זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 129 תגמול לעבודה עם לקויי למידה בחטיבה עליונה ובחטיבת ביניים  , עבור ביצוע פעולות עם תלמידים לקויי למידה, 1.9.08 - . החל ב 1 בשעות שהן מעבר לשעות העבודה הכלולות במסגרת המשרה, ישולם לעובדי ההוראה, המועסקים בחטיבה עליונה או בחטיבת ביניים, תגמול כמפורט להלן: סוג הפעולה מס׳ התלמידים מס׳ יחידות גמול תוספת זמן לבחינה (בנוכחות עובד ההוראה) תלמיד בודד או קבוצת תלמידים 1 הקראת שאלון בחינה לתלמיד/ים תלמיד בודד או קבוצת תלמידים 1 בחינה בעל-פה תלמיד בודד 1 הכתבת תשובות בחינה למורה על-ידי התלמיד תלמיד בודד 1.25 שעתוק (העתקת תשובות הבחינה של התלמיד) תלמיד בודד 1.25 מבסיס שכר הכולל את שכרו המשולב של 0.5%- יחידת גמול שווה ל .2008 ותוספת 2001 ', תוספת 94 עובד ההוראה, תוספת "בחינה" - כמשמעותה בהנחיות שהוצאו לעניין זה על-ידי משרד החינוך. . ייערך דיון מחודש בנושא התגמול המשולם עבור שעתוק. 2 . התגמול לא ייכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות ולא ייחשב כשכר 3 לעניין חישוב ערך שעה, פיצויי פיטורים, גמלאות, הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות. . בגין התגמול תבוצע הפרשה לקופת גמל לתגמולים ("קופת גמל לא 4 5%( 17.12.08 משלמת לקצבה") על פי ההסכם הקיבוצי מיום עובד). 5% , מעסיק . התגמול ישולם על פי דיווח עובד ההוראה, מאושר ע"י המנהל, 5 במשכורת המשולמת לאחר החודש בו בוצעו הפעולות. . הסדר זה יחול אך ורק לגבי ביצוע פעולה עם תלמיד לקוי למידה 6 אשר הוגדר ככזה על-פי כל הנהלים של משרד החינוך החלים בעניין זה, ואשר אושרה לו ההתאמה, הדורשת את ביצוע הפעולה האמורה, בהתאם לכללים של משרד החינוך בעניין זה ועל-ידי הגורמים המוסמכים לכך. : . הערות משרד החינוך 7  א. הקצאת יחידות הגמול תהיה בהתאם למכסה שנקבעה פר כיתה. יחידות לשנה לכיתה תקנית. 52 בכיתות ז'-ח'-ט' המכסה היא יחידות לשנה לכיתה 130 בכיתות י'-י"א-י"ב המכסה היא נורמטיבית. ההקצאה בחטיבה העליונה תיעשה פר תלמיד ותועבר לבעלויות במערכת התשלומים.  ב. על מנהל ביה"ס לנהל מעקב מסודר ורישום מלא של הפעילות הנ"ל הכולל את הפרטים הבאים: שם המורה ותעודת זהות, תאריך ושעה בה בוצעה ההתאמה, שם מלא של התלמיד/ים שקבלו את הפעילות ותעודת/ות זהות שלהם, מקצוע ההתאמה וסוג ההתאמה. ביה"ס יידרש לדווח פרטים אלה במהלך השנה. ג. ביה"ס רשאי למנות רכז לליקויי למידה, במסגרת התפקידים והגמולים הניתנים לבתי הספר, עפ"י הוראות תקנון שירות בתקנון). 1.12 עובדי הוראה (סעיף מינוי זה יבוא במקום מינוי רכז אחר, שתפקידו מזכה בגמול. המינוי ייעשה בהתאם להחלטת מנהל בית הספר ובכפוף לדרישות התפקיד, שיפורסמו ע"י גף לקויי למידה. ד. גמול עבור ביצוע פעולות עם תלמידים לקויי למידה יוכל להינתן רק . שאינם זכאים לגמול חינוך מיוחד לעובדי הוראה ההסדר המפורט לעיל יחול לגבי עובדי הוראה אשר אינם . מועסקים בתנאי העסקה של רפורמת "אופק חדש" .29.1.09 , : חוזר איתי הדר, ממונה תנאי שירות עו"ה אסמכתא תשלום נסיעות מוגדל למורים לחינוך מיוחד המשתתפים בוועדות  מורים לחינוך מיוחד המשתתפים בוועדות המיוחדות ונדרשים לנסיעות לאחר שעות העבודה ולעיתים גם מחוץ למקום מגוריהם - יהיו זכאים ) מסכום קצובת הנסיעות 25% (במקום 50% לנסיעות בתפקיד בשיעור שלהם (כפוף לאישור המפקח על החינוך המיוחד). .)5.9.06 מיום 5423- : (חוזר בני בנימין ב אסמכתא זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==