זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 131 היתר להדרכת טיולים  )4/ (תשע בכל טיול יהיו המדריכים בעלי היתר להדרכת טיולים במערכת החינוך והם יורשו להדריך אך ורק באזורי הטיול שהם הוכשרו והוסמכו להדריך בהם. טיולים המודרכים ע"י מחנכי כיתות או מורים אחרים מבית הספר או מדריכי של"ח וידיעת הארץ - פטורים מהיתר זה. שעת סיור של גן ילדים  )6/ (חוזר מנכ"ל סט ילדים ולכל 20 מלווים לכיתה שבה 4 בסיור קצר בתחום היישוב יהיו ילדים נוספים יהיה מלווה נוסף. במקומות כמו קיבוץ, מושב וגן 10 עירוני, הממוקם סמוך לגן ציבורי או חורשה, תוכל הגננת לשקול להוריד את מספר המלווים בהתאם לשיקול דעתה ולאחר שקיבלה אישור עקרוני מהמפקחת על הגן. : הנושא של טיולים ופעילות חוץ בית ספרית בגן הילדים לתשומת לב ותוקן בחוזר 6.2 - 25 ג' סעיף 9/ פורסם בהרחבה בחוזר מנכ"ל סה . רענון ההנחיות בנושא בעלי התפקידים בטיולי 19 ' עמ 6/ מנכ"ל סט בית הספר - רכז הטיולים, האחראי לטיול, חברת ההדרכה והמדריכים .28-24  ' עמ 3/ - פורסם בחוזר מנכ"ל תשע בטיחות בטיולים - מינוי אחראי  )7/ (מט לאור ריבוי התאונות בטיולים אנו מבקשים להבהיר, כי יציאה לטיולים כרוכה בהכנה מדוקדקת בכל תחומי הבטיחות, הביטחון, ארגון הטיול והכנתו מבחינת התוכן. נושאים אלה מפורטים בחוזר מיוחד ו' תשנ"ז, ג', על מנהל בית הספר מוטלת אחריות כוללת לטיול 4/ א, נט 8/ נח הנערך במסגרת בית הספר על כל שלביו:  א. עליו למנות אחראי אחד על ניהול הטיול, מהצוות הפדגוגי בבית הספר ובעלי תפקידים אחרים מקרב המורים והורים המשתתפים בטיול.  ב. עליו לוודא את החתמת בעלי התפקידים על טפסים כדוגמת אלה שלהלן: דוגמת טופס למינוי אחראי לטיול ארוך תאריך: ___________________________________ לכבוד המורה: ____________________________ הנדון: מינוי אחראי לטיול בהתאם לחוזר מנכ"ל מיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך", הריני ממנה אותך אחראי לטיול.  עליך לבצע את הטיול בהתאם להוראות הבטיחות והביטחון שפורסמו בחוזר המנכ"ל וכן באישורים נוספים (הבטחוני, המשטרתי וכו'). עליך לוודא שכל המלווים תודרכו, מכירים את נוהלי הטיול ואישרו זאת בפניך. הטיול יתקיים מיום ___________________עד יום ____________________ אני מאחל לכולנו טיול מהנה ומוצלח. מנהל בית הספר  _____________________________ העתק: תיק אישי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אני מאשר בזאת, כי הוראות הבטיחות ויתר הפרטים בחוזרי המנכ"ל בנושא הטיולים מוכרים לי, ואנהג על פיהם. שם האחראי __________________________ חתימה ____________________ תאריך________________________  : לתשומת לב . הפרסום לעיל הוא תקציר בלבד. ההוראות המפורטות בדבר ארגון 1 טיולים והלמידה החוץ בית-ספרית, כולל ענייני בריאות, תברואה (ב), פברואר 6/ ובטיחות, מזון, ניקיון וכו', פורסמו