זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 161 תלוש המשכורת - הדרכה בהבנתו  כיצד לקרוא את תלוש המשכורת ולבדוק את תוכנו שתי השורות העליונות: . חודש התשלום ופרטים אישיים של העובד ומקום העבודה. 1 : הרכיבים המשפיעים על קביעת המשכורת .2 מפורטת מעבר לתלוש. 17 עד 1 - משמעות הדרגות מ דרגה • 2 = חודשים 24( - מספר החודשים לפיהם משולם הוותק ותק צבאי • שנות ותק וכו'). 2.5 = חודשים 30 , שנות ותק - שנות הוותק המוכרות לתשלום המשכורת (בלי ותק צבאי). ותק בהוראה • - מתייחס למנהלים ולסגנים בלבד ומשפיע על גמול הניהול. ותק בניהול • - מתייחס למורים-יועצים. משפיע על גמול הייעוץ. ותק בייעוץ • - נתון המחושב על ידי המחשב על בסיס שנת הלידה (לגבי שעות גיל • מנהלים - גם על בסיס התפקיד). משפיע על חישוב בסיס המשרה. - מספר שעות ההשתלמות שאושר. משפיע על שעות השתלמות • מקדם המשרה. את שעות ההשתלמות הרשומות בתלוש יש לצרף לשעות השבועיות המצוינות בתלוש. - קוד קופת חולים בה חבר/ה מורה. ק.ח. • קוד ביטוח לאומי. ב.ל. • - מופיע בתלוש של מורה אם. אם • - מתייחס לעובדי הוראה באזור עדיפות לאומית. ותק אזור פיתוח • - ראה הסבר מעבר לתלוש. סמל מצב משפחתי • תשלומים - עמודה ימנית הרכב המשכורת והסכום לתשלום. הפרש - ניכויים או תשלומים מחודשים קודמים. ניכויים - עמודה שמאלית כל הניכויים לחודש השוטף. כל סכום שמופיע לידו סימן מינוס (-) בעמודה זו פירושו החזר. תחולה / ניהול / היעדרויות בסעיף זה כלולה האינפורמציה הבאה: מספר שעות ההוראה והניהול בכל מוסד ולפי איזה בסיס מחושבות שעות אלו.  תפקיד המורה - מחנך, מנהל, סגן וכו'.  מספר הכיתות לצורך חישוב גמול ניהול.  היעדרויות. : כאן כלולה האינפורמציה הבאה:  מצטברים ומקדמים , דהיינו - הסכום שיש למורה כזיכוי שנתי. זיכוי שנתי למס הכנסה • זיכוי זה מבוסס על מצבו המשפחתי של המורה.  חודשים - מספר החודשים מתחילת שנת המס בגינם נהנה המורה • מכל נקודות - הזיכוי במס הכנסה. אינפורמציה זו נצברת רק למורים שזו עבודתם היחידה או שעובדים במשרה שלמה אחת (כולל מורות אמהות).  - סה"כ המשכורת ברוטו למס מתחילת שנת ברוטו מצטבר למס • המס ועד לחודש התשלום.  - סה"כ שעות שלימד באותו חודש.  ש. מערכת • - שעות שהמורה היה אמור ללמד אילו לא היתה פגרה.  ש. פגרה • - מספר ימי הנסיעה בחודש.  ימי נסיעה • - מקדם המשרה של המורה באותו חודש (מורה ת. אם מקדם • , יהיה רשום 80% ש"ש בבית ספר יסודי ומשרתה בפועל 24 העובדת ,0.900 , ובמקדם המשרה 10% , דהיינו תוספת של 0.100 בתלוש  .)90% דהיינו משרה של - מקדם לפיו משולמים בחודשי יוני-יולי קצובת מקדם הבראה • ההבראה וקצובת הביגוד.  - היקף המשרה בחודש התשלום.  