זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 174 הליך סיום עבודתו של מורה קבוע בעל השכלה פדגוגית : שנים ומעלה 16 מלאה המועסק בשירות המדינה כמורה ראה מנהל בית הספר צורך להביא לפתיחת תהליך להפסקת עבודתו של מורה כאמור, מסיבות פדגוגיות יפתח המנהל בתאום עם המפקח את תהליך הפסקת עבודתו של המורה כדלהלן: : שנתיים. משך ההליך : שלבי הליך הפסקת העבודה : שנה ראשונה : מנהל ביה"ס יזמן לפגישה את המורה ואת יו"ר סניף שלב א' הסתדרות המורים או מי מטעמו ויודיע על פתיחת ההליך ועל הנסיבות שהובילו לכך. כמו כן ידווח על כך למפקח בית הספר. במידה וליו"ר הסניף לא יתאפשר להגיע לפגישה תתקיים הפגישה בהעדרו ויישלח אליו סיכום פגישה. : בתוך שבועיים מהפגישה הנ"ל וככל שהחליט מנהל ביה"ס על שלב ב' המשך התהליך, יוציא מכתב אל המורה ובו הודעה על המשך התהליך. העתק מהמכתב יישלח למפקח על בית הספר וליו"ר הסניף. : בתוך חודשמיום ביצוע שלב ב' יקיים המנהל ביקור בשיעור שלב ג' של המורה. ביקור זה יסוכם בחוות דעת מפורטת. העתק מחוות הדעת ישלח למורה, למפקח על בית הספר ויו"ר הסניף. : בתוך חודש מביצוע שלב ג' יקיים המפקח הישיר על בית שלב ד' הספר, ביקור אחד בשיעור של המורה. דו"ח מהביקור בשיעור יועבר למורה ולמנהל ביה"ס תוך שבועיים מיום הביקור. מועד הביקור יתואם עם מנהל ביה"ס אשר יודיע עליו למורה. : לאחר שבועיים מביקורו של המפקח הישיר על בית הספר, שלב ה׳ יתקיים ביקור של מפקח משנה ממחוז אחר, וביקור שני של מפקח המשנה יתבצע כחודש לאחר הביקור הראשון שלו. ביקוריו של המפקח יתואמו עם מנהל ביה"ס שיודיע עליהם למורה. או ממועד 31.5- : במהלך שנת הלימודים ולא יאוחר מה שלב ו' פיטורים מאוחר יותר אשר יסוכם בין הצדדים בשלב מאוחר יותר של אותה שנת לימודים,ישלח המנהל הכללי מכתב אל עובד ההראה בו יפורטו הליקויים שנמצאו בעבודתו ויציין כי עליו לשפר את הליקויים שהצביעו עליהם בדוחות הביקור, שאם לא כן ימשיך הליך סיום העבודה בשנת הלימודים הבאה. הערה: לאחר קבלת מכתב המנכ"ל זכאי המורה לבקש העברה למוסד חינוכי אחר. ההחלטה בעניין זה הינה בסמכות משרד החינוך עפ"י צרכי מערכת. : שנה שנייה אם ראה מנהל בית הספר כי לא חל שיפור בעבודת המורה במידה המניחה את הדעת ימשיך את ההליך לסיום עבודתו של המורה תוך מתן הודעה למורה וליו״ר הסניף ויתבצעו השלבים הבאים: ביקור אחד של מנהל בית הספר ביקור אחד של מפקח בית הספר לא אותו מפקח שביקר ביקור אחד של מפקח משנה ממחוז אחר ( .) בשנה שעברה : לצורך הפסקת עבודתו יתבצעו השלבים הבאים : העברת כל הדיווחים למנהל המחוז לצורך דיון במועצת שלב א' המפקחים במחוז וליו"ר הסניף. : החליטה מועצת המפקחים על המשך התהליך, תכונס ועדה שלב ב' פריטטית בהרכב בכיר שייקבע בהסכמת הצדדים. באין הסכמה בוועדה הפריטטית יועבר העניין לגורם המוסמך על פי דין. : זימון המורה לשימוע בפני מנהל המחוז בנוכחות יו"ר הסניף. שלב ג' : תחום כוח אדם בהוראה במחוז ישלח את החומר לאגף בכיר שלב ד' לכוח אדם בהוראה, החומר יועבר לעיונו של המנהל הכללי. : קבלת החלטה בעניין הפיטורים על ידי הגורם המוסמך על פי דין. שלב ה׳ גמישותבהעסקה-הליךסיוםעבודתהשלגננת  הליך סיום עבודתה של הגננת בשלבים השונים בתקופת עבודתה, יתקיים על פי ההליכים המתוארים בפרק