זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 133 לינת לילה ולכן עובד ההוראה יקבל בגינו גמול בהתאם לשעה בה  .)2.6.99 הסתיימה הפעילות (הבהרת ש. שטמפפר מיום הגמול לנסיעות לחו"ל ישולם רק למלווי טיולים לפולין ולגרמניה למחנות ההשמדה ובנושאי שואה בלבד. הגמול לא ישולם לעו"ה היוצאים לחו"ל במסגרת חילופי משלחות וכדומה (חוזר בני בנימין  . )5/2012 ,12/2011 ,5/2011 עד 2 מורה המלווה קבוצות תלמידים לתחרות ספורט ומשך הליווי הינו פעילויות לפעילות אחת ובהתאם לצירוף יקבל גמול 2 שעות, יצורפו 3  .)8.11.99 מיום 62 ' מלווה טיולים (חוזר שטמפפר מס עבור השתתפות בפעילות חוץ בית-ספרית המתקיימת ביום בו עובד שעות, יינתן - 4- ההוראה אינו מועסק בהוראה או מועסק פחות מ לפי תעריף של ממלא שעות בודדות 4 תשלום בעד בנוסף לאמור לעיל - שעות. בנוסף יש להמשיך ולשלם את הסכומים 4 מקום או השלמה עד ש"ח בגין 56.84  ,1.1.03 ששולמו בעבר בגין ליווי טיולים, קרי-מיום .16.00 ש"ח בגין פעולות המסתיימות לאחר השעה 9.75- לינה ו )22.1.03 : חוזר בני בנימין מיום אסמכתא ( מנהל מנהל המלווה טיולים ומשמש כמרכז הטיול או המסעות, זכאי לתשלום כמורה מלווה טיולים.  מנהל המתלווה לטיול ואינו משמש כמרכז הטיול, אינו זכאי לתשלום כלשהו. מנהל או סגן המשמש כמחנך כיתה ומלווה את הכיתה שהוא מחנך בטיולים או במסעות, זכאי לתשלום כמורה מלווה טיולים, ובלבד שלא נלקח מורה אחר למלא את תפקידו  או לחילופין נלקח מורה שילווה את הכיתה בטיול במקומו, כך שתיווצר כפילות. 2/09 האמור לעיל לא חל על עובדי הוראה באופק חדש (חוזר משכורת בחתימת בני בנימין), למעט סגן מנהל שהינו מחנך ומלווה טיול כאמור. גננות עצמאיות יחידות גמול לשנה עבור פעילות חוץ בית- 4- גננות עצמאיות זכאיות ל ספרית. חישוב התשלום הוא בהתאם לשכר המשולב של הגננת עד יחידות. 4 כפול 0.7 משרה כפול 100% ). התגמול לא ייחשב 21.3.99 מיום 3/99 : חוזר בני בנימין אסמכתא ( כשכר לעניין ערך שעה, פנסיה, הפרשות לקרן השתלמות, קופת גמל ופיצויי פיטורין. התגמול ישולם במשכורת שלאחר החודש בו השתתף עובד ההוראה בפעילות החוץ בית-ספרית. טופס גמול ליווי תלמידים ימולא ויישלח לגזברות המחוז בתום כל חודש שבו התקיימה הפעילות. אש"ל תשלום אש"ל לעובדי הוראה היוצאים לפעילות חוץ בית-ספרית הם  :)1.6.13 כלהלן (מיום ש"ח 29.5   ש' בתפקיד 4 תעריף א' - מעל ש"ח 59       ש' בתפקיד 8 תעריף ב' - מעל ש"ח 88.5 ש' בתפקיד 12 תעריף ג' - מעל ארוחות ביממה - תעריף ג'). 3 (עובד זכאי לעד בחתימת בני בנימין. 3/15 : חוזר משכורת אסמכתא למרות האמור לעיל, מורים היוצאים לליווי תלמידים בשירות לאומי ובסיסי אימונים של צה"ל אינם זכאים להוצאות כלכלה, כי הם מקבלים ארוחות בקיבוצים או בבסיסים הצבאיים שבהם הם שוהים .)1/ (לו תעריפי האש"ל למורים-מדריכים בהפלגות בים - ראה חוזר מנכ"ל . 