זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 173 פיטורים - נוהל גמישות בהעסקה נוהל גמישות בהעסקה - הפסקת עבודה של עובד הוראה : הקדמה בטרם יוחלט על פתיחה בהליך גמישות בהעסקה יש להוכיח קיומה של תשתית ראייתית המתבססת על נתונים באשר לכשלים שנפלו באופן תפקודו של עובד ההוראה לרבות (לרבות מנהל וסגן מנהל) שההליך מופעל לגביו. התשתית חייבת להתבסס על חומרים כתובים כדוגמת פרוטוקולים ו/או תרשומות של פגישות עם העובד, תכתובות איתו (מכתבים, מיילים) המעידות על אי-עמידה בדרישות/ביעדים שהוצבו לעובד וכן תיעוד על הסיוע ועל ההדרכה שהוצעו או ניתנו לעובד, בניסיון לשפר את אופן תפקודו. יובהר כי במהלך כל התהליך יתקיימו ביקורים אך רק על ידי הנציגים המוסמכים לכך קרי, מנהל או מפקח. כל ביקור בתהליך יתועד ויסוכם בחוות דעת מפורטת שתועבר למורה, למנהל בית הספר/למפקח בית הספר ולתחום כוח אדם בהוראהבמחוז וזאת בהתאם למוזכר בכל אחד מהשלבים. יובהר כי במקרה שעו"ה נעדר בעת ביקור המנהל או המפקח (למעט מטעמי מחלה, אבל או מילואים וכיוצ"ב בכפוף להבאת אישורים) או במקרה שהמורה אינו מאפשר ביקור בשיעורו, הדברים יתועדו בדו"ח ותהליך הפסקת העבודה יימשך לשלב הבא בתהליך. ככל שהוחלט על הפסקת עבודתו של עובד ההוראה, ישלח מכתב במאי של שנת הלימודים 31- הפסקת עבודה לעובד ההוראה עד ה . בה מסתיים הליך גמישות בהעסקה גמישותבהעסקה - הליךסיוםעבודתושלמורה  : הליך סיום עבודתו של מורה בשנה הראשונה במקרים בהם קיים חשש כי נעשתה טעות בקבלתו של עובד ההוראה והסתבר באופן מובהק שהמורה החדש אינו מתאים להוראה, דהיינו, התנהגויות יוצאות דופן, התבטאויות חריפות כלפי הסביבה, "הצבעה ברגליים" של תלמידים כל אלה מובילים למסקנה שנעשתה טעות בקבלתו של המורה ויש לתקנה באופן דחוף, בהתייעצות עם הסתדרות המורים. : מהלך החודשים הראשונים. משך ההליך הליך סיום עבודתו של מורה בעל השכלה פדגוגית מלאה : בתקופת ניסיון במקרים בהם ראה מנהל בית הספר צורך להביא להפסקת עבודתו של מורה בתקופת נסיון מטעמים פדגוגיים ייפתח התהליך כדלהלן: : שנה. משך ההליך : שלבי הליך הפסקת עבודה ______________________________ : מנהל בית הספר יזמן לפגישה את המורה ויודיע לו על פתיחת שלב א' התהליך ועל הנסיבות שהובילו לכך. התהליך ילווה במכתבים ובתעוד. המנהל ידווח על כך למפקח. : שבועיים מהפגישה הנ"ל יוציא מנהל בית הספר מכתב אל שלב ב' המורה ובו הודעה על תחילת התהליך (במידה והחליט המנהל לקיים את התהליך). העתק המכתב ישלח למפקח על בית הספר. : בתוך חודש מיום הפגישה יקיים המנהל ביקור בשיעור של שלב ג' המורה. ביקור זה יסוכם בחוות דעת מפורטת והעתק ממנה יועבר למורה ולמפקח. : בתוך חודש מביקורו של המנהל יקיים המפקח הישיר על בית שלב ד' הספר ביקור בשיעור של המורה. מועד הביקור יתואם עם מנהל בית הספר. דו"ח על הביקור בשיעור יועבר למורה ולמנהל ביה"ס תוך שבועיים. : בתוך חודש מהביקור הראשון של המפקח הישיר, יתקיים שלב ה׳ ביקור נוסף של מפקח משנה. המועד יתואם עם מנהל בית הספר. זכויותיך