זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 134 פיזיות ושיתוק מוחין, פיגור והפרעות נפשיות), פועלות במתכונת מלאה, בהתאם לאפיון החריגות של הכתה, החל מהיום הראשון ללימודים. חינוך מיוחד - על יסודי בבתי-ספר לחינוך המיוחד המוגדרים כחטיבת ביניים ותיכון, מסתיימים לפחות ומן היום השני ואילך, 12:00 הלימודים ביום הראשון בשעה הלימודים מתקיימים עפ"י שעות הפעילות של המסגרת, בהתאם לאפיון החריגות של כיתות ביה"ס. כיתות החינוך המיוחד ללקויי למידה וכיתות רגשיות-התנהגותיות בבי"ס רגיל, פועלות במתכונת של ביה"ס הרגיל וכך גם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל. כיתות החינוך המיוחד ללקויות מורכבות (אוטיזם, לק"ש, לק"ר, נכויות פיזיות ושיתוק מוחין, פיגור והפרעות נפשיות), פועלות במתכונת מלאה, בהתאם לאפיון החריגות של הכיתה, החל מהיום הראשון ללימודים. לימודים וטיולים בימי שרב  )1/ (נח  . בימי חום קשה ובימי שרב אין להפסיק את הלימודים )1( . א ) יש לנקוט את האמצעים המפורטים להלן, כדי לעזור לתלמידים 2( להתגבר על הקשיים הנוצרים בעקבות העלייה בטמפרטורה:  (א) אין לקיים בחוץ שיעורי חקלאות, ימאות וחינוך גופני, אם לדעת המורים הנוגעים בדבר - ובאישור המנהל - עלול קיום השיעורים בחוץ להזיק לבריאות התלמידים.  (ב) בשום מקרה אין לקיים שיעורים בחוץ בימים בהם הטמפרטורה  מעלות צלסיוס, ובאזורי באר שבע, טבריה ואילת - 30 עולה על מעלות.  35 בימים בהם הטמפרטורה עולה על (ג) אין להוציא תלמידים בהפסקות למקומות לא מוצלים.  (ד) יש לאסור על התלמידים להימצא בחוץ בגילוי ראש וללא חולצות.  (ה) יש למנוע תורים בחוץ, במקומות חשופים לשמש ושאין בהם צל.  (ו) יש לספק לתלמידים מי שתייה ולהרשות להם לשתות ללא הגבלה.  (ז) יש להמעיט בשיעורים הדורשים מאמץ רב, קשב וריכוז מלאים, וכן עבודה מייגעת, כגון העתקהמרובה, פתירתתרגיליםמרובים וכו'.  על-אף האמור לעיל, יש להפסיק את הלימודים במצבים )1( . ב מעלות צלסיוס באזור שבו 40- , כגון עליית החום ל מסוימים טמפרטורה זו נדירה; לחות גבוהה מאוד; הפסקה באספקת המים לבית הספר או קיום לימודים בצריף ללא אוורור מספיק.  ) במקרים אלה ודומיהם רשאי מנהל בית הספר להפסיק את 2( הלימודים אחרי התייעצות עם רופא בית הספר, ובהיעדרו - עם רופא המחוז או הנפה מטעם משרד הבריאות או מטעם קופת חולים, או עם מומחים אחרים.   : קיבל מנהל מוסד החינוך אישור להפסקת לימודים, ינהג כדלקמן ג.  ) יש להשאיר את כל התלמידים בשטח מוסד החינוך. אין לשחרר 1( תלמידים לבתיהם עד לשעה שנקבעה כסיום הלימודים לגבי כל כיתה, וזאת מנימוקים אלה: (א) אין יודעים אם הורי כל התלמידים נמצאים בבית בשעות מוקדמות, שבהן תלמידים אינם רגילים לחזור לבתיהם.  (ב) קיימת סכנה שהתלמידים ישוטטו שעות ארוכות ברחובות בשעות הקיץ החמות, והם עלולים לקבל מכת שמש ולהיות חשופים לתאונות דרכים.  ) המורים יישארו אף הם בבית הספר, וכל מורה יפקח על כיתתו 2( וידאג להעסיק את התלמידים במשחקי חברה כיתתיים, בקריאה, בציור ובכל פעילות אחרת, שאינה דורשת מאמץ גופני או ריכוז וקשב. אם פעילות כזו תתבצע מחוץ לכיתות, ייעשה הדבר רק במקומות מוצלים.  ) מנהל בית הספר וסגל עובדי ההוראה ישתמשו בכל האמצעים 3( שבידיהם לקירור הכיתות, על ידי אוורור החדרים ושטיפתם במים קרים. ) על כל מקרה של הפסקת לימודים יודיע מנהל בית הספר 4( למנהל המחוז ולמחלקה לחינוך, וכן יפרט את הנימוקים ויצרף את האסמכתאות המתאימות (חוות דעת הרופא וכו').  טיולים בתנאי מזג אוויר קשים 30 א. תנאי מזג אוויר קשים פירושם שרב, טמפרטורה גבוהה מעל מעלות צלסיוס, יחד עם לחות גבוהה.  ב. מן הראוי לפזר את מועדי הטיולים על פני שנת הלימודים כולה ולהימנע, במידת האפשר, מלקיים טיולים בימים של תנאי מזג אוויר קשים.  ג.  הודיע החזאי, בערב לפני הטיול, שיהיו תנאי מזג אוויר קשים מהרגיל באזור היעד של הטיול -  ) יידחה הטיול למועד אחר.  1( ) אם אי אפשר לדחות את הטיול (משום שהוזמנו מקומות 2( לינה באכסניה, הוזמנו מכוניות ושולם עבורם וכד'), יחליטו מנהל בית הספר והאחראי לטיול על מסלול ביקורים ועל לוח אפשר לנוע • זמנים אלטרנטיביים. תוכניות טיול אלטרנטיביות: אפשר לבקר במפעלים, במוסדות או באתרים • ברכב ולא ברגל ההליכה תרוכז בשעות הבוקר (עד • מוצלים, שיש בהם מים בין השעות • )15:00 ) ובשעות אחר הצהריים (מהשעה 9:00 השעה יימצאו המטיילים במקומות מוצלים, ומרחק ההליכה 15:00-9:00 ק"מ.  4 בהם לא יעלה על ד. הפתיע השרב את המטיילים בהיותם בדרך, במסע ברגל, או גבר החום -  ) יש להפסיק את הטיול ברגל ולהמשיך במכונית. 1( ) אם אי אפשר להמשיך את הנסיעה במכונית, יש לאפשר 2( למטיילים לנוח במקום המוצל הסמוך ביותר ולספק להם מי שתייה ללא הגבלה.  ) מותר להמשיך את הטיול ברגל רק לאחר רדת הטמפרטורה או 3(  .15:00 אחרי השעה ה. אפשר לקבל את תחזית מזג האוויר על ידי פנייה אל השירות .03-5600600 :' המטאורולוגי טל אמבולנס למורה שנפגע בטיול  מורה שנפגע בטיול ופונה באמבולנס יפנה עם הקבלה המקורית למוסד לביטוח לאומי במקום מגוריו. אם המוסד לביטוח לאומי לא יחזיר את הכסף תועבר תביעתו לחב' ענבל ותידון בועדת חריגים. , נתב"ג 282 כתובת חב' ענבל: רח' ערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד .03-9778000 , . טלפון 70100 מיקוד טלפון - השתתפות בשיחות  )5.1.2009 ) (הסכם קיבוצי 5/ (חוזר מנכ"ל מיוחד ה' תשל"ט) (מד שיחות 200- כל עובדי ההוראה זכאים להשתתפות בהוצאות טלפון ל 48.60 שיחות למשרה מלאה הינו 200- עפ"י מקדם המשרה. הסכום ל .1.9.08 : תחולה ש"ח לחודש. . חוזר המינהל לכלכלה ותקציבים 5.1.09 : הסכם מיום אסמכתא .7/09 . חוזר בני בנימין 1.2.09 במשרד החינוך מיום טמפרטורה המחייבת חימום בחורף  )3/ (מא מעלות 15- יש לחמם כיתות כאשר מידת החום בחוץ היא פחות מ צלזיוס. ראשי רשויות מקומיות מוסמכים להחליט על ביטול או קיצור יום לימודים במוסדות חינוך בהם אין מערכות חימום, באותם ימים ובאותם מקומות בהם הטמפרטורה המירבית ביום ובחוץ אינה מעלות צלזיוס (חוזר מנכ"ל מיוחד - השלמה, תשנ"ב - 7 עולה על .)10.2.92 מיום 11 שכפול ט

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==