זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 142 ז. מנהלים שייכללו בתוכנית זו ידאגו, בסופו של התהליך, להעסיק את המורים העולים מתקן בית הספר בסיום השנה השנייה. ח. את הבקשות יש להפנות בכל מחוז לממונה על המורים העולים במחוז.  רשימת המדריכים הממונים על העולים במחוזות ושעות הקבלה .3 שלהם מופיעה בנספח ומוקדם ככל האפשר.  15.8 ט. יש להגיש את הבקשה עד י.  מספר השעות המוקצות לנושא מוגבל. יא. חלוקת השעות והקצאתן מותנית במדיניות המשרד ובשיקול דעתו של מנהל האגף. - המורה העולה, תהליך הקליטה של מורה עולה במערכת החינוך שסיים קורס התאמה באחת המכללות, יפנה אל הממונה על מורים עולים במחוז.  המורה העולה ימלא טופס בקשה לשעות, יחתום על הבקשה ויגישה למנהל בית הספר.  המנהל יחתום על הטופס ויעבירו לאישור המפקח הכולל או המקצועי. אישור סופי של מנהל האגף יועבר לממונה על המורים העולים במחוז ניצול השעות יתאפשר לאחר אישור מחלקת ולמנהלי בתי הספר. . התקן במחוז הממונה על המורים העולים יוודא כי מולאו כל הטפסים הנדרשים לקליטת מורה חדש במערכת.  : עבור מורים שישובצו בחמ"ד יש לקבל גם את אישורה של הערה מועצת חמ"ד.  נוהל הדיווח לקבלת משכורת בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים תועברנה השעות דרך מדור התקן, והדיווח ייעשה כמקובל לגבי מורים רגילים, העובדים בפיצול משרה על פי הקודים שקבע המשרד. תשלמנה הבעלויות את שכר המורים, והן תקבלנה בחינוך העל-יסודי החזר דרך השכל"ם, לאחר דיווח תלת-חודשי למנהל האגף על גבי בנספח שבחוזר המנכ"ל הנ"ל). 2 הטופס שיישלח לבתי-הספר (טופס , כי שעות ההקצאה הייחודיות למורים העולים מרכז המורים מעיר הן לאותה שנת לימודים בלבד ואינן מזכות בחזקה או בקביעות בשנים שלאחר מכן. מחקרים  /  איסוף מידע במוסדות חינוך  )3/ ב', תשע 8/ , נח 5/ (נח לשכת המדען הראשי היא הסמכות הבלעדית 2006 בפברואר 1- . החל מ 1 להנפקת ההיתרים לאיסוף מידע במוסדות החינוך ובאמצעותם. . לאור זאת אין לאפשר לגורם כלשהו שאינו פועל מטעם משרד החינוך 2 להיכנס למוסד חינוך לצורך איסוף מידע, בתוך המוסד או באמצעותו, מהתלמידים, מבעלי התפקידים הפועלים במסגרת המוסד ו/או ממשפחות התלמידים, ללא היתר בתוקף של לשכת המדען הראשי. כמו כן, אם מתוכננת הפעלה של התערבות או של תוכנית כלשהי לצורכי איסוף המידע, אף היא טעונה היתר של לשכת המדען הראשי. בשאלות אפשר לפנות אל לשכת המדען הראשי, madanra@education.gov.il או בדוא"ל: 02-5602957/8 ' בטל מילואים קריאה לשירות מילואים פעיל  יש לאשר קבלת הצו שבגלויית האישור המצורפת להודעת השירות ולהודיע מייד למעסיק על מועד היציאה לשירות המילואים. אם יתעוררו קשיים עקב הקריאה לשירות מילואים פעיל יש לפעול כך: - בקריאה להתייצבות של שישה סיבות משקיות וסיבות לימודים א.  