זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 141  : הערות א. שעות החינוך יובאו בחשבון לעניין היקף המשרה המזכה בחישוב  .)20 ' המיוחד (חוזר מנכ"ל מיוחד ו' (תשל"ד) עמ ב. דין שעות עזר הניתנות במשך כל השנה ואינן שעות בודדות, כדין  .)8/ שעות רגילות לצורך החישוב למורה-אם (לב ג. שעות מענק השתלמות יובאו בחשבון לצורך קביעת זכאותה של  .)8 ' ה 138 סעיף 8/ מורה-אם ביחס לחישוב הנ"ל (לב ד. יש להודיע ללשכה המחוזית - בכתב - על הגעת הילד הצעיר ביותר ולציין הדרישה להשלמת המשרה (לפי הצורך ניתן לפנות 14 לגיל לעזרת סניף המורים). משרת אם למורה אב  )11.3.2015 (חוזר סוניה פרץ, מנהלת אגף בכיר כא"ב עובד הוראה 27.2.2013 לפי פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה מיום אב יהא זכאי לקיצור בעין (בפועל) של שעות עבודתו בלבד ולא , בכפוף לתנאים כלהלן: לתוספת כספית .  בת הזוג של עובד ההוראה עובדת כשכירה או כעצמאית. 1 .80% .  היקף משרתה\עבודתה של בת הזוג הוא לפחות 2 . בת הזוג אינה מקבלת את ההטבה לקיצור יום עבודה מהמעסיק 3 שלה או כעצמאית. .14 .  לעובד (האב) המבקש את הזכאות יש ילדים שהינם מתחת לגיל 4 .  (א)  מורה אב המועסק עפ"י הסכמי טרום הרפורמה, יהיה רשאי 5 בש"ש, כך שהיקף 10% עד לקצר מהיקף משרתו הקבוע, שיעור של .79% - המשרה המקוצר (העבודה בפועל) לא יפחת מ     (ב)  אם עובד ההוראה מועסק עפ"י הסכם אופק חדש (שלא כגנן) , ישובץ לפי מבנה שבוע עבודה של מורות 79% - בהיקף מינימלי של לא יפחת אמהות ללא הפחתה בשכרו, ובלבד שהיקף עבודתו בפועל .79% - מ .  מאחר שהזכות העומדת למורה אב הינה הזכות לקיצור שבוע 6 עבודה בעין בלבד, הרי שהיקף משרתו המקסימלי של מורה אב, 100% לא יעלה על כולל מימוש הזכות ההורית לקיצור יום העבודה, (א). 7 . זאת, בכפוף להבהרה בסעיף משרה : הבהרות  .7    (א)  דוגמה לקיצור שבוע עבודה לעובד הוראה המועסק עפ"י הסכמי טרום הרפורמה - עובד הוראה, שעבד ערב זכאותו למשרת אב, משרה: 100% ש"ש פרונטאלי, שהן 24 - בהיקף של ש"ש משעות 2 אופן מימוש זכאותו למשרת אב יהיה ע"י הפחתת ש"ש, והיקף משרתו (כולל משרת האב) 22 עבודתו, כלומר - יעבוד .100% יהיה , אינו רשאי לבקש קיצור 79% . עובד הוראה, שהיקף משרתו הינו 8 שבוע עבודה הואיל והקיצור יגרום לכך, שיהיה בהיקף משרה נמוך מהמינימום הנדרש למימוש הזכות. משרה ואינו רוצה לקצר, לא 100% עובד הוראה העובד בפועל  .9  . יקבל תוספת כספית מורים לטבע - פיצוי על הכנת המעבדה  )2/ (מד בכיתות ז'-ח' בבית הספר היסודי, שאין אפשרות להעסיק בהן לבורנט, תוטל ההכנה הלבורטורית על המורים למדעי הטבע, שיקבלו פיצוי מתקן השעות של בית הספר.  