זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 172 עבודה פרטית/נוספת לעובדי הוראה  )8/  (עא : . הגדרות 2.1 : כולל גם מנהל בית ספר בכל רובד חינוכי, סגן מנהל עובד הוראה א. בית ספר בכל רובד חינוכי, מורה בכל רובד חינוכי, גננת, מדריך של"ח, מדריך מקצועי, מורה בתפקיד הדרכה, מנהל מוסד חינוכי אחר שלא במסגרת בית-ספרית (לדוגמה: מנהל מרכז פנסג"ה). : כל עבודה נוספת על העבודה העיקרית עבודה פרטית/נוספת ב. משרה 1/3 במשרד החינוך (כמורה, כמנהל וכיוצ"ב, בהיקף של לפחות). העבודה הנוספת יכולה להיות במשרד החינוך, שבו נעשית העבודה העיקרית, או בכל מקום אחר, בין בהוראה ובין בתחום אחר, בשכר או שלא בשכר. עובד הוראה רשאי לעבוד בעבודה פרטית/נוספת בהתקיים כל .2.2 : התנאים האלה א. על עובד הוראה, המגיש בקשה לאישור לעבודה פרטית/נוספת, למלא טופס בקשה להיתר עבודה פרטית (הטופס פורסם בחוזר המנכ"ל .)42 ' בעמ ב. העבודה הפרטית/הנוספת אינה עומדת בניגוד או בסתירה לחוק או להוראות בחוזרי המנכ"ל ובחוזרי האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או בפרסום רשמי אחר של המשרד. ג. אין ניגוד עניינים בין העבודה הפרטית ובין עבודתו של עובד ההוראה. לדוגמה, עובד הוראה המלמד תלמידים בבית הספר אינו רשאי ללמדם באופן פרטי אחר הצהריים. מנהל בית ספר אינו יכול להיות חבר בגוף המחליט החלטות לגבי בתי ספר, ובכלל זה לגבי בית ספרו. כמו כן, העבודה הפרטית/הנוספת לא תקשור את עובד ההוראה עם יחיד, עם תאגיד או עם מוסד העומדים במגע כספי, מסחרי או ענייני עם מוסד החינוך שבו הוא מועסק או עם כל מוסד חינוך אחר, שאתו הוא נוהג לבוא במגע כספי או ענייני לרגל עבודתו. ד. העבודה הפרטית/הנוספת אינה עומדת במצב של ניגוד עניינים בכל מובן, ובכלל זה מבחינת שעות העבודה והיקפה ביחס לעבודה במשרד. כלומר, עובד הוראה אינו רשאי לעבוד בעבודה פרטית/ נוספת העלולה לפגוע ביכולתו למלא באופן מלא את עבודתו במשרד הן מבחינת הפעילות אחר הצהריים (השתתפות בישיבות, באספות, במסיבות וכיוצ"ב) והן מבחינת מידת ערנותו ויכולתו להקדיש את מלוא מרצו לעבודה בהוראה. כך למשל, אם העבודה הנוספת היא בשעות הלילה, העובד אינו יכול לתפקד באופן מלא במהלך יום הלימודים. הוראה זו אינה מתייחסת למי שקיבל חל"ת מלא מהמשרד. ה. עובדי הוראה המבקשים לעבוד עבודה פרטית/נוספת בכתיבת חומר למידה, תועבר בקשתם לאישור הלשכה המשפטית באמצעות גף כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי. ו. היקף עבודתו של עובד במשרד והיקף העבודה הפרטית/הנוספת אינם משרה ולפיכך, אף השכר של 140% עולים בסך הכל על היקף של מהמשכורת על עבודה בהיקף 140% שתי העסקות אלה לא יעלה על ) במשרד בתפקיד של עובד הוראה.  100%( מלא ז. העבודה הפרטית/הנוספת לא תפגע במעמדו של עובד ההוראה כעובד מדינה. ח. העבודה הפרטית/הנוספת אינה בתחום הגדרת תפקידו של עובד ההוראה במסגרת עבודתו בהוראה במשרד החינוך. כלומר עובד הוראה, המחויב למטלות מסוימות אינו רשאי לקבל שכר במסגרת עבודה פרטית/נוספת עבור ביצוע מטלות אלו. ט. עובד הוראה לא יורשה להשתמש בציוד או ברכוש של המדינה, שהועמד לרשותו לביצוע עבודתו כעובד מדינה, לצורך ביצוע עבודה פרטית/נוספת. י.  עובד ההוראה לא יתקשר עם מעסיק אחר מעבר לתקופה שלגביה ניתן ההיתר ולא יקבל קביעות אצלו. . הוראות נוספות 2.3 א. עובד הוראה הנמצא בחל"ת או בהשעיה רשאי לעבוד בעבודה ד שאינו 2.2 ., למעט 2.2 פרטית/נוספת, ובלבד שהתקיים סעיף קטן רלוונטי לחל"ת מלא. עובד הוראה הנמצא בחל"ת חלקי יוכל לעבוד משרה, הכוללים את שעות עבודתו בפועל במשרד החינוך. 