זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 139 לוח זמנים - תאריך אחרון להודעה  א. חופשות ללא שכר והעברות (מהעובד למעסיק) 31.3 בקשה לחופשה ללא שכר. הודעה על שיבה מחופשה ללא שכר. בקשה ליציאה להשתלמות וללימודים. בקשה להעברה ממחוז למחוז. בקשה להעברה בתוך המחוז. בקשה להעברה ממגמה למגמה. ב. פרישה (עובדי משה"ח: למחוז; מבוטחים בקרן: למעסיק ולקרן). 31.1 בקשה לפרישה והגשת טפסי תביעה לגמלה ג. אזהרות מנכ"ל ופיטורין (מהמעסיק לעובד). 31.5 משלוח מכתב פיטורין לעובד שנתקבל מראש לשנה אחת. משלוח מכתב פיטורין לעובד בתקופת ניסיון וקבוע. 20.6 הודעה על הארכת ניסיון בחט"ב ובעל-יסודי. 30.6 משלוח אזהרת מנכ"ל לעובד קבוע. הודעה על הארכת ניסיון בבית ספר יסודי ובגן ילדים. הודעת התפטרות של העובד למעסיק. מבטחים - קרן פנסיה ותיקה 61072 , תל-אביב 7280 . כתובת: ת.ד 16:00-08:00 בימים א'-ה' בשעות 1-222-6667 או * 6667 : מוקד טלפוני בעלי זכויות בקרן הפנסיה מבטחים הוותיקה יכולים לפנות מרכזי שירות כלהלן: 4 ישירות לקרן, המקיימת , מגדל קרסו (קומת קרקע). 12 : יד חרוצים תל-אביב (חלונות הסיטי, בניין ברוש, קומת קרקע). 2 : שד' פל-ים חיפה .)8 , מגדל דונה, (קומה 20 : גבעת שאול, רח' בית הדפוס ירושלים .)2 , (קומה 13 , בניין לב הסיטי, כניסה 2 : רח' התקוה באר-שבע 18:00-16:00 '  ג', ה | 13:00-08:30  ' : ימים א'-ה שעות הפעילות מבטחים החדשה 52520 , רמת-גן 7 : ז'בוטינסקי כתובת 03-7555906 . פקס ,03-7555916 טל': www.menoramivt.co.il ,*3 876 מרכז קשרי לקוחות ttova@newmivt.co.il ,05 4-6669298 , - טובה צרפתי אשת קשר ארצית מידע ומתן שירות במנורה מבטחים )10 , בית אמות (קומה 157 : חיפה, רח' יפו חיפה והצפון 9.00-15.00 ' . ב'-ה 16.00-18.00 ,9.00-13.00  ' : א שעות פעילות )6 (קומה A , בית טויוטה, בנין 65 :      תל אביב, יגאל אלון דן והשרון 15.00-9.00 ' ב'-ה | 18.00-16.00 ,13.00-9.00 ' : א שעות פעילות )2 , קומה UMI (בנין 11 :ראשון לציון, משה לוי מרכז והשפלה 16.00-18.00 ,9.00-13.00 ' ג | 9.00-15.00 ' : א', ב', ד', ה שעות פעילות ) מול קניון מלחה 7 :       הגן הטכנולוגי מלחה (קומה ירושלים 16.00-18.00 ,9.00-13.00 ' ג | 9.00-15.00 ' : א',ב', ד', ה שעות פעילות בניין רסקו סיטי 8 :  באר-שבע, הנרייטה סאלד הנגב והדרום )B (כניסה 16.00-18.00 ,9.00-13.00 ' ג | 15:00-9:00 ' : א', ב', ד', ה שעות פעילות (מעל הדואר המרכזי) 2 :            המרכז העירוני, קומה אילת 9.00-14.00 '  ה | 16.00-18.00 ,9.00-13.00 ' : ג שעות פעילות ועדות רפואיות למורים בפנסיה צוברת  בכדי למקסם את הטיפול הנכון במורה הפורש מטעמים רפואיים יש להפנות תחילה את המורה לוועדה רפואית של הקרן ולאחר מתן ההחלטה של הקרן, יגיע עימה המורה, לוועדה רפואית של המדינה. נוהל