ש"ש לכל כיתה מכיתות ז'-ח' המקיימת פעילות 1/2 : שיעור הפיצוי מעבדתית כנדרש עפ"י תוכניות הלימודים החדשות. לפיכך, כל מנהל בית ספר, שקיימים בו התנאים האמורים, חייב להקצות מראש, מתקן השעות של בית הספר, את השעות לפיצוי המורה הנ"ל, וזאת נוסף לשעות הוראת מדעי הטבע שנקבעו לפי התקן, כנדרש עפ"י תוכנית הלימודים. מורים עולים  )2016 ' ) (פורסם גם בספט 9/ (עג תימשך המגמה לקלוט במערכות החינוך מורים עולים, שהוכשרו בקורסי התאמה של האגף לשיפור מעמד המורה, בהיקף שלא יפחת ממחצית המשרה. המשרד מקצה שעה שבועית תמורת שעה שבועית מתקן בית הספר, עד מחצית המשרה, כדלהלן:  ש"ש.  8 : עד בחינוך היסודי ש"ש.  6 : עד בחטיבת הביניים ובחינוך העל-יסודי  : בשיבוץ המורים העולים יש להתחשב בהיבטים האלה א. מורים עולים ישובצו בהתאם לאפשרויות, בבתי הספר שיש בהם מספר רב של תלמידים עולים וקיימת בהם מסגרת תומכת של הנהלת בית הספר.  ב. יש לוודא כי המורה העולה ישתלב גם בהוראת תלמידים ישראלים ותיקים, כדי שיוכל להתנסות בכל סוגי אוכלוסיותהתלמידים בביתהספר.  ג.  מנהל בית הספר יעשה מאמץ להגדיל את היקף העסקתו של המורה העולה מתקן בית הספר, כדי שהמורה יוכל להתמסר לעבודת ההוראה ללא צורך בחיפוש מקורות פרנסה נוספים.  ד. יש להימנע משיבוצו בכיתות מאוכלסות או בעייתיות. מוצע להעסיקו, בשלב ראשון, בשיעורי עזר ובהקבצות, ובהדרגה לשלבו בכיתות רגילות.  ה. מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג לליווי המורים העולים בשנת עבודתם הראשונה ולמנות חונך מצוות בית הספר שיתמוך בהם. (עם אישור השעות נשלחות אל מנהלי בתי הספר הנחיות לקליטת המורה העולה). הקריטריונים להעסקת מורים עולים . תינתן עדיפות לקליטת מורים יוצאי העדה האתיופית ולשילובם 1 במערכת החינוך. תינתן עדיפות למסיימי קורסי התאמה מטעם האגף לשיפור מעמד המורה.  ) ואילך. במקרים 2.9.2007( . המורים עלו ארצה מי"ט באלול תשס"ז 2 חריגים תאושרנה שעות גם למי שעלה לפני תאריך זה.  . מורים המועסקים בפרויקטים ייחודיים יאושרו על פי מדיניות המשרד.  3 . הוקצו שעות מקבילות להעסקתם מתקן בית הספר או ממקור אחר. 4 שעות שבועיות מהמשרד כנגד שעה שבועית 2 . גננות תוכלנה לקבל 5 אחת, שתוקצה ע"י המפקחת. ולא קיבלו כל סיוע יוכלו לקבל 1.1.10 . מורים שעלו ארצה לאחר 6 המשרה. 2/3 שעה תמורת שעה, עד . תינתן עדיפות בחלוקת השעות לעולים שהם מפרנסים ראשיים. 7 על ידי המשרד. סמל מוסד מוכר . לא תינתנה שעות לבית ספר שאין לו 8 להעסקת העולה ממנהל האגף לשיפור מעמד ניתן אישור בכתב .9 המורה בירושלים.  . בחמ"ד יש לדאוג להתאמת המורה לדרישות החינוך הממלכתי-דתי. 10 לתשומת לב המנהלים א. דין השעות הניתנות על ידי משרד החינוך כדין שעות תקניות לכל . האישור תקף לשנה אחת בלבד דבר ועניין.  ב. מורה עולה, שיפסיק את עבודתו מכל סיבה שהיא, השעות מתבטלות אוטומטית, ואין המחוז רשאי לנצלן למטרות אחרות. המנהל יודיע על הפסקת עבודת המורה לממונה על קליטת מורים עולים במחוז. ממנהל האגף לשיפור אישור בכתב ג. אין להעסיק מורים ללא קבלת מעמד המורה. ד. מנהל שלא יקצה שעות במקביל לשעות שיקצה המשרד לא ייכלל בהסדר זה.  ממשרד אישור ה. תושבים חוזרים יגישו בקשה להשלמת שכר בצירוף הקליטה המעיד על זכאותם לסיוע. ו. בבתי ספר מקיפים יש לציין בטופס הבקשה להעסקת המורה (ראה בחטיבת  בנספח) את שכבת הגיל שבה יועסק המורה 1 טופס באותו סמל מוסד. כמו כן יש להקפיד הביניים או בחטיבה העליונה לציין בטופס את מגמת בית הספר: ממ', ממ"ד או מוכר. זכויותיך מ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==