורית, המשרד רשאי להחליט על (א)) 10/ הסעה מאורגנת. (סד נסיעות בתפקיד  )9/ ) (מב 17 (הסכם השכר תשל"ט סעיף עובד הוראה יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה בתפקיד לאחר שעות העבודה הרגילות במסגרת עבודתו, דהיינו: נסיעות לישיבת המועצה הפדגוגית של המוסד החינוכי, או לישיבות הורים, או לפעולות הדרכה וכיו"ב.  מהסכום 25% הפיצוי הכולל לנסיעות כאמור לעיל יהיה בשיעור של המשולם לכל עובד בגין קצובת הנסיעה.  הסדר זה לא יחול על מי שזכאי להחזר הוצאות נסיעה בתפקיד לפי תעריף גלובלי ולא על עובדי הוראה בתפקידי הדרכה או פיקוח, כתיבת תוכניות לימודים וכיו"ב, הזכאים להחזר הוצאות נסיעה בתפקיד בהתאם להוראות הקיימות. תשלום נסיעות מוגדל למורים לחינוך מיוחד המשתתפים בוועדות מורים לחינוך מיוחד המשתתפים בוועדות המיוחדות ונדרשים לנסיעות לאחר שעות העבודה ולעיתים גם מחוץ למקום מגוריהם - יהיו זכאים ) מסכום קצובת הנסיעות 25% (במקום 50% לנסיעות בתפקיד בשיעור שלהם (כפוף לאישור המפקח על החינוך המיוחד.  5.9.06 מיום 5423- : חוזר בני בנימין ב אסמכתא נסיעות למורים המלמדים במועצות האזוריות  )6\14 (חוזר בני בנימין במקומות בהם בית הספר ממוקם ביישוב המשתייך למועצה אזורית אשר בה אין תחבורה ציבורית מסודרת, כזאת אשר לא מעניקה למורה גמישות בניהול הלו"ז (מורה הנדרש להישאר לאחר שעות הלימוד, מורה הנדרש להגיע מוקדם לבית הספר וכד'), ידווח על נסיעה פרטנית כפי שהיה נהוג לפני הרפורמה בתחבורה  ציבורית. חשב המשרד יוודא, כי הדיווח של המורה הינו בהתאם למסלול הנסיעה הקצר ביותר ממקום מגוריו ועד לבית הספר הממוקם בישוב. במקומות בהם קיימת תחבורה ציבורית סדירה יחולו הכללים הקיימים "תשלום קצובת נסיעה". 13.4.2 בהוראת התכ"ם נ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==