בחוזר מנכ"ל סב  .44-36 ' (א) עמ 1/ ובחוזר מנכ"ל סד 2002 . נושא משמעת של תלמיד העלול לסכן את עצמו או זולתו בטיול - 2 .18 ' עמ 2/ ראה חוזר מנכ"ל נח . בעקבות המצב הבטחוני פרסם משרד החינוך הנחיות מחמירות 3 שמחליפות-זמנית-את ההוראות בנושא ליווי חמוש בטיולים. .31-17 ' עמ 1.9.02 (א) מיום 1/ הפרטים בחוזר מנכ"ל סג . לרשות בתי הספר עומדים גופים המסייעים לתכנון הטיול ולביצועו: 4 לשכת התיאום של החברה להגנת הטבע; חדר המצב לטיולים ,)02-6236545 . *, פקס 678 , סלקום 02-6222211 : במשרד החינוך (טל וכן מפקח של"ח וידיעת הארץ במחוזות לבת"ס שמתקיימת בהם .)36 ' עמ 7/ תוכנית של"ח (נח אתר האינטרנט של מינהלת הטיולים והלמידה של משרד החינוך  באתר מידע חשוב טרם תכנון הטיול www.education.gov.il/tiyulim ועידכונים לחוזר מנכ"ל בנושא טיולים. מינהלת הטיולים במשרד  .02-5602882 , , פקס 02-6222211 ׳ החינוך: טל סיוע חירום במהלך הטיול  )7\ (עה אגף הביטחון משיק עבור מטיילי מערכת החינוך מערכת תקשורת שעות 24 זמינה לקבלת מענה באירוע חירום. חדר מצב טיולים פועל ביממה בכל ימות השבוע. 02-6222211 ' אפשר לחייג באמצעות חיוג רגיל לחדר מצב טיולים (טל .3 ) ועם הגעה למענה האוטומטי יש ללחוץ על מקש 073-2565333  או . הטיפול בפניות בקו החירום *9267 קו חירום שמספרו בנוסף קיים יינתן רק במצבי חירום. כל פנייה לקו בנושא אחר לא תטופל. לפרטים אפשר לפנות אל מר שאול יגיל, סגן מנהל אגף הביטחון  והממונה על הביטחון והבטיחות בטיולי מערכת החינוך,  shaulya@education.gov.il ,  דוא"ל:  02-5602234 ' טל החברה להגנת הטבע  ולשכות לייעוץ ולתיאום טיולים    תפקידה של הלשכה לייעוץ ולתיאום טיולים לעזור לעובדי ההוראה בארץ לצאת לטיולים, לסיורים ולביקורים באתרי התיישבות. עבודת הייעוץ מונחית ארצית על ידי יועץ הטיולים הארצי (מנהל המחלקה) ועל פעולות התיאום אחראי מתאם הטיולים הארצי, הנמצא בקשר מתמיד עם הצבא והמשטרה. הלשכה עוסקת במתן אישורים בטחוניים מספר טלפון של הלשכה:  לטיולים בתיאום עם גורמי הביטחון. . חשוב להצטייד בסמל המוסד 057-9015222 : , פקס 02-6223360 לצורך טיפול בפנייה. טיולים בחודשי הקיץ (אפריל-אוקטובר)  )286 ' ב' עמ 6/ (תשס"ב הודיע החזאי בערב לפני הטיול שיהיו תנאי מזג אוויר קשים מהרגיל (עומס חום כבד) באזור יעד הטיול, אין לבצע טיולי שטח שנדרש בהם מאמץ גופני. במקרה זה יידחה הטיול או יותאם למצב שנוצר. בתנאי מזג אוויר קשים אפשר לתכנן ביקורים במפעלים, במוסדות, במוזיאונים או באתרים מוצלים. אם הודיעו על עומס חום כבד שישרור במשך היממה, ללא הגבלת שעות, יש לרכז את ההליכה בשעות הבוקר ). בין השעות האלה 16 ) ובשעות אחר הצהריים (מהשעה 9 (עד השעה יימצאו המטיילים במקומות מוצלים, בנסיעה או בביקור באתר, ויימנעו ממאמץ גופני. זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==