זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 160 2.4% שנה, לפי 15 - ניתן מהשנה השנייה בניהול, במשך ותק בניהול 36% ואילך, הוא 16- מגמול הניהול. סך כל הוותק בניהול, מהשנה ה מגמול הניהול. - מחושב B.Ed גמול ניהול במכללות אקדמיות - שהוכרו להענקת תואר באחוזים מהשכר המשולב האישי של המנהל, מתוספת "תגבור הוראה", . לאחוזי גמול 2008 תוספת שכר 4.81%- ומ 2001 תוספת שכר 3%- מ .)90-88 : הסכם השכר אסמכתא הניהול לא מיתוסף ותק בניהול. ( - למפקחים ולמדריכים - משולם באחוזים גמול פיקוח וגמול הדרכה מהשכר המשולב של המפקח או המדריך, בהתאם לשנות הוותק 2001 3% בפיקוח או בהדרכה, מתוספת "תגבור הוראה", מתוספת .2008 תוספת 4.81%- ו - לעובדי הוראה בתפקידי הדרכה. גמול זה הוא גמול מורה מדריך מהשכר המשולב של המורה-מדריך, מתוספת "תגבור 43% בשיעור , ומשולם 2008 תוספת 3%- ומ 2001 תוספת שכר 3%- הוראה", מ יחסית למשרתו של המורה בהדרכה (מי שעובד, למשל, יומיים בשבוע גמול הדרכה).  2/6 בהדרכה, יקבל מורה אקדמאי בתפקיד הדרכה בעל ותק של לפחות שנתיים - מקבל החל בשנה השלישית גמול מדריך לפי טבלת גמול הפיקוח ומתקדם .)1990-1988 בטבלת גמול זה (הסכם השכר גמול הכשרות לעובדי הוראה בתפקידי הדרכה - עובדי הוראה בתפקידי משרה ומקבלים 3/6-1/6 ימים בשבוע, דהיינו 3-1 הדרכה המועסקים גמול מורה-מדריך בשיעור יחסי להיקף העסקתם ואת שארית משרתם משלימים בהוראה - יקבלו על חלקם בהוראה גמול הכשרות (החלטת  .)21.4.85 ועדה פריטטית עליונה מיום : תחולה בהתאם לשנות הוותק בייעוץ. 9% עד 5%- - מ גמול ייעוץ . הגמול משולם מהשכר המשולב, מתוספת "תגבור הוראה", 1.9.94 .2008 תוספת שכר 4.81%- ומ 2001 תוספת שכר 3%- מ א'). 17 , סעיף 19.9.94 : הסכם השכר אסמכתא ( , גמול תואר שני ושלישי לעו"ה שהוסמכו להוראה בכל דרך שהיא (משולם על כל המשרה, לרבות שעות נוספות):   5% - מ"א  10% - דוקטור  19.9.94 : תחולה ד').  17 סעיף 19.9.94 : הסכם השכר אסמכתא ( הנ"ל.  5% + ) 2/ (מד 12% - מ"א בסמינר הנ"ל.  10% + ) 2/ (מד 12% - דוקטור בסמינר 10% - גמול חינוך כיתה למדריכים פדגוגיים במכללות ובסמינרים .)10.7.02 (הסכם שכר יחסית להיקף המשרה בחינוך 14% עד 5.5% - תוספת חינוך מיוחד .)18.12.01 ) (הסכם שכר 2/ המיוחד (מד ש"ח למשרה 173.49 שיעורה 2012 - מינואר תוספת הסכם מסגרת מלאה ויחסית למשרה חלקית (משולמת גם מעבר למשרה). (חוזר ). תוספת זו מהווה רכיב לגמלה ולפיצויים. אין 6/ מנחם כהן תשע"ג היא מהווה בסיס לחישוב תוספות אחוזיות (חוזר מיוחד ה', תשמ"ח, .)1988 פברואר ניתנת תוספת שכר בשיעור 2001 - מינואר 3% - תוספת 2001 תוספת , שנרשמת בשורה ניפרדת ומהווה שכר לכל דבר ועניין. (הסכם שכר 3% .)18.12.01 (הסכם ההסתדרות הכללית) מיום  4.81% - תוספת 2008 תוספת  .170.62 מסגרת + 153.43 תגבור + 1/08 על השכר המשולב 1.11.2010 ); בבעלויות 21.3.13 (חוזר האוצר 1.1.13 מיום 5.75% - 2011 תוספת .1.1.13 מיום 6.25% ש"ח 102.85 סכום