זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 135 פגיעה בטיולים  )9/ (נג בכל מקרה שמורה המלווה טיול או מסע נפגע בתפקידו, על מנהל בית , קריית 3 הספר לדווח על-כך תוך שבועיים לחברת "ענבל", רח' ערבה . להלן 03-9778000 ' , טל 70100 נתב"ג, מיקוד 282 שדה התעופה, ת.ד דוגמת טופס הדו"ח: הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל, חברה לביטוח בע"מ. דו"ח על תאונה (תאונות אישיות - מורים מלווי טיולים) . פרטי הנפגע 1 _____________________________________________________________________ שם משפחה   שם פרטי     מין         שנת לידה        מס' זהות      _____________________________________________________________________ יישוב         רחוב          מס'     מיקוד   מס' טלפון   קידומת . שם המוסד החינוכי שבו הנפגע מלמד:  _______________________ 2 כתובת: ___________________________________________________________             יישוב       רחוב      מס'      מיקוד     מס' טלפון     שם המנהל: ___________________________________ . התאונה: 3 ___________________________________________________________________ תאריך      שעה     מקום התאונה              הסיבה לתאונה תיאור קצר של אופן התרחשות התאונה: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ תיאור הפגיעה (יש לצרף מסמכים רפואיים): ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ עדים לתאונה: ____________________________________________________________________ שם כתובת טל׳ ____________________________________________________________________ שם כתובת טל׳ חתימת הנפגע:_____________________ תאריך החתימה: ____________ יוח"א שעות לימוד ו/או 41 א. במהלך השבוע יתאפשר לכל תלמיד ללמוד העשרה, באמצעות מורים בחינוך פורמלי או בלתי פורמלי, אך לא ש"ש.  41 כל תלמיד יהיה חייב בנוכחות של ב. השעות הן בהתאם לתוכנית הפדגוגית שתוכן על ידי המנהל והמועצה הפדגוגית ובאחריות בית הספר.  ג. השיעורים הבלתי פורמליים יתנהלו בכל שעה שהנהלת בית הספר תקבע. . כמו כן, מורים לא יחויבו לעבוד מעבר למשרתם הקבועה ד.  עבודתם מעבר לשיעור השישי תהיה בהסכמתם בלבד.  ש"ש תהיה כמפורט 41 ה. שעת סיום הלימודים לתלמידים הלומדים בחוק, פרט לאישור חריג, שיינתן על ידי מנהלי המחוזות (מגזרים וכו').  ו. באין אפשרות לגייס מורים ממלאי מקום (עקב היעדרות מורים), ולאחר שנעשו כל המאמצים לעשות כן, יוכל מנהל בית הספר, על פי שיקול דעתו, לקצר את יום הלימודים לאותן כיתות שלא נמצא . מנהל בית הספר 13:15 להן ממלא מקום, אולם לא לפני השעה יידע את המפקח על כך.  .8/ ז. משך השיעורים וההפסקות יהיה כמפורט בחוזר מנכ"ל לה ח. עובדים בחינוך הבלתי פורמלי, שיועסקו על ידי עמותות, חברות, גופים ציבוריים ורשויות מקומיות (דוגמת קרב, החברה למתנס"ים, קרן רש"י וכו'), לא ייחשבו כעובדי מדינה.  ט. מורה הבוחר להתחיל את יום עבודתו בשעה מאוחרת, השעות שלפני מועד התחלת העבודה לא תחשבנה לו כחלונות או דלתות. למעט מצב זה, אין להטיל על מורים חלונות ודלתות נוספים מעבר לשני חלונות ודלת אחת, כמוסכם בהסכם העבודה.   . שעות הוראה בלבד 6 משרה, כולל 150% מנהל יוכל לעבוד עד י.  יא. תינתן תוספת שעת ניהול אחת לכל כיתה בה פועלת מתכונת ההפעלה שפורטה.  יב. משרד החינוך יקצה תקציב נוסף לשירותי מזכירות וניקיון בית הספר במהלך כל יום הלימודים. יג. אבטחת מוסדות חינוך תימשך עד תום שעות הלימודים.  יד. ייקבע לו"ז מוסכם ומחייב למיזוג מוסדות חינוך בהם מופעלת התוכנית.  טו. יוקמו ועדות היגוי מחוזיות, משותפות למשרד החינוך ולהסתדרות המורים, וכן ועדה ארצית למעקב אחר יישום יום חינוך ארוך. .29.8.99 : הסכם המזכ"ל והמנכ"לית מיום אסמכתא זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==