זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 138 יחידת העבודה  יחידת העבודה - טרם אופק חדש - של מורה בבי"ס יסודי (כיתות א-ו) עמ' 4/ . חוזר מנכ"ל מ"ב 10 סעיף 29.8.69 (הסכם צדוק בשבוע 30 היא  .)141 סעיף 29 שעות 24 כל שעת הוראה בכיתות ז-ח תחושב לפי חלקיות משרה של .)11 סעיף 10 ' הוראה בשבוע (חוזר מנכ"ל מיוחד ד' תשל"ז עמ פיזור יחידת העבודה (ימי העסקה בהתאם להיקף המשרה) (חוזר מנכ"ל מיוחד ו'-תשנ"ה) משרה ויותר, 100%- ל 85% עובד הוראה המועסק בהיקף משרה בין תסודר עבודתו לפי בקשתו בחמישה ימים בשבוע.  משרה, תסודר 84%- ל 70% עובד הוראה המועסק בהיקף משרה שבין עבודתו לפי בקשתו בארבעה ימים בשבוע. , ישובץ בשלושה 69%- ל 50% עובד הוראה המועסק בהיקף משרה שבין ימים בשבוע. זאת בתנאי שלא ייקבע במערכת השעות השבועיות בשום מקצוע שתי שעות רצופות יותר מפעם אחת בשבוע, ומקצוע הנלמד שעתיים בלבד : אסמכתא לא יינתן באותו יום, אלא בהיתר מיוחד של המפקח הכולל. ( , עמ' 1971 חוברת "נושאי התפקידים בבית הספר העל-יסודי", אוגוסט  .30.6.1987 , מסמך שטמפפר 17 סעיף 10 מורים וגננות, שעבדו חמישה ימים בשבוע, ושאושרה להם השתלמות, : מכתב זבולון אורלב, אסמכתא יוכלו לרכז משרתם בארבעה ימים ( .)15.8.90 מנכ"ל משרד החינוך, מיום להלן טבלה לחישוב ימי ההעסקה בהתאם להיקף המשרה בהוראה: בסיס המשרה אחוז העסקה שעות שבועיות ימים להעסקה 30 100% עד 85%- מ ויותר 30-26 5 84% עד 70%- מ 25-21 4 69% עד 50%- מ 20-15 3 28 100% עד 85%- מ ויותר 28-24 5 84% עד 70%- מ 20-23 4 69% עד 50%- מ 19-14 3 27 100% עד 85%- מ ויותר 27-23 5 84% עד 70% מ 22-19 4 69% עד 50%- מ 18-14 3 26 100% עד 85%- מ ויותר 26-22 5 84% עד 70% מ 21-18 4 69% עד 50%- מ 17-13 3 24 100% עד 85% מ ויותר 24-21 5 84% עד 70%- מ 20-17 4 69% עד 50%- מ 16-13 3 22 100% עד 85%- מ ויותר 22-19 5 84% עד 70%- מ 18-15 4 69% עד 50%- מ 14-11 3 20 100% עד 85%- מ ויותר 20-17 5 84% עד 70%- מ 16-14 4 69% עד 50%- מ 13-10 3 ילקוט התלמיד  (א) 1 / עג המישנה החינוכית הילקוט משמש את התלמיד לנשיאת ספרים, מחברות, עזרי לימוד, אוכל וכל ציוד הדרוש לו במהלך יום הלימודים. שימוש בילקוט תקני והקפדה על אופן נשיאתו והשימוש בו הם ערובה לשמירה על בריאות התלמיד ולמניעת נזקים. הדרישות שעל הילקוט לענות עליהן .1 הילקוט יהיה בעל תו תקן ישראלי, ויהיו בו: - עלון הסברה בדבר 1.1 תכולתו והשימוש הנכון בו - סימון ברור בעברית של שם היצרן או היבואן וארץ הייצור. גב הילקוט יהיה קשיח ומרופד. 1.2 כתפיות הילקוט תהיינה מרופדות וניתנות להתאמה לגוף התלמיד. 1.3 ידיות הילקוט תהיינה חלקות, נוחות לאחיזה וללא שקעים, בליטות 1.4 או פינות חדות. לילקוט יוצמדו פסים זוהרים כנדרש על פי התקן. 1.5 מבנה הילקוט יאפשר את התאמתו למרכז גבו של התלמיד. 1.6 אופן השימוש הנכון בילקוט .2 נשיאה נכונה של ילקוט היא על הגב, תוך שימוש בשתי הכתפיות 2.1 ליציבה ולנוחיות. משקל הילקוט, לרבות תכולתו, חייב להיות מותאם למבנה גופו 2.2 ממשקלו 15% ולחוסנו הגופני של התלמיד, ובכל מקרה לא יעלה על של הילד.  אין להניח דברים בולטים  או חדים בצד הילקוט הפונה אל גב 2.3 התלמיד, העלולים לגרום לפגיעה בו. יש להדק את הכתפיות ואת המותנית ולהתאימן למבנה גופו של 2.4 התלמיד באופן שרוב שטחו של גב הילקוט יהיה צמוד לגב התלמיד. אופן מניעת נזקים לבריאות התלמיד בשל משקל עודף של הילקוט .3 יש להקפיד לארגן את מערך הלמידה באופן שהתלמידים לא יידרשו 3.1 להביא פריטים מיותרים ולשאת משקל עודף ומיותר.  יש לקיים תהליך משותף עם ההורים ועם התלמידים ולמצוא את 3.2 הפתרונות המיטביים, למניעת נשיאת ילקוט בעל משקל עודף כגון הקצאת תאי איחסון או מדפים לספרים או לאביזרים.  יש להנחות את התלמידים כיצד לנהוג על פי החלופה שתיבחר. 3.3 )4/ לוח זמנים - תאריך אחרון להודעה (חוזר מנהל אכא"ב תשמ"ט )3/ (תשע י

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==