ימים ויותר:  יש לפנות בבקשה לדחיית השירות,קיצורו ו/או פיצולו לולת"ם (ועדה ימים 30- לתיאום מילואים) שבבסיס הקליטה והמיון, לא יאוחר מ לפני תחילת המילואים. בקריאה להתייצבות של עד חמישה ימים - יש לפנות למפקד היחידה. - יש להעביר ליחידה, בצירוף לספח אישור צו סיבות אישיות ב.  הקריאה, בקשה מנומקת בכתב לדחיית השירות ולצרף את כל האישורים הקשורים לבקשה. - מי שאיננו יכול להתייצב בגלל מחלה, ידאג שהודעה סיבות רפואיות ג.  ביום שנקבע 17:00 על כך תגיע ליחידתו לא יאוחר מהשעה להתייצבות. בהודעה תצוין הכתובת שבה הוא נמצא בשעת מחלתו. להודעה יצורפו מסמכים רפואיים מרופא אזרחי. מסמכים אלו ייבדקו ע"י רופא צבאי שהוא הגורם המוסמך להחליט בדבר דחיית השירות מבחינה רפואית. www.aca.idf.il/miluim פרט ים נוספים ניתנים באתר האינטרנט: תשלום לעובדי הוראה המשרתים במילואים  משכרו 100% עובד הוראה המשרת במילואים זכאי לתגמול בשיעור 1,441.33 המקסימום הוא 1.9.16 הריאלי*, לפי המגבלות בחוק (מיום ש"ח ליום מילואים), ללא הבדל באורך תקופת השירות ו/או במצבו משולם תגמול מילואים למי 1.10.03 המשפחתי של העובד. מיום ששירת שירות חד יומי בעבור כל אחד מימי השירות (חוזר בני בנימין סוכות, חנוכה ). עובד הוראה המשרת במילואים בחופשות 10/03 , יהא זכאי לתשלום משכורתו המלאה בתוספת התשלום מקרן ופסח  .)4/ ההשוואה באותה תקופה, להוציא ימי מועד ושבת (כג החל בחופשת הקיץ תשכ"ח זכאים עובדי הוראה המשרתים במילואים בחופשת הקיץ, לתשלום מקרן ההשוואה, נוסף על  . )5/ משכורתם הרגילה המגיעה להם בזמן חופשת הקיץ (כט תקופת שירות במילואים נחשבת כתקופת עבודה לכל דבר.  עו"ה המועסק אצל שני מעסיקים שונים ויוצא לשירות מילואים זכאי לקבלת תגמול בגין השירות מגזברות המחוז, במידה והגיש לגזברות את הטופס המקורי.  עו"ה שהגיש למעסיקו האחר את הטופס המקורי ומגיע עם העתק של הטופס לגזברות המחוז צריך לגשת למוסד לביטוח לאומי עם ההעתק נתוני משכורת של שישה חודשי עבודה הקודמים לשירות המילואים, + והמוסד לביטוח לאומי יחשב את יתרת התשלום המגיעה למורה. השלמת התשלום תיעשה ישירות מול המורה ללא תיווך המשרד. (חוזר בחתימת בני בנימין). 12/2001 משכורת החודשים 3- שכרו הריאלי - הכוונה לכל הרכיבים הפנסיוניים ב • .)10/03 שקדמו ליציאתו לשירות (חוזר בני בנימין  )7/   (נב עובד בבית ספר לא-יהודי המשרת במילואים בישיבת הוועדה הפריטטית העליונה המשותפת לנציגי הממשלה, למרכז השלטון המקומי ולארגוני המורים, שהתקיימה ביום שלישי, ב' ), הוחלט: עובד הוראה המועסק בבתי ספר לא- 7.1.92( בשבט התשנ"ב יהודיים ויוצא למילואים, זכאותו לכפל תשלומים בפגרות תהיה לפי .1.9.91 : הפגרות הארוכות הנהוגות בבתי הספר הלא יהודיים. תחולה .)1.25.9 (תקשי"ר מ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==