זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 137 מורים יועצים ותיקים מורה יועץ ותיק, שהוא מורה קבוע ומשמש למעלה מחמש שנים משרה בהוראה, תשבצו הבעלות לאלתר 1/3- כמורה יועץ ולא הועסק ב בהוראה. אם אי אפשר לשבצו בהוראה, כתוצאה ממגבלות הבעלות על המוסד או מסיבות אישיות של המורה, חייבת הבעלות להביא הסוגיה לידיעת המפקח על הייעוץ, "היועץ הבכיר" במוסד. המפקח יבדוק את הסוגיה ובהתאם לנסיבות ימליץ בפני המחלקה לתנאי שירות על המשך העסקתו של המורה היועץ במתכונתו העכשווית. ועדת חריגים וערערים ועדת חריגים וערערים פועלת ליד המחלקה לתנאי שירות בראשותו של מנהל המחלקה ובהשתתפותם של מנהל שפ"י ונציגי הארגונים .)1.9.86( הפרופסיונליים. תחולת הוראות אלו מיום כ"ז באב התשמ"ז ההסדרים שנמנו בחוזר זה מבטלים את כל ההסדרים, ההוראות וההנחיות בנדון שפורסמו בעבר.  )4/ גמול ייעוץ כמרכיב לפנסיה (מט להלן מסקנות הוועדה לענייני מורים גמלאים, שהוקמה מתוקף הסכם : הוסכם כי גמול של מורה יועץ, שעסק לפחות 88-86 השכר, לשנים בחצי משרה בייעוץ, דהיינו לפחות בשש שעות ייעוץ במשך לא פחות מחמש שנים בסמוך לפרישתו, וגמול "מורה יועץ" זה לא הובא בחשבון בעבר לצורך הגמלאות - ייכלל גמול זה כחלק בלתי נפרד מהשכר לצורך ). הערה: מסקנות 1.10.87( חישוב גמלה. התחולה: ח' בתשרי התשמ"ח אלו תופסות רק לגבי מורים גמלאים המקבלים את גימלתם מאגף הגמלאות באוצר. אין למסקנות אלו נגיעה למורים המקבלים את גימלתם מקרנות הפנסיה השונות. גרירת גמול תפקיד שנים לפחות בייעוץ 8 גמול הייעוץ ייגרר לגבי מורים יועצים שעבדו השנים האחרונות לפני מעברם 7- שנים אלו היתה ב 8- ולפחות אחת מ להוראה באותה בעלות. גמול הייעוץ לא ייגרר אחר מורה העובר לתפקיד של מנהל או סגן מנהל או מורה בתפקיד הדרכה או פיקוח או מורה העובר ללמד בסמינר או במכללה. הערה: אם מורה יועץ חזר להורות לאחר ששימש בתפקידים שנמנו לעיל - יזכה בגמול הייעוץ לו היה זכאי ערב התמנותו לתפקידים אלה. .)12.4.95 : החלטות הוועדה לחינוך יסודי מיום אסמכתא ( : לתשומת לב . תפקידי המורה היועץ בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים 1 .10-5 עמודים 1/ מפורטים בחוזר מנכ"ל מא . מורה יועץ מקבל גמול מקצוע והכשרות. 2 . מורה יועץ בחינוך המיוחד מקבל גם גמול חינוך מיוחד. 3  .)1/06 . יועץ אינו יכול למלא תפקיד של מנהל/סגן מנהל (חוזר בני בנימין 4 . שנת השתלמות לא הוכרה ליועצים כוותק בייעוץ אלא לוותק 5 .)174 ' מס 1.5.2000 בהוראה בלבד (מכתב שטמפפר - הכוונה לפעילות של מורים יועצים תוכנית "נושאים ייעוציים" * הנכנסים לכיתות ופועלים עם כל הכיתה או חלקה למשך שיעור שלם. שעות אלו יהיו משובצות במערכת באופן שווה על פני כל השנה, כמקובל לגבי שעות עבודה אחרות. רישיונות לייעוץ  (א)) 7/ (סב ובחוזר 43 , סעיף 1/ הדברים שלהלן מבטלים את הנאמר בחוזר נח :8.3-2 (א) סעיפים 1/ סא . מתחילת שנת הלימודים התשס"א מוענקים רישיונות קבועים 1 : לייעוץ לעובדי הוראה העומדים בכל התנאים