תוספת הערבה הוא 1.1.2011 - מיום תוספת ערבה .)10/11( (חוזר בני בנימין ש"ח. 4,825 - הוא 1.7.16 - שכר המינימום מיום עידכון שכר מינימום התוספת של שכר המינימום לדרגות השכר הרלוונטיות בעולם הישן  .13 סעיף 7/11 פורטה בחוזר בני בנימין - רכיב לצורך פיצויים ופדיון ימי מחלה. רכיב זה ייכלל שמירת שכר .)10\14 במערכת גמר חשבון  (חוזר בני בנימין משכורת הרכב המשכורת  )2/ (חוזר שטמפפר תש"ס משכורתו של כל עובד הוראה מורכבת מהרכיבים כלהלן: - לפי ותק, דרגה וחלקיות המשרה. .  שכר משולב 1 ) (בהתאם לחלקיות המשרה), 94 - (תוספת . תוספת "תגבור הוראה" 2 ). למנהלים עד 6/ לרבות מעבר למשרה אחת. (חוזר שטמפפר תשס"ב .)11.7.02 משרה (מכתב רכלבסקי 150% .)6/ ש"ח. (חוזר מנחם כהן תשע"ג 156.01 שיעורה 1.1.12 מיום התוספת משמשת בסיס לחישוב הגמולים האחוזיים ונחשבת כחלק מהשכר לקביעת ערך שעה וזכויות סוציאליות. - מחושבות מהשכר המשולב, מתגבור הוראה, . תוספות אחוזיות 3 .2011 תוספת 5.75%- ומ 2008 תוספת 4.81%- , מ 2001 תוספת 3%- מ א. תוספות אחוזיות המשולמות לפי משרה מלאה אחת ללא קשר 1/3 לחלקיות המשרה של עובד ההוראה ובלבד שיעבוד לפחות : משרה גמול חינוך כיתה  גמול ריכוז מקצוע, מעבדה, שכבה, חינוך חברתי וכו' גמול פיצול גמול השגחה על פנימייה גמול אחראי על ביטחון גמול אימון גמול ריכוז במוסדות להכשרת עובדי הוראה גמול ריכוז טכני במפת"נים גמול ניהול גמול ייעוץ (האחוזים יחושבו ע"פ הנוסחה המקובלת) 1/3-  גמול הכנה לבגרות (משולמים גם למורה שעובד פחות מ 2% משרה) ב. תוספות אחוזיות המשולמות יחסית לחלקיות המשרה וגם מעבר  : למשרה גמול השתלמות.  משולמים לכל מורה שאינו מקבל גמול 6%( גמול מקצוע והכשרות חינוך). תוספת חינוך מיוחד. תוספת סמינרים. גמול לבעל תואר מ"א או דוקטור. ג. תוספות אחוזיות המשולמות יחסית לחלקיות המשרה אך עד : משרה אחת בלבד גמול פיקוח והדרכה גמול בגין פעילות חוץ בית-ספרית עם תלמידים תמריצים 79% המועסקת מעל 14 , למורה לילד עד גיל 10% . תוספת מורה אם 4 .140% משרה ועד - יחסית למשרה וגם מעבר למשרה . הסכם מסגרת 5 - פעם בשנה בחודש יוני לפי הוותק בהוראה ועד משרה אחת. . הבראה 6 - פעם בשנה בחודש יולי לפי הוותק בהוראה ועד משרה אחת. . ביגוד 7 שנות עבודה 25 - פעם בשנה בחודש יוני למי שהשלים . מענק יובל 8 בשירות המדינה (כולל ותק צה"ל) ועד משרה אחת. ש"ח לחודש למשרה מלאה.  48.60 - . טלפון 9 התשלום - יחסית להיקף המשרה ועד משרה אחת. - לפי מחירי תחבורה ציבורית ובהתאם למספר ימי . נסיעות 10 הנסיעות בפועל או חודשי חופשי.  : הבהרות - למנהלים ולסגנים - מחושב באחוזים מהשכר המשולב גמול ניהול ,2001 תוספת שכר 3%- האישי של המנהל, מתוספת "תגבור הוראה", מ , בהתאם למספר 2011 תוספת 5.75%- ומ 2008 תוספת שכר 3%- מ גמול הניהול משולם לפי משרה הכיתות ולדרג המוסד החינוכי. . מלאה אחת ללא קשר עם היקף המשרה בפועל של המנהל מ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==