זה אינו גורע מזכותו של משרד החינוך להפנות את המורה, במקרה הצורך, ישירות לוועדה רפואית ממשלתית. .9.1.2012 : מכתב ציון לוי לאיתי הדר אסמכתא פרישה מוקדמת מעבודת ההוראה )24.2.2015 (חוזר סוניה פרץ, מנהלת אגף בכיר לכא"ב .31.8.2015 - להלן הנחיות למועמדים לפרישה בתום שנה"ל תשע"ה .55 עד 50 מגיל עובדות הוראה :   מסלול נוסף - מסלול א' .58 עד 50   מגיל עובדי הוראה :   קפ"מ (קרן פנסיה מוקדמת) - מסלול ב' .62 עד גיל 55 מגיל עובדות הוראה .67 עד גיל 58     מגיל עובדי הוראה התנאים המזכים לפרישה עפ"י המסלולים האמורים הינם כמפורט  בתקנון קופות הפנסיה הוותיקות: מבטחים, ק.ג.מ., גלעד ומקפת. נקבע 4.11.2008 בנוסף, בהתאם להנחיות הממונה על השכר מיום בקרנות הפנסיה הסדר לפרישה מוקדמת לעובדי הוראה המבוטחים , אשר זכאים לפרוש עפ"י אותם התנאים של מסלולי א' ו- ב'. החדשות במסגרת ההסדר האמור סוכם גם, כי עובדי הוראה הפורשים פרישה מוקדמת מקרנות הפנסיה החדשות, יהיו זכאים לקצבה גם בגין תקופות אחרות בהן בוטחו בקרנות פנסיה ותיקות או בגין תקופות אחרות בהן 2 הועסקו בשירות המדינה וחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית (סעיף למכתב),זאת במידה וערכו הסכם רציפות עם הקרנות הוותיקות וצברו זכויות מינימליות או הקפיאו זכויות במדינה. על עו"ה לפנות למחוז המטפל ולהסדיר זכויותיו בפנסיה תקציבית . טרם מועד הפרישה עוד נקבע, כי חישוב הפנסיה המוקדמת המגיעה לעובד ההוראה בגין תקופת הביטוח בקרן הפנסיה החדשה, יבוצע על ידי מנהלת הגמלאות בחשב הכללי במשרד האוצר, בהסתמך על היתרה הצבורה של עובד ההוראה בקרן הפנסיה החדשה, ועפ"י נוסחה, שסוכמה לעניין חישוב הפנסיה המוקדמת. הקצבה תועבר ע"י מנהלת הגמלאות למעסיק האחרון והוא יעביר את התשלום לעובד ההוראה. מועמדים המעוניינים לפרוש באחד המסלולים הנ"ל מתבקשים למלא את הטפסים המתאימים ולהעבירם לוועדה לפרישה מוקדמת באמצעות האיגוד המקצועי היציג בלבד. במרץ. 31 בקשות יש להעביר לאיגוד המקצועי היציג עד ליום : הנחיות אלה היו תקפות בתשע"ו. אנו מניחים, כי הן תשארנה הערה גם לתשע"ז. נא לעקוב אחר הפרסומים בנושא. מורה לסיעוד ולמקצועות פרא-רפואיים  )3 ' עמ 1/ (חוזר מנהל אכא"ב תשנ"ה א. מורה לסיעוד, בעלת תואר אחות מוסמכת ובעלת רישיון הוראה קבוע, זכאית לדרגת שכר של מורה בכירה. ב. מורה לסיעוד, בעלת תואר אחות מוסמכת וחסרת רישיון הוראה קבוע, זכאית לדרגת שכר של מורה מוסמכת. ג. עובדים במקצועות הפרא-רפואיים, כגון קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק, שהינם בעלי תעודות הסמכה למקצועות אלה וחסרי השכלה פדגוגית - זכאים לדרגת שכר של מורה מוסמך (בעלי תואר .1.9.92 : תחולה אקדמי יקבלו דרגת שכר בהתאם לתוארם). זכויותיך ל-מ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==