המפורטים להלן בעלי תואר אקדמי שני לפחות בייעוץ חינוכי מטעם מוסד מוכר 1.1 להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל. בעלי תעודת הוראה (כולל גננת) ממוסד מוכר להכשרת עובדי 1.2 גננת מוסמכת או : בעלי תעודת מורה מוסמך או הוראה בארץ,  : בעלי רישיון הוראה קבוע שניתן על ידי או ממשרד החינוך בישראל רישיון הוראה או בעלי תעודת הוראה או משרד החינוך בישראל, מחו"ל, שהוכרו על ידי משרד החינוך בישראל, אשר השלימו גם את השכלתם העברית והגיעו להסמכה מלאה בארץ. מועסקים כיועצים בארץ בפיקוח שפ"י לפחות שנתיים לשביעות 1.3 רצון הפיקוח. . רישיונות זמניים לייעוץ יוענקו לעובדי הוראה העומדים בתנאים 2 : המפורטים להלן תלמידים מן המניין לתואר שני לפחות בייעוץ חינוכי בשנה ב' 2.1 במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ, לעיל, 1.2- בעלי תעודת הסמכה להוראה מהארץ, כמצוין ב 2.2 מועסקים כיועצים בפיקוח שפ"י לשביעות רצון הפיקוח. 2.3 : אפשר לאשר רישיונות זמניים לייעוץ לשלוש שנים לכל יותר. הערה מורים יועצים - שמירה על סודיות מידע  )7/ (מה . איסוף מידע על תלמיד על ידי המורה היועץ ייעשה רק אם המידע 1 דרוש למטרה מוגדרת וברורה, שתסייע לתלמיד, ואם המידע ישמש למטרה זו בלבד. , או מידע שהגיע למורה היועץ תוך מידע הנאסף על ידי מורה יועץ .2 , ואין המורה היועץ רשאי לגלותו, הוא חסוי כדי טיפול בתלמיד, אלא אם כן המידע דרוש, לדעת המורה היועץ, לשם טיפול בתלמיד. גילוי המידע ייעשה על סמך שיקול דעתו המקצועית של המורה היועץ ועל אחריותו. . המורה היועץ יערוך, בעת הצורך, מבחנים שקיבל הכשרה 3 לעורכם. אין המורה היועץ רשאי לערוך מבחנים שעריכתם הוגבלה לפסיכולוגים. מבחנים המועברים על ידי מורה יועץ, תוצאות מבחנים אחרים שהגיעו למורה יועץ והמלצות של בעל מקצוע אחר שהועברו למורה יועץ - כל אלה הם חסויים. לפי בקשתם יקבלו ההורים מהמורה היועץ הסבר מילולי על תוצאות המבחנים. . עבר התלמיד לבית ספר אחר, יועבר החומר הנ"ל על התלמיד אך 4 ורק ליועץ או לפסיכולוג בית הספר שהתלמיד עבר אליו, וזאת לצורך המשך הטיפול בו. . העברת תוצאות של מבחנים ייעוציים ופסיכולוגיים לגורמים מחוץ 5 לבית הספר שהתלמיד לומד בו תיעשה באישור ההורים. ייעוץ וטיפול פסיכולוגי לעובדי הוראה  הקרן לקידום מקצועי של הסתדרות המורים מעמידה לעובדי הוראה פעילים שירותי ייעוץ וטיפול פסיכולוגי בפריסה ארצית. השירות הפסיכולוגי יינתן בתחומים הבאים: א. קונפליקטים במשפחה. ב. קשיים בבית הספר ובמערכת החינוך. ג. משבר אישי, מצבי לחץ וחרדה. ד. שחיקה מקצועית. ה. שינוי וצמתי מעבר. ו. פיתוח כישורי ניהול אישי. ז. ניהול תקשורת יעילה. ח. התארגנות במצבי קונפליקט. ט. מימוש עצמי. 15:30-19:00 מוקד מודעות פעיל בימים א-ה בין השעות 1-700-700-158 : בטלפון השירות ניתן תוך שמירה על סודיות מוחלטת כמתחייב מחוקי האתיקה המקצועית. (לא יועבר כל מידע לגורמים במערכת החינוך או לכל גורם אחר). זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==