זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 136 מענק יוח"א  מענק יוח"א - השעה בבתי הספר היסודיים בהסכם זה - "שעות יוח"א": - מהשעה בגני הילדים השביעית והשעה השמינית ביום הלימודים; בשעות בהסכמתו . לעובד הוראה אשר ישובץ 15:30 עד השעה 13:30 יוח"א, ואשר היקף העסקתו בשעות העבודה, שאינן שעות יוח"א, אינו נמוך מהיקף שעות יוח"א בהן הוא משובץ, ישולם מענק חד- פעמי בשנת הלימודים.  שעות בשבוע, ישולם מענק 8 לעובד שישובץ בשעות יוח"א בהיקף . לעובד שישובץ בשעות יוח"א פחות ש"ח 6300  ) בגובה 100%( מלא שעות, ישולם החלק היחסי של המענק. 8- מ ובבית הספר בו הם עובדים מופעל צו יוח"א, מורים שעברו לרפורמה ואשר נדרשים ללמד שעות הוראה פרונטליות (בלבד) בשעות שביעית ש"ח לשנה. 4,700 ימים בשבוע, יקבלו מענק יוח"א בגובה 4 , ושמינית  )4.11.2007 : החלטת ועדת ההיגוי אסמכתא ( על אף האמור בסעיף זה, עובד הוראה לא יהיה זכאי לחלק היחסי של מענק יוח"א בגין תקופת שירות במילואים או תקופת שהייה  . בחופשת לידה למען הסר ספק, מובהר, כי גובה המענק, אשר ישולם לעובד ההוראה, לא יושפע מהיקף המשרה בו הוא מועסק. (תשע עשיריות) מתוך המענק ישולמו במשכורת חודש מאי, תוך 9/10 פירוט הפריסה לחודשי עבודתו של עובד ההוראה בחודשים ספטמבר עד מאי. (עשירית) מתוך המענק תשולם במשכורת חודש יוני. 1/10 חלק 5%( בגין מענק יוח"א יבוצעו הפרשות וניכויים לקופת גמל גל חלק העובד), בהתאם לעקרונות הקבועים בהסכם 5%- המעביד ו וכן ינוכו מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח 17.12.98 הקיבוצי מיום  .)5/08 בריאות (חוזר בני בנימין מענק יוח"א לא נחשב לתוספת פנסיונית ואין בגינו הפרשות לקרן  .)5/02 השתלמות (חוזר בני בנימין מובהר, כי עצם העסקתו של עובד הוראה בבית ספר או בגן ילדים בו מופעל יוח"א, אינו מקנה לו זכות לקבל מענק יוח"א על פי הסכם זה. למען הסר ספק יובהר, כי עובד הוראה אשר מועסק בשירות המדינה, . ישובץ בשעות יוח"א אך ורק בהסכמתו מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מוסכם בזאת, כי אם יקבע שר החינוך מספר אחר של שעות לימוד ביום חינוך ארוך בבתי ספר (ב) לחוק, 3 יסודיים אשר בהם מופעל יוח"א, בשונה מהקבוע בסעיף וקביעתו זו תיעשה באופן, שכל שעה שביעית או שמינית, שהיתה קבועה ביום לימודים מסויים, תוזז ליום לימודים אחר, כי אז תיחשב כל שעה שביעית או שמינית, שהוזזה כאמור, כשעת יוח"א בבתי ספר יסודיים לעניין הסכם זה. .17.5.09 : הסכם קיבוצי מיום אסמכתא : מענק יוח"א מאושר למי שמלמד במסגרת "חוק יוח"א" לתשומת לב ולא במסגרת אחרת (קו עימות, יש"ע וכו'). מיום 10/03 (חוזר בני בנימין ממענק יוח"א יש להפריש לקופת גמל .)26.10.03 יועצים מיום 32 )(חוזר מיוחד/שכפול 5/ )(חוזר מיוחד ו' תשל"ד) (מד 3/ (כו )1/ ), (נח 17 סעיף 19.9.94 ) (הסכם השכר מיום 24.6.86 כניסה למקצוע כמורה יועץ באחד מרבדי החינוך יועסק רק מורה יועץ בעל רישיון ייעוץ . לקבלת הרישיון יש לפנות לסגנית 1/ קבוע או זמני, כמפורט בחוזר נח .91911 , ירושלים 15 מנהל האגף לכוח אדם בהוראה, כנפי נשרים משרה 1/3 חובת המורה היועץ להורות מורה יועץ חייב להורות לפחות בהוראה בכיתה, כולל תוכנית בכיתה בנושאים ייעוציים.* שכר וגמולים מורה יועץ מדורג בדירוג עובדי הוראה בהתאם לדרגתו ולוותקו בהוראה. הוא מקבל תוספת ייעוץ וגמול השתלמות - הכל בהתאם לזכאותו. גמול מורה יועץ תלוי בשני גורמים: . חלקיות העבודה בייעוץ 1 . הוותק בייעוץ 2 ש"ש. 12 הבסיס לחישוב חלקיות העבודה בייעוץ הוא ש"ש 12 ש"ש ייחשב הגמול כאילו עבד 12- מורה יועץ העובד יותר מ ש"ש - יקבל 4- ש"ש, אך לא פחות מ 12- בלבד, ואילו העובד פחות מ גמול יחסי להיקף עבודתו בייעוץ. נקבע הגמול באחוזים ממשכורתו המשולבת של המורה 1.11.83 מיום היועץ לפי דרגתו בהוראה למשרה שלמה אחת (במקום בסכומים) וישולם יחסית להיקף עבודתו בייעוץ לפי הנוסחה הבאה:  מספר שעות העבודה בייעוץ בפועל X גמול התפקיד המלא _____________________________________________________________ 12 העסקה בייעוץ 100% להלן טבלה של שיעור הגמול בייעוץ לחלקיות של :)19.9.94 (הסכם השכר 1.9.94 החל מיום שנות הוותק בייעוץ שיעור הגמול באחוזים לחודש 1 5 2 6 3 7 4 8 ואילך 5 9 , מהשכר המשולב ומתוספת "תגבור 1.9.94 הגמול משולם, מיום  .)19.9.94 הוראה" (הסכם השכר דין שעות ייעוץ כדין שעות הוראה עובד הוראה העובד כיועץ, שלימודי הייעוץ שלו חושבו לצורך קבלת דרגת שכר, יהא זכאי לקבלת דרגת שכר וגם גמול ייעוץ עבור אותם  .)3/ : חוזר מנהל אכ"א מו אסמכתא ( 1.9.85 : התחולה לימודים. מורה יועץ לא יוכל לשמש, בתקופת עבודתו כיועץ, בתפקיד של . )3/ מנהל או סגן מנהל (כו בסיס המשרה ש"ש - הכל בהתאם 30 ש"ש או 24 בסיס משרתו של המורה היועץ הוא לרובד החינוכי שהוא מועסק בו. בבתי הספר המכילים כיתות א'-ח' ש"ש, בהתאם לחוזר 24 לפי 60%- ש"ש ו 30 לפי 40% נשארת החלוקה ). מורה יועץ יועסק לא יותר 43 ' מיוחד ה' תשל"ט, תוספת להסכם (עמ משני שלישים ממשרתו בייעוץ ולא פחות משליש ממשרתו בהוראה : הכוונה לצורך הבהרה .)2/9/84 מתאריך 1/ (חוזר מנכ"ל תשמ"ה בהוראה היא להוראה פרונטלית של אחד המקצועות הנלמדים בביה"ס  ו/או הוראת תכנים ייעוציים התפתחותיים כגון: כישורי חיים, תהליכי )1/06 : חוזר בני בנימין אסמכתא מעברים, חוסן נפשי, כשירות חברתית וכו'. ( י

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==