זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 143 ולת"ם (ועדות לתיאום מילואים) - נוהל פנייה  כללי במגמה לצמצם ככל האפשר את הפגיעה במשק האזרחי, עקב יציאת עובדים וסטודנטים לשירות מילואים פעיל, פועלות ועדות תיאום שירות מילואים, שמתפקידן לקבוע מתי עדיפים צורכי המשק האזרחי על דרישות הצבא ולהיפך. ימים ומעלה (כולל). הוועדות 6 הולת"ם דן אך ורק בצו מילואים של מורכבות מנציגי הצבא ומנציגי משרדי הממשלה השונים.  .03000 . הולת"ם ממוקם ביחידת ד.צ הוועדות לא תטפלנה בבקשות לדחיית שירות מילואים מטעמים אישיים או רפואיים, אותן יפנה החייל ישירות למפקדו. חייל מילואים חייב לדעת, כי פקודות הצבא קודמות, בכל מקרה, אפילו אם נמסר למעבידו, כי שירותו הפעיל נדחה על ידי הוועדה. אם עד למועד יציאתו לשירות הוא לא יקבל כל הודעת ביטול מיחידתו, עליו להתייצב בהתאם לצו הקריאה שבידו. אופן הגשת הבקשה ) מורה שנקרא לשירות מילואים בתקופת עבודתו 1.25.9 (תקשי"ר במוסד, ואין אפשרות לקיים את הלימודים הסדירים בלעדיו, יפנה מיד עם קבלת הצו למנהל בית הספר. המנהל ימלא טופס בקשה המיועד לוועדה לתיאום שירות מילואים, שליד קצין העיר במחוז. המנהל יצרף מכתב המלצה נוסף, המפרט את חיוניות הבקשה למוסד ויחתום על בקשה זו, וכן צילום צו הקריאה. המורה ימלא הצהרה על התחייבות להחזרת השירות בזמן החופשה. המנהל יעביר את כל המסמכים הנ"ל עם היוודע קריאתו של העובד לשירות מילואים שנתי ולא יאוחר מאשר יום לפני המועד, שנקבע לתחילת השירות. במקרה של קריאת פתע 30 לשירות, יש להגיש את הבקשה מיד כנ"ל. מנהל בית הספר יעביר העתק מהפנייה ללשכה המחוזית המתאימה. החלטת הוועדה נמסרת כרגיל על ידי קצין העיר.  הגשת ערעור החלטות הוועדה ניתנות לערעור הן על ידי המוסד והן על ידי מפקד יחידתו של החייל. הערעור יוגש בכתב ויצורפו אליו המלצות המעסיק. ימים מיום מתן 7- הערעור יוגש לולת"ם - מיד - אך לא יאוחר מ ההחלטה בעניין הבקשה המקורית. בקשת הערעור תועבר על ידי הוועדה לרשות צבאית פוסקת ברמה גבוהה, אשר החלטתה היא סופית. החלטת הרשות הצבאית תועבר לידיעת המוסד על ידי מדור ולת"ם.  גננות  ) גננת המקבלת צו קריאה לשירות מילואים חייבת להודיע על כך 1( למפקחת על הגן, ולמדור כוח אדם בהוראה במחוז של משרד החינוך והתרבות.  ) אם הגננת החליטה לפנות לולת"מ, היא תפנה בכתב לוועדה לתיאום 2( שירות מילואים שליד אחד ממשרדי קצין העיר הקרוב למקום המוסד, תוך הקפדה על מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ועל פי המצוין לעיל. מילוי מקום שכר ממלאי מקום  ) (חוזר בני 19.9.94 ) (הסכם השכר 88-90 ) (הסכם השכר 10/ , לז 8/ (לד )1/2011 בנימין ממלא מקום מצוות מורי בית הספר מקבל שכרו לפי דרגתו וותקו במקום חופשת קיץ. תוספת הקיץ 24% או 20% בהוראה, כולל תשלום תשולם באופן שוטף ובאותו חודש בו שולם השכר עבור מילוי מקום בחתימת בני בנימין).  