זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 132 טיולים בחודשי החורף (נובמבר-מרס)  בחודשי החורף השילוב של טמפרטורה נמוכה ורוח הוא גורם המוגדר כעוצמת קור. עוצמת הקור מוחמרת כאשר יורד גשם. תנאי אקלים קשים בחורף משמעותם טמפרטורה נמוכה, רוח וגשם. במקרה זה אין לבצע טיולים בשטח (יש להביא בחשבון גם את סכנת השיטפונות). הודיע החזאי על טמפרטורות נמוכות לעונה, יבוטל הטיול או יותאם למצב שנוצר. יש להקפיד שבתקופת החורף ילבשו הילדים לבוש מתאים, רב שכבתי ומבודד, וכן שיהיו מצויידים בנעליים מתאימות ובמעיל חיצוני המגן מפני רטיבות. מידע על תחזית מזג האוויר אפשר לקבל בשירות המטאורולוגי או במהדורות החדשות. הודעה להורים  (א)) 10/ (סא חוזר מנהל בית הספר, הנשלח להורים בתחילת שנת הלימודים, יפרט גם את הטיולים לסוגיהם. מסמך זה יימסר גם במסגרת "יום ההורים" הראשון בתחילת שנת הלימודים, שבו מוצגת התוכנית השנתית. בחוזר תוצג התוכנית השנתית של הלמידה מחוץ לבית הספר והטיולים, לחוזר ותהיה בו פנייה להורים לאשר את השתתפות ילדם בפעילות. , שתוחזר לבית הספר חתומה, יחד עם אישור תצורף הצהרת בריאות  .)20 ' (א) עמ 10/ ההשתתפות (נוסח הצהרת ההורים פורסם בחוזר סא חובה על בית הספר להודיע מראש על פרטי כל טיול שיש בו קושי מיוחד כמו מאמץ גופני חריג, חציית גבים וכניסה למים, גלישה מצוקים וכד', ועל ההורים לאשר את השתתפות ילדם. יש להודיע להורים על כל טיול ארוך החורג משעות הפעילות בבית הספר. אין צורך בקבלת אישור נוסף על זה שהתקבל בתחילת שנת הלימודים.  שעת הסיור והטיול החודשי המתקיימים בתוך גבולות היישוב הם אחת מהפעילויות הלימודיות, וכמו כל פעילות לימודים אינם מותנים באישור ההורים על קבלת ההודעה. אישור ההורים על קבלת ההודעה  ועל מצב בריאות ילדם   א') 3/ (א)) (סו 10/ (סא החוזר להורים יישלח, כאמור לעיל, בתחילת כל שנת לימודים, והטפסים החתומים ירוכזו בידי מחנך הכיתה. הורה, שלא החזיר אישור חתום בתוך הזמן שנקבע, יש לראות בכך משום קבלת הסכמתו להשתתפות ילדו בפעילות המתוכננת. תלמיד, שלא הציג אישור השתתפות בפעילות חריגה (שיש בה קושי מיוחד), כאמור לעיל, לא יורשה לקיימה.  הורים הסבורים כי ילדם אינו יכול, מטעמי בריאות, להשתתף בטיול, יצרפו להודעתם אישור של רופא. האישור יועבר לעיונו של הצוות הרפואי בבית הספר, והוא יקבע את ההנחיות לגבי השתתפות התלמיד בטיול. הצהרת הורים על בריאות ילדם  (א) 1/ עד לקראת פתיחת כל שנת לימודים על מנהל בת הספר לוודא כי קיימים טופסי הצהרת בריאות עבור כל אחד מהתלמידים בבית הספר וכי נעשו הפעולות המחייבות בעניין זה, כמפורט להלן: . מחנך הכיתה יוודא עד תחילת הלימודים כי לכל תלמידי כיתתו יש 1 הצהרת בריאות חתומה על ידי הורי התלמיד. . מחנך הכיתה יקרא את כל הצהרות הבריאות וישמור אותן במקום 2 שהוגדר לשם כך במוסד החינוכי.  . על מנהל בית הספר לוודא כי הצהרות הבריאות של כל התלמידים 3 נמסרו למחנכים ונקראו על ידם וכי הן נשמרות במקום נגיש וידוע לאחות בית הספר, לגורמים האחראים ולמגישי העזרה הראשונה. . על המחנך ליידע את המנהל על כל הערה רפואית המצוינת בטופס 4 הצהרת הבריאות.  (א). 1/ דוגמאות הטפסים והנחיות נוספות פורסמו בחוזר מנכ"ל עד התניית ההשתתפות של התלמיד בטיול  הוועדה הפדגוגית הבית-ספרית בהרכב המנהל, רכז השכבה, המחנך והיועץ החינוכי יכולים להודיע להורי התלמיד, כי בשל קשיי התנהלות (בריאות) עליהם לצרף (על חשבונם) מלווה בוגר לתלמיד כתנאי להשתתפותו בטיול. הודעה על כך תישלח כשבועיים לפני הטיול. מלווים נושאי נשק  כלי הנשק ותחמושתם יהיו בידי המלווים שהוסמכו לשאתם - במשך הטיול, בעת נסיעה, הליכה או חנייה. נושא הנשק אחראי לכך שלא תהיה לתלמידים כל גישה לנשק או לתחמושת. מלווים חמושים  כלי הנשק ותחמושת יהיו בידי המלווים שהוסמכו לשאתם במשך הטיול. בעת נסיעה, הליכה או חנייה, נושא הנשק אחראי לכך שלא תהיה לתלמידים כל גישה לנשק או לתחמושת. איסור נשיאת כלי נשק צבאיים  )37 ' א' עמ 10/ (נח בהתאם להנחיית הצבא חל איסור על הפעלת חיילים בשירות חובה, נושאי נשק צבאי, כמלווים חמושים בטיולים. הנשק הצבאי מיועד למטרות צבאיות בלבד. לפיכך, השימוש בו בזמן ליווי טיולים, אסור. אין כיסוי ביטוחי במקרה של פגיעה מנשק זה, כתוצאה משימוש, שלא למטרה שיועד לה. יש להקפיד על מילוי הנחיה זו לפני היציאה לטיול ולפעילות מחוץ לבית הספר. ליווי תלמידים במסעות ובטיולים - פעילות חוץ בית-ספרית    ) (הסכם השכר מיום 90-88 (חוזר מיוחד ו', תשל"ד) (הסכם השכר א', 3\ ג', ס"ו 9/ ) (חוזר מנכ"ל ס"ה 20.1.99 ) (חוזר מינהל הכספים 8.9.98 ב') 11/ ב', עד 9/ ב', עג 3\ ס"ח יקבל עו"ה תגמול עבור פעילות 8.9.98 על פי הסכם השכר שנחתם ביום חוץ בית-ספרית. התגמול יחושב עפ"י יחידות, כאשר כל יחידה שווה משכרו החודשי המשולב של העובד בהתאם להיקף 0.7% לערך של משרתו ועד למשרה אחת. להלן פירוט שעות הפעילות החוץ בית-ספרית אשר בגינן ישולם תגמול, וכן מספר היחידות אשר יינתנו עבור כל סוג פעילות: סוג הפעילות סה"כ יחידות פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת לאחר 15:00-14:00 שעות ההוראה בין השעות 0.5 פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין 18:00-15:00 השעות 2 פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין 21:00-18:00 השעות 3.5 פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין 24:00-21:00 השעות 5 פעילות הכוללת לינה ומסתיימת ביום למחרת 7 24:00-16:00 פעילות מנותקת* בין השעות 3 : תחילתה וסיומה לאחר שעות הלימודים הרגילות, פעילות מנותקת * שאינה מהווה המשך רציף ליום הלימודים כגון: הליכה למוזיאון, , יחושבו יותר מלינה אחת תיאטרון וכדומה. במקרה והפעילות כוללת מספר היחידות בהתאם למספר הלינות. יום הטיול האחרון אינו כולל ט

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==