זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 157 מפתנים - מעמדם ככיתות רגילות  )2/ (נח החל בשנת הלימודים תשנ"ח לא יוגדרו עוד המפתנים כמוסדות חינוך ), ותפעלנה כמוסדות על- 01( מיוחד, והכיתות תוגדרנה ככיתות רגילות יסודיים. בכל מחוז ימונה מפקח כולל, שיפקח ישירות על מסגרות אלה. המפתנים יסתייעו בפיקוח המקצועי של אגף שח"ר.  המפתנים יוכלו להמשיך לקלוט תלמידים שעברו ועדת השמה, אולם השמתם של התלמידים במפתנים לא תהיה השמה במוסד חינוך מיוחד כמשמעותו בחוק חינוך מיוחד.  שעות התקן למפתנים תוקצינה באמצעות אמח"י למחוזות. לא ישתנו תנאי השכר של עובדי ההוראה של החינוך המיוחד המועסקים על ידי משרד החינוך והעובדים במפתנים. הנכנסים למערכת לא יקבלו גמול עובדי הוראה חדשים 1.9.07 מיום .)5/08 חינוך מיוחד (חוזר בני בנימין וקיבלו גמול חינוך מיוחד, ימשיכו 31.8.2007 עו"ה שעבדו במפתנים עד .)1\15 ויקבלו גמול חינוך מיוחד גבוה ( חוזר בני בנימין מצלמות במוסדות חינוך  13.5.2015 מיום 3.7 - 85 (חוזר משה"ח חוזר זה בא להנחות את בית הספר על אופן ההכנסה של מצלמות לבתי הספר, על אופן השימוש בהן ועל הפעילות החינוכית שתלווה את השימוש במצלמות. ראוי להדגיש, כי משרד החינוך אינו רואה בהצבת מצלמות חלק הכרחי מהתכנית לשיפור האקלים ולמניעת אלימות וכי התכנית המערכתית בנושא זה אינה מבוססת או מסתמכת על הצבת מצלמות במוסדות השמירה על ביטחונם ועל מוגנותם של התלמידים והמורים החינוך. נעשית במסגרת רחבה של קידום אקלים בטוח ותוך פיתוח תחושת . שייכות, ערך וכבוד וקידום ערכים אישיים וחברתיים בתי ספר ורשויות מקומיות, שמצאו לנכון להתקין מצלמות במוסדות החינוך, לאחר שבחנו את השימוש בכל האמצעים האחרים העומדים לרשותם ומצאו שהצבת מצלמות נדרשת לשיפור אקלים ולמניעת אלימות, מחוייבים בבנייה ובהטמעה של תכניות חינוכיות לשיפור האקלים ולמניעת אלימות. הצבת מצלמות ברשות הרבים נובעת בדרך כלל מהצורך לשמור על הביטחון ועל המוגנות מפני תופעות של פשע, אלימות והתנהגויות מסכנות נוספות. אולם חשוב להבהיר, כי במוסדות חינוך השמירה על ביטחונם ועל מוגנותם של התלמידים נעשית במסגרת רחבה של . קידום אקלים בטוח תכנית מקיפה ליצירת אקלים מיטבי ולמניעת אלימות תורמת לשיפור היחסים בין מורים לתלמידים, לאווירה תומכת למידה וללמידה משמעותית ולירידה במקרי האלימות והתנהגויות סיכון. הפעלת מצלמות בשטח בית הספר אינה מרכיב בסיסי בתכנית כזו. שימוש במצלמות באופן מושכל ומידתי יכול להיות רכיב נוסף ולא הכרחי בתכנית מערכתית בית-ספרית לקידום אקלים בטוח ולצמצום האלימות והתנהגויות סיכון ואינו עומד בפני עצמו. השימוש במצלמות אינו מבטל את הצורך בהשגחת מורים לאורך יום הלימודים, כמפורט של סעיף 3.6 בחוזר המנהל הכללי בנושא המורה התורן (ראה בס"ק (ג), "ניהול שגרת הבטיחות בבתי 7\ בחוזר הוראות הקבע עד 5.1 - 54 הספר"). זכויותיך מרכזי נוער  מעמדם כשל בית ספר על-יסודי, על כל המשתמע מכך. לפיכך יסתיימו דרגה מינימלית של מורים במוסדות .)7/ ביוני (לח 20- הלימודים בהם ב .)22.8.94 (מכתב שטמפפר למוטי מרוז אלה הינה מורה מוסמך מרכזים טיפוליים - תנאי שירות  )17.3.94 ) (החלטת הוועדה לחינוך יסודי 3/ (נג בישיבת הוועדה לענייני החינוך היסודי, שהתקיימה בכ"ז בסיוון ), סוכם:  17.3.94( ) ובה' בניסן תשנ"ד 28.6.92( התשנ"ב א. תנאי השירות של המורים במרכזים הטיפוליים יהיו כמקובל וכמוסכם בחינוך המיוחד, ונוסף לכך: - מורה העובדת הן לפני-הצהריים והן אחר-הצהריים זכאית לגמול פיצול. - מורה כזו העובדת בשלושה מוסדות חינוך ויותר, זכאית לגמול פיצול, ובכל מקרה לא תקבל יותר מגמול פיצול אחד. .22- ל 20 ב. מספר התלמידים למשרה מלאה ינוע בין ג. מנהל מרכז טיפולי יהיה זכאי לגמול ניהול בכפיפות למספר השעות שאושרו למוסד.  שעות יוכרו ככיתה, כולל שעות ממקורות אחרים, אולם תקרת 25 כל כיתות.  6 גמול הניהול במרכז טיפולי לא תעלה על מנהל בית ספר, המאכלס בין כותלי בית ספרו גם מרכז טיפולי ומשמש בנוסף לתפקידו גם כמנהל המרכז הטיפולי, יצורפו הכיתות שלו כמנהל המרכז לכיתות בית הספר, וגמול הניהול יחושב לפי סך כל הכיתות בשני המרכזים. .)17.3.94 : החלטת הוועדה לחינוך יסודי מיום אסמכתא (

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==