זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 144 ש"ש, רשאים 12 סגני מנהלים המועסקים בניהול בהיקף שאינו עולה על .1.9.81 : התחולה למלא מקום של מורים תמורת שכר. , שנקרא לשמש כממלא מקום, יקבל את משכורתו מורה בשבתון 1/ : חוזר נא אסמכתא ( 1.5.90 : כממלא מקום לפי דרגתו וותקו. תחולה .)57 ' עמ בוועדה משותפת בראשות זבולון אורלב, מנהל האגף לכוח אדם : , סוכם 30.1.86 בהוראה, מיום (חופשת לידה, ימי עבודה 51- ליותר מ . מורה מ"מ המתקבל מראש 1 מחלה וכיו"ב), בעל הפניה, יתחיל לקבל שכר חודשי מראשית עבודתו. . מורה כנ"ל שאינו בעל הפניה, חייב המחוז לטפל בהליכים לקבלת 2 ימים. 51  ההפניה תוך ימים על מנת לחדשה 51 . אין להפסיק עבודת מ"מ לקראת סיום 3  .2 כעבור זמן קצר. במקרים אלה חייב המחוז לטפל כבסעיף . כל הנ"ל חל גם על גננות. 4 ימי עבודה רצופים 51 : עובד הוראה שיועסק במילוי מקום מעל הערה יקבל את שכרו לפי השכלתו ולפי ותקו למפרע מיום התחלת עבודתו. הכוונה ב"ימי עבודה" לימים שבהם מתקיימים לימודים במוסד החינוך .)8/ בו מועסק עובד ההוראה לפי מערכת הלימודים באותו מוסד (לד : חוות דעת משפטית אסמכתא ימי שביתה ומחלה אינם קוטעים רצף ( המתבססת על חוק פיצויי פיטורין וחוקים אחרים). ממלא מקום מנהל בי"ס  (חוזר מנכ"ל מיוחד י', תשל"א) נעדר מנהל בית ספר לא יותר משישה ימים - אין ממנים ממלא מקום בתשלום. יתברר שהיעדרותו תהיה ממושכת יותר ומורה שבתקן נדרש למלא מקומו - מוסמך מנהל המחוז לשחרר מורה זה משעות הוראה כמספר שעות הניהול של המנהל. לשם השלמת שעות ההוראה, שהופחתו מעבודתו של ממלא מקום המנהל, יוזמן מורה ממלא מקום. יום, יהיה זכאי לגמול 30 עבד ממלא מקום המנהל תקופה העולה על לעבודתו. 31- הניהול המשולם למנהל בית הספר מהיום ה . 35 ' א' עמ 5/ הזמנת ממלא מקום של עובד הוראה - לפי חוזר מנכ"ל סד מילוי מקום לסגנית ראשונה היוצאת לחופשת לידה  )3.1.2019 , (מכתב סוניה פרץ כאשר סגנית מנהל/ת ראשונה תצא לחופשת לידה, יתקיים מכרז פנימי לצורך איוש התפקיד במילוי מקום לפרק הזמן בו תיעדר הסגנית הקבועה מעבודתה. מנהלי המחלקות לחינוך -  28.6.2012 עיקרי ההסכםמיום . תחולת ההסכם 1 הסכם זה יחול על העובדים המועסקים אצל המעסיקים, אשר מתקיימים בהם כל התנאים הבאים, במצטבר: משובצים אצל המעסיק באחד התפקידים הבאים: תושבים: ראש המערכת 15,000 ) ברשות מקומית המונה עד 1( גני ילדים 15( ההירארכית של החינוך והאחראי/ת על גני הילדים לפחות); תושבים: ראש המערכת  80,000- ל 15,001 ) ברשות מקומית המונה בין 2( ההירארכית של החינוך, מנהלי המחלקות לחינוך יסודי ולחינוך על-יסודי והאחראי/ת על גני הילדים, אך לא יותר מארבעה בעלי תפקידים בסך הכל; תושבים: בנוסף על 80,000- ל 25,001 ) ברשות מקומית המונה בין 3( ) - מנהל המחלקה לחינוך מיוחד (פרט); 2( האמור בפסקה תושבים: ראש המערכת 80,000 ) ברשות מקומית המונה מעל 4( ההירארכית של החינוך, סגנו, מנהלי המחלקות לגני הילדים, לחינוך יסודי ולחינוך על יסודי ומנהל המחלקה לחינוך מיוחד (פרט); ) בשלוש הערים הגדולות: ראש המערכת ההירארכית של החינוך, 5( סגנו, מנהלי המחלקות לגני הילדים, לחינוך יסודי ולחינוך על- יסודי והסגנים למנהלי המחלקות האמורים ומנהל המחלקה לחינוך מיוחד (פרט); (א) הגיעו לתפקיד של מנהל מחלקת חינוך מתחום ההוראה והינם בעלי תעודת הוראה ו/או רשיון הוראה קבוע. (ב) משכורותיהם משולמות בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על עובדים בדירוג עובדי הוראה. (להלן: "מנהלי מחלקות חינוך") . תחילת ההסכם  2 .1.9.2011 תחילתו של הסכם זה ביום .1.9.2013 תקופת תוקפו של הסכם זה הינה עד ליום . תקופת ההסכם 3 .  הגדרות לענין הסכם זה 4 לעיל. 2      (א) "מנהל מחלקת חינוך" - כהגדרתו בסעיף      (ב)  "מנהל מחלקת חינוך קיים" - מנהל מחלקת חינוך אשר כיהן בתפקיד של מנהל מחלקת חינוך ערב תחילתו של הסכם זה .)31.8.2011- (כלומר - ב     (ג) "מנהל מחלקת חינוך חדש" - מנהל מחלקת חינוך אשר מונה לתפקיד של  מנהל מחלקת חינוך במועד תחילתו של הסכם זה ) או לאחריו. 1.9.2011( .  שכר מנהל מחלקת חינוך 5 שכר הבסיס של מנהל מחלקת חינוך ישולם בהתאם לטבלאות השכר המצורפות כנספחים א' עד ד' להסכם זה, והכוללות ארבע דרגות שכר (ארבע דרגות קידום). שכרו של מנהל מחלקת חינוך המועסק במשרה חלקית ישולם בהתאם לחלקיות משרתו, דהיינו, שכר הבסיס יחושב באופן יחסי לשיעור משרתו. .  שיבוץ מנהלי מחלקות חינוך קיימים בטבלאות השכר - המרת שכר 6 (א) מנהל מחלקת חינוך קיים ישובץ באחת מטבלאות השכר של מנהלי מחלקות החינוך, המצורפות כנספחים ה' עד ח' להסכם זה, בהתאם לתפקידו ולגודלה של הרשות המקומית בה הינו מכהן, בדרגת השכר הקרובה ביותר לשכרו הקובע (שווה לו או גבוה ממנו). (ב) לעניין סעיף זה, "השכר הקובע" - השכר, למעט תגמול עבור עבודה נוספת, החזרי הוצאות, תשלומים שנתיים, השלמה לשכר מינימום, גילום מס וזקיפת הטבה למס, לו היה זכאי מנהל מחלקת משרה, בהתאם להוראות הסכם 100%- החינוך, עבור העסקה ב ההסדרה, עבור החודש שקדם למועד תחילתו של הסכם זה (להלן: "החודש הקובע"). מ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==