זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 171 סמלים לדרגה  דוקטור - 01 מ.א. - 02 ב.א. - 03 דרגת ביניים ג' - 04 דרגת ביניים ב' - 05 דרגת ביניים א' - 06 מורה בכיר - 07 מורה מוסמך - 08 גננת מוסמכת - 09 בלתי מוסמך שלב א"א - 10 + בלתי מוסמך שלב א - 11 בלתי מוסמך שלב א' - 12 בלתי מוסמך שלב ב' - 13 מדריך מקצועי מוסמך - 14 מדריך מקצועי מוסמך בפועל - 15 מדריך בלתי מוסמך - 16 דרגת ביניים: מחצית ההפרש בין ב.א. ומוסמך - 17 סמלים לפיצול משרה  משרות רגילות ביסודי - 00 גננת בגן צמוד - 01 משרה בחטה"ב - 03 משרה בחטיבה העליונה - 04 משרה מיוחדת בחטה"ב - 05 משרה מיוחדת בחטיבה העליונה - 06 משרה ביסודי, בחינוך מיוחד - 09 גננת בחטיבה צעירה - 10 משרת הדרכה לגננת - 11 חינוך מיוחד, כיתות מקדמות  - 19 משרת מורה מדריך - 21 משרת מורה עולה - 31 שעות סל שילוב (מתי"א) - 39 מורה שעברה מח"מ למתי"א (נפגעות מתי"א) - 49 אופק חדש - 73 זכויותיך ס סמלים למצב אישי  רווק - 1 נשוי - 2 גרוש - 3 אלמן - 4 מפרנסת יחידה - 5 רווקה - 6 נשואה - 7 גרושה - 8 אלמנה - 9 סריקות בבתי הספר  )1/ (תש"ן . בתקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך) ובחוזרי המנהל הכללי 1 נקבע, בין היתר: : סריקת הבוקר במוסדות החינוך (היסודיים, חטיבות אבטחה א. הביניים והעל-יסודיים) היא אחד ממרכיבי אבטחת המוסד. : ה"ממונה", קרי המנהל והאחראי לביטחון במוסד, הטלת חובה ב. רשאים להטיל חובת אבטחה (הכוללת גם סריקה) על הורים, על מורים, על עובדי המוסד האחרים ועל תלמידים. , שאחד מהם יכול להיות שני מבוגרים ג. הסריקה מבוצעת על ידי תלמיד כיתה י"א או י"ב. ד. לפני פעולת הסריקה יש להביא לידיעת הסורקים את כל ההוראות המתחייבות מפעולה זו. על הורים . מנהלי בית הספר מתבקשים להטיל את פעולת הסריקה 2 . יש לעשות כדי שמורים לא יבצעו יותר מאשר ועל מורים כאחד שלוש פעולות סריקה בשנה. (נוהלי ביטחון, בטיחות ושעת חירום בגני ילדים - ראה חוזר מנכ"ל ב') 2/ סג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==