זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 140 להלן מספר התלמידים המקסימלי בקבוצות העבודה במגמת הסיעוד :)6/ (תש"ן הכיתה גודל הקבוצה י' תלמידים 16 יא' תלמידים 9 יב' תלמידים 8 אימון מתקדם תלמידים 8 : לפי גודל קבוצות אלו מחושבים דמי שכר הלימוד המועברים לבעלויות. הערה עובדי בית חולים  א.  אין תקנון מיוחד לעובדי הוראה בבתי חולים. ב.  באשר אין כיתות תקניות בבתי חולים, אין מקום להעסיק מורות כמחנכות כיתה, ולכן אין גמול חינוך ולא שעות חינוך. ג.  המפגשים עם ההורים ייעשו במסגרת שעות השהייה. .)18.12.2002 : מכתב ש. שטממפר אסמכתא ( מורה-אם - חישוב משכורתה  )95-93 (הסכם השכר 79% החישוב הוא כלהלן: מורה-אם המועסקת בין 1.9.93 . מיום 1 לשכרה המשולב. לכן מורה 10% משרה תקבל תוספת 140%- ל  .150% תקבל שכר מקסימלי של 140% - ששיעור משרתה גבוה מ :)1.9.93 להלן טבלת עזר לחישוב המשכורת של מורה-אם (מיום מספר שעות עבודה בפועל % המשרה בכיתות ז׳-יב׳ )24 (חלקי % המשרה בכיתות א׳ו׳ )30 (חלקי % המשרה לצורכי תשלום משכורת 19 79.16% --- 89.16% 20 83.33% --- 93.33% 21 87.50% --- 97.50% 22 91.66% --- 101.66% 23 95.83% --- 105.83% 24 --- 80.00% 90.00% 25 --- 83.33% 93.33% 26 --- 86.66% 96.66% 27 --- 90.00% 100.00% 28 --- 93.33% 103.33% 29 --- 96.66% 106.66% 30 --- 100.00% 110.00% משרה.  140% וכן הלאה - עד .244 סעיף 9/ * חוזר מנכ"ל תש"מ  : הערה לחישוב המשכורת של מורה-אם זכאיות גם מורות המועסקות כמדריך .)27.12.88 מקצועי (מכתב ש' שטמפפר להסתדרות המורים מיום שנים 14 . בחינוך הרישמי: "מורה-אם", שלילדה או לילדיה מלאו 2  בספטמבר, תמשיך לקבל את ההטבה של מורה-אם במהלך 1 אחרי השנה הנדונה, באשר אין להפסיק הטבה הנקראת "מורה-אם" .)1/ במהלך שנת הלימודים (מט בשלטון המקומי: הזכות לתוספת אם מסתיימת בסוף החודש, שבו שנה (אוגדן 14 - ימלאו לילד הצעיר ביותר של העובדת, הגר עימה תנאי שירות - השלטון המקומי). . מורה-אם, הנהנית מהנחה של שעות גיל, זכאית למשכורת לפי 3 החישוב הנ"ל אם היא עובדת, בצירופים שונים, במשרה חלקית של ח'). 20 , סעיף 1/ לפחות ותמשיך לעבוד בשיעור משרה זה (כב 79% לפחות, בבעלות אחת, 79% . מורה-אם, העובדת בהיקף משרה של 4 מאותה בעלות. מורה כנ"ל, העובדת 10% זכאית לתוספת-אם של גם בבעלויות נוספות, אינה זכאית לתוספת זו בגין עבודתה בבעלויות הנוספות. , כשבכל אחת מהן היקף משרתה מורה-אם, העובדת בכמה בעלויות ,79% , אך היקף משרתה בכל הבעלויות יחד עולה על 79% - נמוך מ . כל בעלות תשלם את התוספת באופן 10% זכאית לתוספת-אם של יחסי לחלקיות המשרה אצלה. בבעלות ב', ס"ה 40% - משרה בבעלות א' ו 50% : מורה המלמדת דוגמה משתי הבעלויות ביחד. 100%=90%+10% - משרה, זכאית ל 90% 50% X 10%              : תשלם  לה תוספת של בעלות א' ________________ 90 40% X 10%      : ובעלות ב' ________________ 90 .23.5.00 מיום 5/00 : חוזר בני בנימין אסמכתא העסקה בבעלויות כוללת אך ורק עבודה בבתי ספר, בכיתות א'-יד', 15:00-08:00 וכן עובדי מכללות וסמינרים, ששעות הלימודים בהם בין .)5/2011 ; תיקון בחוזר 3/05 (חוזר בני בנימין . מורה-אם במשרד החינוך והתרבות מקבלת משכורתה באורח 5 אוטומטי לפי החישוב המיוחד כנ"ל, על פי ההצהרה, מס' תעודת זהות ותאריך הלידה של הילד, שהגישה בעת כניסתה לעבודה או לאחר שובה מחופשת לידה. מורה-אם אצל מעסיקים אחרים צריכה להצהיר על מצבה המשפחתי, כולל גיל ילדיה, עם כניסתה לעבודה או לאחר שובה מחופשת לידה. . בבקשה תציין עובדת הוראה את שם הילד, תאריך הלידה, המספר 6 במירשם התושבים לפי הרשום בתעודת הרישום או תעודת הזהות של ההורה; עובדת ההוראה תצהיר, כי היא מטפלת בילד הגר עמה וכי אין היא משלימה את משרתה במוסד חינוך אחר. כן תתחייב עובדת ההוראה להודיע על כל שינוי במצבה המשפחתי או בתעסוקתה, המחייב שינוי בזכותה לחישוב המיוחד של מורה-אם. במקרים בהם מועסקת עובדת ההוראה החלקית במספר מוסדות, תצהיר העובדת על מספר שעות עבודתה בכל מוסד ותמציא לכל מוסד אישור על מספר שעות עבודתה במוסדות האחרים. המועסקת 14 . מורה-אם בתפקידי הדרכה: עו"ה אם לילד עד גיל 7 משרה 79% בהוראה ובתפקידי הדרכה בהיקף משרה כולל של לפחות, תהיה זכאית לתוספת מורה-אם בתנאי שהיקף העסקתה משרה. 100% תוספת מורה-אם לא יעלה על + הדרכה + בהוראה ואולם מי שהתבקשה על ידי המשרד לעבוד מעל למשרה, תהיה זכאית לקבל את תוספת האם מעבר למשרה כמקובל, ובתנאי (אסמכתא: סיכום ועדה 50% שהיקף עבודתה בהוראה יהיה לפחות .)18.9.94 משותפת עם משרד החינוך מיום . אמהות לילדים שנסתיימה זכאותן לתוספת אם: עובדות הוראה 8 ,14 אמהות, שנסתיימה זכאותן לתוספת אם בגין ילדם שהגיע לגיל תהיינה זכאיות להשלים את היקף משרתן בתוספת שעות הוראה עד לגובה השכר שאותו קיבלו בפועל כעובדות אמהות, אך לא יותר  ממשרה. ההשלמה תיעשה בבית ספרן ככל שניתן. ) (סיכום ועדה משותפת מיום 35 ' (חוזר מנכ"ל מיוחד י' תשנ"ו, עמ  .)18.9.94 מ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==