זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 130 טיולים אינפורמציה על מזג האוויר  )1/ (תש"ן 03-5600600 : מספר הטלפון בשירות המטאורולוגי איסור ארגון טיולים לחו"ל  )2/ (מד אין בתי-ספר רשאים לארגן טיול של תלמידים והורים לחו"ל. זאת לא רק מנימוקים חינוכיים מכריעים הברורים לכל, אלא גם משום שבתי ספר ומשרד החינוך אינם נושאים ולא ישאו בכל אחריות לפעולה החורגת מתוכנית הלימודים. ארגון טיולים במערכת החינוך  .3/ , עד 3/ (ג), תשע 9/ (ב), סה 6/ (ג), סב 4/ חוזר מנכ"ל מיוחד ו' תשנ"ז, נט סוגי הטיולים ניתן להבחין בין שלושה סוגי טיולים: שעת סיור, טיול חודשי וטיול ארוך. כל כיתה תתנסה בכל אחד מסוגי הטיולים האלה: - זוהי פעילות הנמשכת שיעור אחד או שניים. הסיורים שעת סיור .1 יוקדשו לפעילויות שונות, למשל המחשת פרקי לימוד כנדרש במקצועות שונים: טבע, גיאוגרפיה, היסטוריה ועוד, וכן הכרה של בית כנסת, עיריה, משרד דואר, תחנה מטאורולוגית, סופר סת"ם וכד'; הבחנה בתופעות מתחלפות בעונות שונות של השנה ובשעות שונות של היממה; סיורים לחפירה ארכיאולוגית סמוכה, לפינת חי וכד'; פעולה למען הקהילה, הכרת סביבת המגורים. - זוהי פעילות הנמשכת יום תמים. טיול חודשי .2 טיולים קצרים יוקדשו לפעילויות שונות, למשל: הכרת אזור המגורים, ימי שדה, צעדה, טיול ט"ו בשבט, טיול בעקבות לוחמים, הכרת היישוב והאזור בשעות לא שגרתיות (תצפית בוקר בבעלי חיים, התבוננות בכוכבים) וכיו"ב. - זהו טיול לאזור מרוחק, הנמשך יום שלם או ימים טיול ארוך .3 מספר. הפעילות תתמקד במרכיביו העיקריים של האזור. אפשרי כמסע לאורך אתרים ונופים או כמחנה לימודי. הקצאת זמנים לטיולים: הכיתה שעת סיור טיול חודשי* טיול ארוך** א'-ב' אחת לשבוע, בשבוע שאין בו פעילות אחרת בשדה, סה"כ סיורים 20-15 בשנה יום אחד ג'-ה' אחת לחודש, ולא פחות פעמים בשנה 6- מ יום-יומיים ו'-ח' פעמיים בשנה ימים 3-2 ט'-י"ב ימים 6-4 * ובכלל זה ימי שדה יחידים.  ** ובכלל זה בתי ספר שדה. תכנון טיולים ומסלולים (א) כל מוסד חינוך יכין לקראת שנת הלימודים תוכנית טיולים שנתית. התוכנית תובא בראשית שנת הלימודים לידיעת המפקח על המוסד. (ב)  בתכנון הטיולים יש להביא בחשבון גורמים אלה: ) הכיתה תתנסה במשך השנה בסוגי טיולים שונים. 1( ) הטיולים יפוזרו על-פני עונות השנה. 2( ) בכל טיול תשולב הליכה ברגל. 3( (ג) בכל טיול ינוהל תיק שיפורטו בו התכנון, הביצוע והערות המחנך. תיק זה יסייע למורים אחרים בעת תכנון טיול דומה בעתיד.  רענון ההנחיות לקראת יציאה לטיול .43-20 ' עמ 3/ ראה חוזר מנכ"ל עד האחריות לביצוע הטיול . מנהל בית הספר אחראי לכל טיולי בית הספר, על כל מרכיביהם וכל 1 טיול יהיה בהסכמתו. . הביצוע של הטיול הוא בידי מחנך הכיתה, או בידי מורה אחר שמונה 2 על ידי מנהל בית הספר. בטיולים לימודיים-מקצועיים, בנושאים מיוחדים או אזורים מסוימים, רשאי המחנך להסתייע במדריך-עוזר. בטיולי מערכת החינוך רשאים להדריך רק מדריכים שברשותם היתרי הדרכה המאושרים ע"י משרד החינוך.  . חלק מהטיולים ייערכו בהשתתפות הורים. 3 . בבתי ספר שמתקיימות בהם פעולות של"ח, המסע-הטיול טעון 4 אישור הפיקוח על השל"ח. רכז טיולים בכל בית ספר, יסודי ועל-יסודי, ימנה המנהל את אחד המורים לרכז הטיולים בבית הספר (להלן: הרכז). מינוי הרכז אינו פוטר את המנהל, או כל מורה אחר, מאחריות לתכנון נאות ולביצוע תקין, לפי ההוראות של משרד החינוך והתרבות. תפקיד הרכז הרכז ישמש חוליה מקשרת בין ועדת הטיולים במחוז והיועץ לטיולים במחוז לבין בית הספר, יעדכן את המורים בהוראות המנכ"ל, ענייני ביטחון ובטיחות, פרסומים, השתלמויות; ינהל תיק טיולים של בית הספר; ידווח למפקח הכולל, ליועץ לטיולים במחוז ולגורמים נוספים - כפי שיידרש ועוד. פירוט מלא של תפקידי הרכז, הכישורים הנדרשים ממנו ודרכי מינויו - פורסמו באתר משרד החינוך באינטרנט .3/ ובחוזר מנכ"ל תשע www.education.gov.il/tiyulim האחריות הכוללת כל טיול או יציאה מחוץ לבית הספר המתקיימים מטעם מוסד חינוך יהיה בהסכמת המנהל. נושאי תפקידים בכל טיול ישתתפו האחראי לטיול (מחנך הכיתה או מורה אחר שימונה על ידי המנהל), מלווים (מורים, הורים או תלמידי כיתות י"א-י"ב) ומגיש עזרה ראשונה (שסיים קורס לעזרה ראשונה). מספר המלווים של תלמידי יא'-יב' לא יעלה על מחצית כל המלווים.  : מספר המלווים - והמחנך בכללם - יהיה כלהלן שלב החינוך טיול קצר בתחום הישוב טיול יום שלם מחוץ לתחום הישוב טיול ליותר מיום הכולל לינה כיתות א'-ו' מלווה אחד לכיתה שבה עד מלווים 2 ; ילד 20 לכיתה שבה עד ילד 40 מלווים לכיתה 2 ילד 40 שבה עד מלווים 3 לכיתה שבה עד ילד 40 כיתות ז'-ח' מלווים 2 לכיתה שבה ילד 40 עד מלווים לכיתה 2 ילד 40 שבה עד מלווים 2 לכיתה שבה עד ילד 40 כיתות ט'-י"ב מלווה אחד לכיתה ילד 40 שבה עד מלווים לכיתה 2 ילד 40 שבה עד מלווים 2 לכיתה שבה עד ילד 40 כיתות החינוך המיוחד מלווים 2 לכיתה שבה ילד 20 עד מלווים לכיתה 3 ילד 20 שבה עד מלווים 4 לכיתה שבה עד ילד 20 לכל מלווה יש למלא מראש טופס מתנדב, לצורך הביטוח הלאומי. ט

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==