10/02 (חוזר אגף הכספים הוא 1.9.16- - שכרו מ ממלא מקום שאינו מצוות מורי בית הספר כלהלן: ש"ח לשעה.  32.84 סה"כ 5.47 + 27.37 - בגן ילדים ש"ח לשעה.  32.84 סה"כ 5.47 + 27.37 - בבית ספר יסודי ש"ח לשעה.  40.19 סה"כ 7.78 + 32.41 - בבית ספר על-יסודי (כולל חט"ב) ש"ח לשעה.  35.18 סה"כ 5.86 + 29.32 - באולפנים + 45.62 - ובכיתות י"ג-י"ד ובבתי-ספר לטכנאים והנדסאים בסמינר ש"ח לשעה. 56.57 סה"כ 10.95 בנוסף זכאים ממלאי מקום שלא מצוות בית הספר לתוספת של קצובת 12/02 הבראה וביגוד לפי החלק היחסי של עבודתם (חוזר בני בנימין .)23.12.02 מיום ממלאי מקום, שאינם מצוות מורי הסכומים הנ"ל מתייחסים למורים וכוללים תמורה בעד חופשה ימי לוח 51 בית הספר, המועסקים עד - בהתאם לרובד החינוכי. המשכורת למורה ממלא מקום, 24% או 20% שאינו מצוות המורים בבית הספר, מחושבת מהרכיבים הבאים: שכר משולב לפי דרגת מורה בכיר עם שלוש שנות ותק ותוספת "תגבור הוראה". : הנוסחה לחישוב השכר היא תוספת + - שכר משולב של מורה בכיר בשנת ותק שלישית לגננת .1 חופשה. 20% + 120 "תגבור הוראה" חלקי - שכר משולב של מורה בכיר בשנת ותק שלישית בבית ספר יסודי .2 חופשה. 20% + 120 תוספת "תגבור הוראה" חלקי + - שכר משולב של מורה בכיר בבית ספר על-יסודי (כולל חט"ב) .3 חופשה. 24%+ 96 תוספת "תגבור הוראה" חלקי + בשנת ותק שלישית - שכר משולב של מורה בכיר בשנת ותק בסמינר ובכיתות י"ג-י"ד .4 חופשה.  24% + 84 תוספת "תגבור הוראה" חלקי + שלישית , ימי עבודה ברציפות 51 עובד הוראה ממלא מקום, המועסק מעל ) יקבל את שכרו לפי 18.12.03 (לא ימי לוח - הבהרת דניאלה סלומון השכלתו ולפי ותקו למפרע מיום התחלת עבודתו. יום או ימי מחלה הימים. בעבור ימים אלה 51 של ממלא מקום אינם שוברים את רצף לא יקבל שכר אולם הרצף יימשך. ממלא מקום זכאי לתשלום בעבור : מכתב ש' שטמפפר, מנהל אסמכתא לעבודתו ( 52- ימי מחלה מהיום ה . חוזר מנכ"ל 6.4.86 המחלקה לתנאי שירות של עובדי ההוראה, מיום .)182 סעיף 8/ לד חישוב ימי מחלה למורים ממלאי מקום שעתיים ימי המחלה שמוכרים למורה במשכורת לשנה ביחס 30 יש להכפיל את שבין מספר הימים שעבד ממלא המקום ברבע השנה המלאה ביותר שבשנים עשר החודשים שקדמו למחלה לבין ימי העבודה באותו רבע שנה. במידה ועו"ה מ"מ השעתי עבד רק חלקי ימים, החישוב ייעשה על חלקי יום לפי חישוב של היחס בין מספר השעות הרב ביותר ליום שעבד שעות ליום. 5 ממלא המקום ברבע השנה הנ"ל לבין .5.5.2013 מיום 4/2013 : חוזר בני בנימין אסמכתא לתקופה ממלא מקום המתקבל לעבודה זמן קצר לפני חופשת חגים ימי לוח, יקבל תשלום בעד החגים רק אם מספר ימי 51 העולה על ההוראה שילמד לפני אותה חופשה גדול ממספר ימי החופשה ), ויעבוד יום 23.5.63 : החלטות הוועדה הפריטטית מיום אסמכתא ( אחד לפחות לאחר החופשה. זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==