זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 158 מרכזי פסג"ה   )30.10.2011 מיום 9607- (חוזר בני בנימין ב : מסגרת הפעילות שעות 8.5( שעות 42.5 ימים בשבוע בהיקף של 5 מרכז הפסג"ה יפעל שעות בשבוע בשעות לפני הצהרים 30 : ליום) לפי הפירוט כדלהלן שעות שבועיות אחה"צ. 12.5 ובנוסף לכך לפחות : מעמדם של מנהלי מרכזי פסג"ה מרכזי הפסג"ה יסווגו בהתאם לגודלם, קרי: קטן, בינוני, גדול וגדול ביותר. : העסקת סגן מנהל מרכז פסג"ה למנהל מרכז פסג"ה ימונה סגן, כפי שיקבע מעת לעת. : דרגה, ותק וגמולי השתלמות דרגתו, ותקו וגמולי ההשתלמות להם זכאי מנהל פסג"ה ייקבעו עפ"י הכללים  הנהוגים לגבי עובדי ההוראה ובכפוף לנתוניו האישיים של כל אחד מהם. : גמול ניהול למנהל מרכז פסג"ה מנהל פסג"ה זכאי לגמול ניהול כמפורט להלן: .45% גמול ניהול למנהל פסג"ה קטן • .54% גמול ניהול למנהל פסג"ה בינוני • .67.5% גמול ניהול למנהל פסג"ה גדול • .73% גמול ניהול למנהל פסג"ה גדול ביותר • )12.5% הוגדל גמול הניהול בשיעור של 8- (החל מ גמול הניהול נגזר משכרו האישי של המנהל. : תוספת ותק בניהול למנהל מרכז פסג"ה מנהל מרכז פסג"ה אינו זכאי לתוספת ותק בניהול. : גמול פיצול למנהל מרכז פסג"ה מנהל מרכז פסג"ה אינו זכאי לגמול פיצול. : גמול ניהול לסגן מנהל מרכז פסג"ה שנות ותק בסגנות הגמול באחוזים מ. פסג״ה גדול מאד מ. פסג״ה גדול 1 17.77 20.02 2 19.80 22.61 3 21.82 25.08 4 23.85 27.90 5 25.76 30.48 ומעלה 6  28.01 33.18    : תוספת ותק בניהול לסגן מנהל מרכז פסג"ה סגן מנהל מרכז פסג"ה אינו זכאי לתוספת ותק בניהול. : החזר הוצאות בגין שיחות טלפון שיחות לחודש. 150 מנהל פסג"ה זכאי להחזר הוצאות עבור • שיחות לחודש. 125 סגן מנהל פסג"ה זכאי להחזר הוצאות עבור • : חופשה שנתית שבועות חופשה בשנה (לא בימים קבועים). 6- מנהל פסג"ה וסגנו זכאים ל מנהלי פסג"ה וסגניהם יתאמו את חופשתם עם המפקח על הפיתוח המקצועי במחוז. : פנסיה מנהל פסג"ה וסגנו זכאים לפנסיה תקציבית או צוברת עפ"י הוראות החוק וההסכמים הקיבוציים החלים לעניין זה על עובדי המדינה. : קצובת נסיעה מנהל פסג"ה וסגנו זכאים לקצובת נסיעה מהבית לעבודה כפי שחל על עובדי הוראה. : אש"ל מנהל פסג"ה וסגנו זכאים להחזר הוצאות אש"ל עפ"י הקבוע בתקשי"ר. : נוהל דיווח - החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ואש"ל מנהל פסג"ה ידווח בכתב מידי חודש בטופס מיוחד על ימי עבודתו ונסיעותיו. הדו"ח יאושר ע"י המפקח על הפיתוח המקצועי במחוז. ידווח מידי חודש על ימי עבודתו ונסיעותיו. הדו"ח סגן מנהל פסג"ה יאושר ע"י מנהל הפסג"ה. בכל חודש. 5- הדו"חות יועברו לתשלום לגזברות לא יאוחר מה : מינוי, תקופת ניסיון, קביעות והפסקת עבודה על מנהל פסג"ה וסגנו יחולו ההוראות החלות על מנהלי מוסדות חינוך וסגניהם בכל הקשור לאופן מינויים, תקופת הניסיון הנדרשת, קבלת קביעות בתפקידם והפסקת עבודתם, הכל בשינויים המחוייבים ותוך התאמה לתפקיד האמור. : שעות תקן לכל מרכז פסג"ה הוקצו שעות תקן למנהל ולסגן ואין לחרוג מכך. .15/30 ושל הסגן לכל היותר 30/30 היקף העסקתו של המנהל היא : שעות גיל ותוספת "אם" שעות 42.5 היות ששעות עבודתם של מנהלי וסגני מרכזי פסג"ה הינם . כללי שעות גיל ותוספת "אם" אין חלים עליהם .)27.12.2011 מיום 12\11 ((ראה גם חוזר בני בנימין

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==