זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 169 זכו 2016 במכרז ביטוח הרכבים הפרטיים של עובדי המדינה לשנת : החברות איילון, שירביט וביטוח ישיר. כתובותיהן www.shirbit.co.il/med א תר החברה באינטרנט: "שירביט" חברת 076-8622550 - , מס' פקס 1-599-500-515 - מוקד שירות טלפוני "ביטוח ישיר" חברת www.555.co.il/car/ovdeymedina.html את ר החברה באינטרנט:     03-6282035 - , מס' פקס 03-5555566 - מוקד שירות טלפוני medina.ayalon-ins.co.il   אתר החברה באינטרנט: "איילון" חברת 072-2469620 - , מס' הפקס 1-700-721-020 -  מוקד שירות טלפוני -  אין חובה לעבור לחברות הביטוח הנ"ל, אך יש לזכור, כי העברת הביטוח מוטלת על העובד בלבד. -  מנהלי בתי הספר כלולים בהסדר זה וזכאים ליהנות מתנאי המכרז.  .1.10.2015 מיום 11ֿ 15 : חוזר בני בנימין אסמכתא מיום 15-11 (חוזר בני בנימין | ׳ זכאות לרכב שירות א׳ ו- ב )1.12.2015 מצ"ב פירוט הזכאות לאחזקת רכב לבעלי תפקידים בבית הספר: - רכב שירות א' 7 עד 1 מנהל באופק ותק ומעלה - רכב שירות ב' 8  מנהל באופק ותק ומעלה - רכב שירות א' 4 מנהל קבוע בעולם הישן ותק 5 - רכב אישי 1-3 מנהל לא קבוע בעולם הישן ותק מנהל אשכול פיס מנהל חט"ב צמודה עפ"י אישור בני בנימין ממשרד החינוך } מנהל חט"ב בעוז לתמורה   מנהל אשכול גנים מנהל חטיבה צעירה 1 סגן מנהל ראשון - רכב אישי 1 סגן מנהל שני - רכב אישי 1 סגן מנהל שלישי - רכב אישי 1  סגן מנהל רביעי - רכב אישי מדריך - רק אם יש לו ארבעה ימים מהסל המזכה (עפ"י אישור פרטני  מאגף הלוגיסטיקה). גננת מרכזת - לא זכאית לרמת ניידות כלשהי. מחנך - לא זכאי לרמת ניידות כלשהי. מרכז מקצוע - לא זכאי לרמת ניידות כלשהי. : לתשומת לב . כל הסכומים שפורטו לעיל - בין ברוטו ובין נטו - חייבים במס הכנסה. 1 . כל התשלומים עבור קילומטרז' מחייבים דיווח חודשי. 2 . התשלום למנהלים מותנה בבעלות על רכב כשיר ומורשה וברישיון 3 נהיגה בר-תוקף.  - אינם זכאים להחזקת רכב (ביטוח מקיף, ביטוח מנהלים בשבתון חובה וטסט). התשלום עבור החזרי הביטוח יהיה יחסית לעבודתם במשך השנה . יקבל את החזרי הביטוח עבור 1.9- דהיינו - מנהל שיצא לשבתון ב .)9/10 החודשים ינואר עד אוגוסט (חוזר בני בנימין אישי. התשלום מותנה 1 - זכאים לאחזקת רכב ברמת ניידות סגנים בבעלות על רכב כשיר ומורשה וברישיון נהיגה בר-תוקף. מכסת ק"מ לחודש בנוסף לתשלומי רכב קבועים 83 הקילומטראז' הינה .)2/2010 ,12/04 ותשלומי רכב משתנים (חוזר בני בנימין .)4/11 (חוזר בני בנימין 5 יקבלו אחזקת רכב אישי מנהלות אשכולות גנים בעלות רכב יקבלו תמורה עבור נסיעות ברכבן בתפקיד גננות שי"ח ק"מ לחודש לפי תעריפים של "תשלום גלובלי", באורח 200 לפי יחסי להיקף המשרה ולתקופת העבודה, ולמי שאין רכב - לפי דיווח, עד לסכום הנובע מההקצבה שפורטה לעיל. (חוזר מנכ"ל מיוחד ה', .)43 ' תשל"ט, עמ בעלי רכב, שלא מקבלים תשלום עבור רכב לפי מכסות מדריכים 200 שנקבעו על ידי האמרכלות, יקבלו תמורה עבור נסיעות ברכבם לפי ק"מ לחודש, לפי תעריפים של "תשלום גלובלי". (חוזר מנכ"ל מיוחד .)43 ' ה', תשל"ט, עמ זכויותיך , המבקרת בתוקף תפקידה בארבעה מורה במגמה למטפלות-מחנכות מעונות לפחות, לצורך הדרכת תלמידותיה, זכאית להחזר הוצאות נסיעה כדלקמן: ק"מ לחודש, לפי התעריפים של 200 א. אם היא בעלת רכב פרטי - עד "תשלום גלובלי", יחסית להיקף המשרה ולתקופת העבודה. ב. אם אין היא בעלת רכב פרטי ובעלת רישיון נהיגה - לפי דיווח, עד לסכום הנובע מהקצבה הנ"ל.  .)10/ : חוזר מנכ"ל מא אסמכתא ( 1980 בספטמבר 1- תחולת ההוראה מ : מרכז המורים מעיר החזר ההוצאות הנ"ל הוא בנוסף לקצובת נסיעה, לה זכאים כלל עובדי ההוראה, עבור נסיעות מהבית לעבודה ובחזרה (פרט להחזר הוצאות להסכם השכר תשל"ט). 17 נסיעה בתפקיד, כאמור בסעיף נסיעותלמוריםערביםהגריםבצפון ועובדיםבדרום מורים ערבים, שמקום מגוריהם הקבוע הינו בצפון הארץ ומלמדים בדרום הארץ, זכאים להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית ארבע פעמים בחודש במסלול דרום-צפון-דרום. תשלום ההחזר יהיה במסגרת קצובת הנסיעה המשתלמת לעובד. מורה שייכלל בהסדר הנ"ל לא יהיה מקצובת הנסיעה המשולמת למורים 25% זכאי לתוספת הגלובלית של בגין נסיעה בתפקיד.  החזר בגין נסיעה בתפקיד ישולם למורים כנ"ל אחת לשלושה חודשים : החלטת אסמכתא ( 1.12.85- : מ תחולת ההסדר כנגד דיווח מפורט. .)14.1.86 הוועדה הפריטטית בראשות ש' שטמפפר מיום נפגעי רפורמה - מורי ז'-ח'  שכיתותיהם הועברו לחט"ב  )5 ' עמ 1/ (חוזר מנהל אכא"ב תשס"ג א. מורים בבתי ספר שכיתותיהם הועברו עקב ביצוע הרפורמה לחט"ב, אשר עבדו בשלוש השנים האחרונות בכיתות ז'-ח', יועברו לעבוד בחטיבת הביניים. ב. אם המשרד לא הצליח לשבצם בעבודה בחטיבת הביניים, ייעשה מאמץ לשבצם בכיתות ז'-ח' של בתי ספר אחרים.  ג. אם לא יימצא שיבוץ בחט"ב או בכיתות ז'-ח' של בית ספר יסודי, ישובצו בכיתות א'-ו' של בית ספר כלשהו (לאו דוקא באותו בית ספר שעבר רפורמה) ויקבלו שכר לפי ממוצע השעות שהורו בשלוש השנים ש"ש, ושאר השעות לפי 24 שלפני הרפורמה בכיתות ז'-ח', לפי בסיס ש"ש. 30 מנהלים נפגעי רפורמה או ויסות  . מנהל קבוע בבי"ס יסודי, אשר בית-ספרו מצטמצם אך אינו נסגר 1 בעקבות הרפורמה או בעקבות ויסות כיתות, יישמרו לו זכויותיו או יותר, 50 הכספיות כמנהל (גמול ניהול). היה המנהל אותה שנה בן יישמרו לו גם שעות הניהול, בגבולות משרה אחת בלבד. ירצה המנהל לעבור לנהל בית-ספר אחר, תובא הבקשה לדיון בוועדה פריטטית. . מנהל קבוע, אשר בית-ספרו נסגר בעקבות הרפורמה או בעקבות 2 ויסות כיתות, זכאי לנהל בית-ספר אחר, בהיקף דומה לבית-ספרו שנסגר, במסגרת משרות הניהול הפנויות אותה שעה, לפני פרסומן במכרז. ,2 . משרד החינוך והתרבות יציע למנהל משרה אחרת, כאמור בסעיף 3 בתיאום עם מרכז הסתדרות המורים. . אם המנהל הקבוע, שבית-ספרו נסגר, לא יסכים לקבל את ההסדר 4 שיוצע לו על ידי משרד החינוך והתרבות, או אם אין משרות ניהול פנויות מתאימות, הוא יסודר בהוראה באותה שנה תוך שמירת לעיל. לקראת השנה שלאחריה על משרד 1 זכויותיו, כאמור בסעיף לעיל. 2 החינוך והתרבות להציע לו משרת ניהול בכפיפות לנאמר בסעיף . סירב המנהל לקבל הצעה שהוצעה לו על ידי משרד החינוך והתרבות, 5 ולדעת משרד החינוך והתרבות הסירוב איננו מוצדק, יובא הדבר : ועדה פריטטית משותפת למשרד אסמכתא לדיון בוועדה פריטטית ( .)28.10.71 החינוך ולהסתדרות המורים מיום

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==