פ ביקוריהם של המפקחים והמנהל יסוכמו בחוות דעת מפורטת שתועבר למורה, למנהל בית הספר ולכח אדם בהוראה במחוז. : העברת כל הדיווחים והחומרים למנהל המחוז לצורך דיון שלב ו׳ במועצת המפקחים במחוז. : אם החליטה מועצת המפקחים על סיום עבודתו של המורה שלב ז׳ יזומן המורה לשימוע בפני מנהל המחוז. תחום כוח אדם בהוראה במחוז ישלח את החומר לאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה והחומר יועבר לעיונו של המנהל הכללי. : המנהל הכללי יקבל החלטה בעניין הפיטורים. שלב ח׳ )1.10.17 (חוזר מנכ"ל - מיום הליך סיום עבודתו של מורה קבוע בעל השכלה פדגוגית שנים 15 מלאה המועסק בשירות המדינה כמורה עד : (כולל) ראה מנהל בית הספר צורך להביא לפתיחת תהליך להפסקת עבודתו של מורה כאמור, מסיבות פדגוגיות וזאת לאחר שניתנה למורה התראה קודמת על ידי המנהל או המפקח על ליקויים פדגוגיים בעבודתו, לפחות בשנת הלימודים הקודמת, יפתח מנהל בית הספר בתאום עם המפקח את תהליך הפסקת עבודתו כדלהלן: : שנה. משך ההליך : שלבי הליך הפסקת העבודה ________________________________ : מנהל ביה"ס יזמן לפגישה את המורה ואת יו"ר סניף שלב א' הסתדרות המורים או מי מטעמו ויודיע על פתיחת ההליך ועל הנסיבות שהובילו לכך. כמו כן ידווח על כך למפקח ביה"ס. במידה וליו"ר הסניף לא יתאפשר להגיע לפגישה תתקיים הפגישה בהעדרו ויישלח אליו סיכום פגישה. : בתוך שבועיים מהפגישה הנ"ל וככל שהחליט מנהל ביה"ס על שלב ב' המשך התהליך, יוציא מכתב אל המורה ובו הודעה על המשך התהליך. העתק מהמכתב ישלח למפקח על בית הספר וליו"ר הסניף. : בתוך שבועיים מיום ביצוע שלב ב' יקיים המנהל ביקור שלב ג' בשיעור של המורה. ביקור זה יסוכם בחוות דעת מפורטת. העתק מחוות הדעת ישלח למורה, למפקח על בית הספר ויו"ר הסניף. : בתוך חודש מביצוע שלב ג' יקיים המפקח הישיר על בית שלב ד' הספר, ביקור בשיעור של המורה. מועד הביקור יתואם עם מנהל בית הספר ודו"ח מהביקור בשיעור יועבר למורה ולמנהל ביה"ס תוך שבועיים מיום הביקור. : בתוך שלושה שבועות מביקורו הראשון של המפקח, יתקיים שלב ה׳ ביקור נוסף בתאום עם מנהל בית הספר. ביקוריו של המפקח יסוכמו בחוות דעת מפורטת שתועבר למורה, למנהל בית הספר, לתחום כוח אדם בהוראה במחוז וליו"ר הסניף. : לאחר שלושה שבועות מביקורו השני של מפקח הישיר שלב ו' יתקיים ביקור של מפקח משנה (ממחוז אחר). ביקור נוסף של מפקח משנה יתקיים חודש לאחר ביקורו הראשון. ביקוריו של מפקח המשנה, יסוכמו בחוות דעת מפורטת שתועבר למורה, למפקח הכולל, לתחום כח אדם בהוראה במחוז ולמנהל בית הספר. : העברת כל הדיווחים והחומרים למנהל המחוז לצורך דיון שלב ז' במועצת המפקחים במחוז וככל שזו החליטה על המשך התהליך יתקיימו השלבים הבאים: : כינוס וועדה פריטטית בהרכב בכיר שייקבע בהסכמת שלב ח' הצדדים. באין הסכמה בוועדה הפריטטית יועבר העניין להכרעת הגורם המוסמך לפי דין. : זימון המורה לשימוע בפני מנהל המחוז. שלב ט' (הסכם גמישות בהעסקה, חוזר מנכ"ל)

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==