140% עד ע משרה, אך 140% אם עובד ההוראה מושעה הוא יוכל לעבוד עד משרה, כשהוא כולל 140% השכר שיקבל לא יעלה על השכר בעבור בתוכו את השכר שהוא מקבל במסגרת ההשעייה. עובד הוראה (למעט מנהל בית ספר), המבקש לעבוד בעבודה ב. יגיש בקשה מראש, על גבי הטופס המתאים המובא פרטית/נוספת בספח. הבקשה תוגש כדלקמן: . לעבודה פרטית/נוספת בהוראה - למנהל בית הספר שבו הוא עובד. 1 אם הוא לא קיבל אישור מהמנהל, הוא יהיה רשאי לערער על כך בפני המפקח. - למנהל המחוז או למי עבודה פרטית/נוספת שלא בהוראה  .2 שהוסמך על ידו לאחר קבלת חוות דעת המפקח על בית הספר. , שבהם יש למנהל בית הספר או למנהל המחוז במקרים חריגים  .3 ספק אם יש לאשר את העבודה, הוא יתייעץ עם היועץ המשפטי הרפרנט למחוז הרלוונטי. מנהל מוסד חינוך המבקש לעבוד בעבודה פרטית/נוספת יגיש בקשה: ג. - למפקח הכולל על המוסד החינוכי; לעבודה בהוראה .1 - למנהל המחוז או למי שהוסמך מטעמו. לעבודה שאינה בהוראה .2 : תוקפו של כל אישור לעבודה בשעות נוספות הוא לאותה שנת לתשומת לב לימודים בלבד, דהיינו - עד לסוף שנת הלימודים בה התקבלה ההודעה. עזרה ראשונה לתלמידים  )1/ (תשע"ג , שירותי 2.2-70 (א), סעיף 3/ בהתאם להוראות הקבע בחוזר תשע .1 עזרה ראשונה לתלמידים ניתנים ללא תשלום באמצעות חברת נטלי. 1-700-55- בעקבות פנייה של בית הספר למוקד טלפוני שמספרו ישלח המוקד מטפל לבית הספר לצורך מתן הטיפול הדרוש 00-96 לתלמיד, או לחילופין יזניק אמבולנס לבית הספר. בכל ימי לימודים הרשמיים של 16:00-7:30 המוקד פועל בין השעות .2 המגזרים השונים. ולא פגיעה או פציעה הפנייה למוקד תיעשה אך ורק במקרים של .3 במקרה של מחלה או של בעיית בריאות אחרת. כתוצאה מפציעה, ממחלה או מבעיית . במקרים של סכנת חיים 4 , כמפורט בחוזר הוראות ישירות למד"א בריאות חריפה יש לפנות , "שירותי עזרה ראשונה לתלמידי בתי 2.2-70 (א), סעיף 3/ הקבע תשע הספר". המטפל הרפואי הוא הסמכות הקובעת את דחיפות הפינוי ואת .5 אמצעי הפינוי, ואין למנהל בית הספר או למי מטעמו כל סמכות לעכב את הפינוי. אם קבע המטפל הרפואי כי אין צורך בפינוי אך להערכתו של מנהל בית הספר או מי מטעמו יש צורך בפינוי - יפונה התלמיד על פי שיקול דעתו ואחריותו של המנהל. בכל מקרה של פינוי תלמיד, בשגרה או בחירום, על בית הספר ליידע .6 את ההורים על הפינוי ולהסדיר ליווי לתלמיד על ידי מבוגר מטעם בית הספר, אלא אם אחד מהורי התלמיד הגיע ללוות את ילדו. מימון פינוי חירום: במקרה של תלמיד הנזקק  לטיפול רפואי דחוף  .7 בשל בעיית בריאות שאינה פציעה, חל תשלום עבור הפינוי באמבולנס על ההורים. פינוי הנובע מפציעה ימומן על ידי המשרד באמצעות האחראים על ההסעות במחוז או על ידי חברת נטלי, כהמשך לטיפול של המטפל שהגיע לבית הספר ונתן טיפול לילד. לפרטים אפשר לפנות אל גב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות, bruit@education.gov.il , דו א"ל: 02-5603220 ' טל עישון במוסדות חינוך  )5/ (נה , לרבות חדר המורים והחצר, חל איסור לעשן בכל שטח בית הספר למעט אזור או אזורים מיוחדים שיוקצו לכך. אם יש מורים מעשנים בבית הספר, אפשר לייעד עבורם "פינת עישון", החייבת להיות מאווררת היטב. חל איסור מוחלט על עישון תלמידים בין כותלי בית הספר (גם חל איסור מוחלט לעשן בשטח .)3/ לא בפינות המיוחדות למעשנים) (נו , הן על הצוות והן על המבקרים. ניתן להקצות בגן פינה גן הילדים א'). 5/ לעישון, שאין בה נוכחות ילדים (סא

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==