זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 159 משך השיעורים  )8/ (לה משך השיעורים בכל מוסדות החינוך, לרבות בחינוך הטכנולוגי, יהיה כמפורט להלן: דקה כ"א 50 א.  מארבעת השיעורים הראשונים יהיו שני שיעורים בני דקה כ"א.  45 ושני שיעורים בני ב.  יש לארגן את השיעורים ואת ההפסקות בכל מוסדות החינוך באופן כזה, שכיתה הלומדת ארבעה שיעורים ללא כל צירוף, תימצא דקה, ובבתי הספר שבהם ניתנים שיעורים 240 בבית הספר לפחות דקה. בבתי ספר שבהם קיימת מסעדה, תאורגן 230 - מצורפים תורנות מורים עם סיום השיעור הרביעי. מנהל בית הספר והמועצה הפדגוגית מוסמכים להחליט אלו שיעורים מבין ארבעת הראשונים דקה.  50 יהיו בני ג.  המזכירות הפדגוגית ממליצה על שתי אפשרויות של סידור מערכת:  שני השיעורים הראשונים 9:30-8:00 הפסקת אוכל 9:55-9:30 שיעור שלישי 10:45-9:55 הפסקה 11:00-10:45 שיעור רביעי 11:50-11:00 האפשרות השנייה - כל השיעורים נפרדים, שני השיעורים הראשונים דקה. בדרך זו יהיה סדר 45 דקה כל אחד, והאחרים בני 50 בני  השיעורים כזה: שיעור ראשון 8:50-8:00 שיעור שני 9:50-9:00 שיעור שלישי 11:00-10:15 שיעור רביעי 12:00-11:15 נקבע שהשיעור השישי יסתיים בשעה 14.12.98 במסמך שטמפפר מיום .13:35 ובאישור המפקח הכולל - לא לפני השעה 13:45 שיעורים המתחיל 4 נקבע שיום לימודים בן לגבי סיום יום הלימודים שיעורים לא 8 ויום לימודים בן 11:50 לא יסתיים לפני 8:00 בשעה .15:10 יסתיים לפני השעה .)127 ' (ראה ידיעה נרחבת בעמ 20.8.13 : מסמך מיכל כהן מיום אסמכתא משך שנת הלימודים  27.8 ימים בשנה (מיום 220- - כ בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים  .)30.6 עד  .)20.6 עד 27.8 ימים בשנה (מיום 210- - כ בבתי הספר העל-יסודיים לצורך הכנה אישית 20.6- משחררים את התלמידים לפני ה בכיתות י"ב לבחינות הבגרות.  , אם אינם משוחררים, עומדים לרשות הנהלת המורים של כיתות י"ב ביה"ס וחייבים ללמד בכיתות האחרות אותם המקצועות שהוסמכו אליהם, וזאת ללא תמורה כספית. שיבוץ בשעה השביעית והשמינית  אין מניעה לשבץ מורה בשעה השביעית או השמינית. ניתן לשבץ כל מורה בכל השעות בהן מתקיימים לימודים לפי המערכת (מכתב דניאלה .)29.12.03 סלומון

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==