זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 128 חינוך מיוחד יישום חוק החינוך המיוחד - הוראות קבע  (א) מנובמבר 3/ משרד החינוך פרסם חוזר מנכ"ל מקיף, שמספרו עב , בנושא יישום חוק החינוך המיוחד, הכולל: ועדת שילוב מוסדית, 2011 ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר. בחוזר נהלים והנחיות לוועדות הפועלות על פי חוק החינוך המיוחד, שבסמכותן להחליט לגבי זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים. הסמכה לחינוך מיוחד  )15 ' עמ 1/ (חוזר מנהל כא"ב תשנ"ד עובד הוראה נחשב כמוסמך לחינוך מיוחד, אם הינו בעל תואר אקדמי בחינוך לליקויי שמיעה או אם סיים כל חובותיו או מהארץ בחינוך מיוחד אם הינו או בחוג לחינוך מיוחד במסלול דו חוגי לקראת תואר אקדמי אם הוא מורה מוסמך או בוגר המגמה לח"מ במוסד להכשרת עו"ה אם הינו מורה מוסמך או לח"מ מחו"ל (עם השלמת מקצועות עבריים) מקצועי, שסיים את הקורס המיוחד לחינוך מיוחד, שאושר על או כולל ידי המפמ"ר לח"מ וקיבל חוות דעת חיובית על עבודתו בח"מ. העובדים העומדים באחד התנאים הנ"ל, זכאים לתוספת חינוך מיוחד מלאה. עובד הוראה המועסק בחינוך המיוחד, שלא עומד בתנאים הנ"ל, זכאי לתוספת הנמוכה יותר. העברה מחינוך מיוחד לחינוך רגיל  )17 ' עמ 2/ (חוזר מנהל אכ"א בהוראה תשנ"א עובד הוראה שקיבל בעת עבודתו בחינוך המיוחד תוספת חינוך מיוחד בגין קורס הסמכה לחינוך מיוחד, הפסיק לעבוד בחינוך מיוחד יוכל לקבל גמול השתלמות בעד לימודיו ועבר לעבוד בחינוך רגיל, . לשם כך יש לפנות למפקח על ההשתלמות בקורס לחינוך מיוחד במחוז, שיתרגם את מספר שעות הלימוד בקורס לחינוך מיוחד לגמולי השתלמות. הוראה זו אינה חלה על מי שקיבל תוספת חינוך מיוחד על סמך תעודת הוראה סמינריונית במגמה לחינוך מיוחד או על מי שקיבל תואר בחינוך מיוחד באוניברסיטה. חישוב שכר מורים לחינוך מיוחד בחופשות  עו"ה בחינוך מיוחד שעובדים בחופשות סוכות, חנוכה, פסח או קיץ יקבלו תשלום כלהלן: בחינוך היסודי  125% בחינוך העל-יסודי  129% ובנוסף - החזר הוצאות נסיעה.  שכר העבודה בחופשה הוא נוסף לשכר המגיע לעובד באותה תקופה : חנוכה תשס"ד.  תחולה  . על פי תנאי העסקתו הקבועים .18 ' א' עמ 5/ . חוזר מנכ"ל סד 3.11.03 : סיכום ישיבה מיום אסמכתא שנה גמישה בחינוך המיוחד ובמתי"א  מורה בבית ספר לחינוך מיוחד ובמתי"א, רשאי לצאת לחופשה במהלך שנת הלימודים הרגילה, בתמורה לעבודה במסגרת הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד (תכנית החופשה) בבית ספרו, על פי התנאים המפורטים להלן: מספר ימי החופשה לא יעלה על עשרה ימי עבודה ברציפות (ימי • עבודה במוסדות החינוך).  הבקשה תופנה למפקח לפחות שבועיים מראש. • המפקח יוודא, שנעשו כל הסידורים הנדרשים כדי שהיציאה לחופשה, • במתכונת שנה גמישה, לא תפגע בתפקוד התקין של המוסד החינוכי. ימי ההיעדרות וההחזר שלהם בעבודה בחופשה יעשו במהלך אותה • שנת לימודים, בהתאם לצרכי המערכת. עו"ה, שמחזיר שעות בחופשה, יבצע רק את השעות הפרונטליות לפי המערכת שלו, ויקבל שכר מלא. כולל שעות פרטניות ושעות שהייה. : חוזר רעיה לוי גודמן, מנהלת האגף לחינוך מיוחד במשרד אסמכתא .10.2.2013 החינוך, מיום מורים לעוורים ולכבדי שמיעה  א. מורים חסרי רכב זכאים להחזר הוצאות נסיעה מלא בתחבורה הציבורית (אוטובוסים ומוניות שירות) בכפוף לדיווח מפורט. בנסיעה באוטובוס אין צורך בקבלות. כרטיסי 4 ב. מורים עוורים מקבלים תשלום קצובת נסיעה במחירים של ). מעמדם של המורים המלמדים 10/03 חודשי חופשי (חוזר בני בנימין עיוורים וכבדי ראייה הנודדים מבית ספר אחד למשנהו יהיה כמעמד ש"ש לא 10-1 גננות שי"ח לכל דבר ועניין, דהיינו: מורה כנ"ל העובד ש"ש זכאי 19-11 יהיה זכאי לתוספת שעות ייעוץ. מורה כנ"ל העובד ש"ש זכאי לתוספת 28-20 ש"ש לייעוץ. מורה כנ"ל העובד 1 לתוספת ש"ש לייעוץ.  2 מורה כנ"ל בעל רכב ורישיון נהיגה (תנאים מצטברים) יקבל עבור ק"מ לחודש לפי תעריף "תשלום גלובלי" 200 נסיעה ברכב בתפקיד ש"ח לק"מ).  0.68( : החלטת ועדה פריטטית עליונה אסמכתא ( 1.12.85 : תחולת הסדר זה בראשותו של שמעון שטמפפר, מנהל המחלקה לתנאי שירות של  .)17.12.85 עובדי הוראה, מיום  . מורים המלמדים תלמידים לקויי דיבור וכבדי שמיעה ג.  מורים כנ"ל יוגדרו על ידי מנהל המחלקה לתנאי שירות של עובדי הוראה, לצורך זכאותם כמורים המלמדים תלמידים עיוורים וכבדי 1.9.87 : התחולה ראייה.  מעמד המפתנים  )2/ (נח החל בשנת הלימודים תשנ"ח לא יוגדרו עוד המפתנים כמוסדות חינוך ) ותפעלנה כמוסדות על- 01( מיוחד, והכיתות תוגדרנה ככיתות רגילות יסודיים. בכל מחוז ימונה מפקח כולל, שיפקח ישירות על מסגרות אלה. המפתנים יסתייעו בפיקוח המקצועי של אגף שח"ר. המפתנים יוכלו להמשיך לקלוט תלמידים שעברו ועדת השמה, אולם השמתם של התלמידים במפתנים לא תהיה השמה במוסד חינוך מיוחד כמשמעותו בחוק חינוך מיוחד.  שעות התקן למפתנים תוקצינה באמצעות אמח"י למחוזות.  לא ישתנו תנאי השכר של עובדי ההוראה של החינוך המיוחד המועסקים על ידי משרד החינוך והעובדים במפתנים. ח

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==