מקדם משרה • - מורים שעובדים פחות ממשרה והצהירו שזו תיאום מס הכנסה •  .4 עבודתם היחידה יירשם תיאום מס מסוג - סכום שמצטרף למשכורת לצורך ניכוי מס הכנסה זקיפת הטבה • בלבד מערך כספי של מתנות ו/או תשלום שכר לימוד, ששילם המעביד בעד העובד. - הכוונה לאחוז מס שולי, מספר נקודות זיכוי, קרן נתוני עזר • וכד'.  81/3% , קרן פיצויים 5% תגמולים : האם מספר החשבון בבנק ומספר תעודת הזהות חשוב לשים לב הרשומים בתלוש בשורה העליונה משמאל, הם מדוייקים. : אם אחד הפרטים בתלוש המשכורת אינו מעודכן, עידכונים ובירורים יש לפנות מיד ללשכת המחוז (לגזברות המחוז או למחלקת כוח אדם במחוז) לתיקון הפריט הבלתי מעודכן. הרוצה לבדוק נכונותו של פריט זה או אחר בתלוש המשכורת יפנה כלהלן:  : אל מנהל בית הספר - לבירור ולעידכון בנושאים הבאים א. מספר שעות העבודה ב. גמול חינוך  ג. גמול פיצול  : אל מחלקת כוח אדם במחוז - לבירור ולעידכון בנושאים אלה א. דרגה  ב. ותק  ג. ותק בצה"ל  ד. כל הגמולים, למעט אלה המנויים לעיל  ה. שעות השתלמות : אל גזברות המחוז - לבירור ולעדכון בנושאים אלה א. שעות גיל  ב. תפקיד  ג. מספר ילדים וגילם   ד. תאריך לידה  ה. תאומי מס : חשוב לשמור על כל תלושי השכר והמסמכים לתשומת לב הנוגעים לדרגה. ותק, היקף משרה וכל יתר רכיבי השכר. פורטל חדש לעובדי הוראה  )6/ (עה במסגרת שיפור השירות לעובדי הוראה ומתוך רצון להנגיש מידע ולאפשר פעילות מהירה ונוחה מול המשרד השיק משרד החינוך פורטל חדש, נוח ומתקדם לעובדי ההוראה. הפורטל מאפשר צפייה במידע אישי מתוך מאגרי המידע של משרד החינוך בנושאי כוח אדם בהוראה, גזברות, פיתוח מקצועי ועוד ומכיל מידע כללי (טפסים, חוזרים, גורמים מטפלים, תשובות לשאלות נפוצות ועוד) בלמעלה מחמישים נושאים. הפורטל מאפשר, בין היתר: פתיחת פנייה מקוונת למוקדי השירות המחוזיים ומעקב אחר • הטיפול בה בכל עת. צירוף מסמכים ללא צורך במשלוח פקס או מכתב בדואר. • קבלת מסרון והודעת דואר אלקטרוני עם סיום הטיפול בפנייה. • גישה למאגר טפסים שימושיים בנושאי כוח אדם בהוראה, גזברות • ופיתוח מקצועי. קבלת תשובות לשאלות נפוצות בכל נושא. • גישה נוחה לתלושי השכר. • אפשרות ביצוע תהליכים באופן מקוון, כמו הגשת בקשה לחופשה, • הגשת בקשה למועמדות להוראה ועוד. קבלת תזכורות והודעות אישיות באמצעות מסרונים ודואר אלקטרוני. • צפייה בהודעות ובתזכורות כלליות בדף הבית של הפורטל מדי חודש • וכן ביונת הדואר.  אפשר לצפות בסרטון המסביר את שימושיו השונים של הפורטל ואת אפשרויות הפעולה שלו בדף הבית של הפורטל. הכניסה לפורטל באמצעות כתובת זו:  http://edu.gov.il/sites/phonet/Pages/HomePage.aspx לפרטים אפשר לפנות אל הגב' גילה כרמל, מנהלת תחום תקשוב השירות לעובדי הוראה, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, gilacar@education.gov.il , דו א"ל: 02-5721723 ' טל זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==