זה. : כל ביקור שיתקיים מול המפקחת יתבצע על פי הנוהל המפורט להלן הביקור בכל אחד מהשלבים יהיה לפחות שעה וחצי. • הביקור יתועד באופן מפורט. • , המפקחת תקיים שיחת משוב עם הגננת בסיומו של כל ביקור • ותמסור לה במסירה אישית את התרשומת הראשונית, בכתב, של דו"ח הביקור ושיחת המשוב ותאפשר לגננת לצלם את הדו"ח. לאחר מסירת הדו"ח הראשוני, תוזמן הגננת לשיחה בשעות אחר • הצהריים במועד שיקבע בסמוך לאחר הביקור. הדו"ח הסופי יישלח לגננת בדואר אלקטרוני ובדואר רשום, למתאמת גני הילדים במחוז ולתחום כוח אדם בהוראה במחוז. לגננת עומדת הזכות להגיב על התרשומת הראשונית ועל הדו"ח הסופי. מועד ביקור ראשון של כל מפקחת יתואם עם הגננת. ככל שהגננת • נעדרה מסיבה מוצדקת (מחלה באישור רפואי, אבל וכיוצ"ב) יתואם עמה מועד חדש. ככל שגם במועד החדש תיעדר הגננת, תקיים המפקחת ביקור נוסף ללא תיאום עם הגננת. הליך סיום עבודתה של גננת בחודשי העבודה הראשונים : בשנה הראשונה לעבודתה הפסקת עבודתה של גננת בחודשי העבודה הראשונים בשנה הראשונה לעבודתה, תעשה במקרים שבהם מסתבר באופן מובהק, הנסמך על תיעוד מטעם הפיקוח, שהגננת כלל אינה מתאימה להוראה כאשר המצב מתבטא בהתנהגות יוצאת דופן וחריגה, בהיבטים השונים של עבודתה ואשר מובילים למסקנה שלדעת משרד החינוך, נעשתה טעות בקבלתה. במקרה זה יתכנס פורום משותף להסתדרות המורים ולמשרד החינוך, אשר יפעל לגיבוש פתרון משותף. נציגי הפורום יהיו נציג הסתדרות המורים ומטעם משרד החינוך מפקחת מתאמת מחוזית לגיל הרך או מי מטעמה. הליך סיום עבודתה של גננת בעלת השכלה פדגוגית מלאה בתקופת : ניסיון : שנה משך ההליך נוכחה המפקחת על הגן כי קיימים קשיים באופן מילוי עבודתה של הגננת, תזמנה לשיחה ובה תעלה את ציפיותיה מהגננת ותפרט בפניה את הקשיים שהיא רואה בהתנהלותה כגננת. המפקחת תנחה את הגננת כיצד לשפר את תפקודה ותעקוב אחר אופן התנהלותה תוך מתן אפשרות הוגנת לשפרה. על המפקחת לתעד את שיחות המשוב עם הגננת על תפקודה ולשלוח העתק מתיעוד זה לגננת. ככל שנוכחה המפקחת, כי לא חל שיפור במהלך שנה זו, ייפתח הליך סיום עבודה בשנת הלימודים שלאחר מכן כמפורט להלן: : שלבי הליך הפסקת עבודה ______________________________ : מפקחת הגן תזמן לפגישה את הגננת לא לפני מהלך החודש שלב א' הרביעי לשנת הלימודים. במכתב הפסקת העבודה תציין המפקחת את עיקר הליקויים בתפקודה של הגננת בגינם נפתח ההליך ותצרף מסמכים רלוונטיים. העתק המכתב ישלח למפקחת המתאמת על גני הילדים במחוז ולנציג הסתדרות המורים. : תוך שבועיים מהפגישה שבשלב א', תוציא מפקחת הגן מכתב שלב ב' אל הגננת ובו הודעה על תחילת ההליך. העתק המכתב יישלח למפקחת המתאמת על גני ילדים במחוז ולנציג הסתדרות המורים. : לאחר שלושה שבועות לכל הפחות, ממועד הפגישה (בשלב א') שלב ג' תבקר המפקחת של הגן בגן לשם הערכת עבודתה של הגננת. הביקור יסוכם בדו"ח פיקוח מפורט אשר העתקו יישלח לגננת תוך שבועיים ועותק נוסף ישלח אל כח אדם בהוראה במחוז. : לכל המוקדם לאחר שלושה שבועות ממועד ביקורה הראשון שלב ד' של המפקחת (שלב ג') תקיים המפקחת ביקור נוסף בגן. דו"ח הפיקוח יועבר לגננת תוך שבועיים ממועד הביקור והעתקו ישלח גם אל תחום כוח אדם בהוראה במחוז. פ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==