54 סעיף 49 ' עמ 1/ מב ביטוח עובדי הוראה המלווים טיולי תלמידים בחו"ל מבוטחים בביטוח מלווי .)6/ טיולים (נה  : הערות . מורה העובד בבית הספר חצי משרה ומעלה חייב להשתתף, במסגרת 1 עבודתו, בפעולות שבית הספר מארגן לתלמידיו (טיולים, ביקורים בתיאטרונים ובתערוכות וכד') (חוזר מנכ"ל מיוחד ו' (התשנ"ה) - .)10 ' נושאי התפקידים בבית הספר - עמ . התגמול משולם גם לעו"ה בסמינרים, במכללות ובאולפנים (הבהרת 2 .)7/01 בני בנימין (כללי-אולפנים-התיישבותי), ששימש בשני סקטורים . עו"ה העובד 3 כמלווה לטיול, זכאי לגמול בגין פעילות חוץ בית-ספרית על מלוא העסקתו, (דהיינו יקבל גמול ליווי תלמידים עבור שני הסקטורים אך .)10/01 לא שעות מילוי מקום (חוזר בני בנימין . גמול ליווי טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית חל גם על עובדי הוראה 4 המועסקים בסמינרים ובמכללות ובאולפני מבוגרים (מסמך יובל .)10.6.2001 רכלבסקי מיום . עובדי הוראה בתפקידי הדרכה אינם זכאים לגמול ליווי טיולים 5 .)5/2013 (חוזר בני בנימין . פעילות חוץ בית-ספרית בששי שבת אינה מזכה בגמול. הגמול ישולם 6 רק בגין פעילות בהתאם לתוכנית הלימודים של בית הספר ובימי ), להוציא ליווי תלמידים 2/03 הלימודים בלבד (חוזר בני בנימין במסע לפולין, שאז זכאי העובד לגמול ליווי טיולים לפי לינת לילה משכרו המשולב והתוספות לשכר זה) גם בעבור הלינה בשישי 4.9%( ושבת - אם ימים אלו הם חלק מהמסע לפולין (הבהרת איתי הדר .)12.11.09 .  עובד הוראה חד הורי, שאינו מחנך כיתה, המתקשה ללוות טיולים 7 בשל הצורך להשגיח על ילדיו, יבוא בדברים עם מנהל/ת ביה"ס במגמה למצוא גורם אחר שילווה את התלמידים בטיול (חוות דעת .)6.5.2009 איתי הדר, ממונה על תנאי שירות עו"ה בטיחות ב' מיום 11\ משרד החינוך פרסם חוזר מנכ"ל מקיף, שמספרו עד עמודים בנושאפעילויות חוץ בית ספריות - 347 , הכולל 13.7.2014 הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי: סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים. חוזר מנכ"ל זה מבטל וגם משאיר בתוקף הרבה הוראות קודמות בנושאי הבטחתהבטיחות שבפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי וחשוב לעיין בו ולנהוג על פיו. לימודים בימים הראשונים לשנת הלימודים  20.8.2013 חוזר מיכל כהן מוסדות החינוך היסודי בבוקר 8:00 היום הראשון ללימודים יתחיל בכל הכיתות בשעה והתלמידים ימצאו בבית הספר על פי מערכת השעות ולא יסתיים לפני .12:00 השעה שגרה - שעות פעילות מחייבות במוסדות החינוך היסודי שעות הלימוד השבועיות המחייבות כמפורט בערכת מתנ"ה לשנה"ל. דקות. 50-45 אורך שעת לימוד / שיעור ינוע בין ניתן לקיים יחידת לימוד שאורכה יהיה עד שני שיעורים רצופים. פיזור שעות הלימוד / השיעורים במהלך יום לימודים יהיה: לא יסתיים לפני 8:00 שיעורים המתחיל בשעה 4 יום לימודים בן - . 11:50 השעה לא יסתיים לפני 8:00 שיעורים המתחיל בשעה 8 יום לימודים בן - . 15:10 השעה מוסדות החינוך העל יסודי ביום הראשון של שנת הלימודים יתקיימו הלימודים על פי מערכת .12:00 השעות ולא יסתיימו לפני השעה החל מהיום השני לשנת הלימודים יש לקיים את כל השעות הפרטניות ושעות השהייה / תומכות ההוראה. חינוך מיוחד - יסודי בבתי-הספר לחינוך מיוחד מסתיימים הלימודים ביום הראשון בשעה לפחות ומן היום השני ואילך, הלימודים מתקיימים עפ"י שעות 12:00 הפעילות של המסגרת בהתאם לאפיון והחריגות של כתות ביה"ס. כתות החינוך המיוחד ללקויי למידה וכתות רגשיות-התנהגותיות בבי"ס רגיל, פועלות במתכונת של ביה"ס הרגיל וכך גם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל. כתות החינוך המיוחד ללקויות מורכבות (אוטיזם, לק"ש, לק"ר, נכויות זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==