זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 127 זכויותיך מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך  (א)  8/ עא . מבוא 1 תמצית סעיף זה בא להסדיר את הנוהל למתן טיפול וטיפול תרופתי במוסד החינוך כשאי אפשר לתת את הטיפול בבית ובאחריות ההורים. .2011 באפריל 1- התוקף: החל מ .  החלטה על מתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי 2   על מתן תרופה לתלמיד במסגרת חינוכית, מכל סיבה שהיא, יחליט 2.1 רק רופא, מתוך שיקולים מקצועיים של הנחיצות לתת את התרופה במהלך הלימודים, ויגבה זאת במסמך רשמי.   חל איסור מוחלט לתת לתלמיד תרופה על סמך המלצה או החלטה 2.2 של צוות המוסד החינוכי או לבקשת ההורים ללא מסמך רפואי נלווה. עובד הוראה המסכים להיעתר לבקשת ההורים ולתת טיפול 2.3 תרופתי לילדם יתנה זאת בהמצאת האישור הרפואי המנחה ומסמך הבקשה הנלווה מהורי התלמיד לעובד ההוראה. : הסתדרות המורים הודיעה למנכ"ל משרד החינוך על לתשומת לב התנגדותה להטיל חובה זו על המורים וביקשה להסדיר את הנושא באמצעות הגורמים להם ההכשרה לכך. התנהגויות חריגות של תלמידים - סיוע וייעוץ  התנהגויות חריגות של תלמידים, שבגינן יש לפנות למורה היועץ או .42 ' עמ 4/ לפסיכולוג, פורטו בחוזר מנכ"ל נז חוות חקלאיות  גמול פיצול בחוות חקלאיות מורה בחווה חקלאית זכאי לגמול פיצול לפי אמות המידה המקובלות. 9.1.90 : החלטת הוועדה העליונה מיום אסמכתא ( 1.1.90 : תחולה בראשות ש' שטמפפר). בעלי תפקידים בחוות חקלאיות : חווה חקלאית, המכילה אוכלוסיית א'-ו', ימונו מרכזי . מרכז מקצוע 1 מקצוע כנהוג בחינוך היסודי. חווה חקלאית, המכילה אוכלוסיית חטיבת ביניים - כנהוג בחטיבת הביניים. חווה חקלאית, המכילה אוכלוסייה מעורבת - לפי ממוצעים. : חווה חקלאית בעלת אוכלוסייה מעורבת של בתי ספר . מרכז שכבות 2 .6% יסודיים וחטיבות ביניים - ימונה מרכז שכבות, שיקבל גמול של : ימונה מרכז מעבדה בתנאי שאין לבורנט. . ריכוז מעבדה 3 : לא ממונה בחווה חקלאית. . מרכז חברתי 4 בראשות ש' שטמפפר, 7.8.89 : ישיבת הוועדה הפריטטית מיום אסמכתא ( מנהל המחלקה לתנאי שירות עובדי ההוראה במשרד החינוך והתרבות). גמול ניהול בחוות חקלאיות : ש"ש לכיתה בחווה - הנוסחה 2 חוות חקלאיות בהן מלמדים א. מספר הכיתות + שעות תקן ______________________________________________________ .+' ש"ש בהתאם לרובד החינוכי א-ו' או ז 30 או 24  : ש"ש לכיתה בחווה - הנוסחה 3 חוות חקלאיות בהן מלמדים ב. 1.5X מספר הכיתות + שעות תקן _________________________________________________ .+' בהתאם לרובד החינוכי א'-ו' או ז 30 או 24 שעות במעורב, תחושב הנוסחה בהתאם לכך 3- שעות ו 2 ג. אם מלמדים .1.9.87 (מעוגל כלפי מעלה). תחולת ההסדר .29.3.88 : החלטת הוועדה הפריטטית העליונה מיום אסמכתא חטיבות צעירות חטיבה צעירה היא מסגרת חינוכית-לימודית הכוללת כיתות גן חובה וכיתות א' (לפעמים גם כיתות ב'), השוכנות יחד ומתפקדות כיחידה חינוכית אוטונומית. הפרטים בדבר התנאים לפתיחת חטיבה צעירה .29-24 ' עמ 1.1.92 מיום 5/ ותנאי העבודה בה פורטו בחוזר מנכ"ל נב . מנהלת חטיבה צעירה (להלן: חט"צ) אחראית לענייני חט"צ. תוארה: 1 מנהלת חטיבה צעירה. מנהלת חטיבה צעירה  כפופה ישירות למנהל ). לפיכך, לא תיחשב כסגן ראשון 24.3.10 בית הספר (סיכום דברים בביה"ס מעצם מינויה לתפקיד מנהלת חט"צ. . בבי"ס בו ישנו סגן מנהל והוקמה חט"צ - לא יפגע מעמדו של סגן 2 להלן. 3 ' המנהל והוא ימשיך לכהן בתפקידו, בתנאי המפורט בס . זכאות לסגן מנהל תחושב לפי מספר הכיתות בביה"ס, כאשר כיתות 3 החט"צ, למעט כיתות הגן, ייכללו במניין הכיתות לקביעת זכאותו של סגן מנהל. . בבי"ס בו מנהלת החט"צ מכהנת גם כסגן מנהל, והיא מבצעת בפועל 4 את הפעולות של סגן מנהל, יהיו מעמדה ושכרה כשל סגן מנהל, כאשר במניין הכיתות לגמול סגן מנהל תחושבנה גם כיתות הגן. למען הסר ספק, במקרה כזה, מנהלת החט"צ לא תקבל בנוסף גם גמול ניהול על עבודתה כמנהלת חט"צ עבור כיתות החט"צ. . בבי"ס בו מנהלת חט"צ אינה מכהנת כסגן מנהל, היא תקבל גמול 5 ניהול על כיתות החט"צ בלבד. . מנהל ביה"ס יקבל גמול ניהול על כל כיתות ביה"ס ובכלל זה כיתות הגן. 6 . סגן מנהל בי"ס שאינו מנהל חט"צ, יקבל גמול סגנות על כל כיתות 7 ביה"ס, למעט כיתות הגן.  .1.9.08 : תחולה בהשתתפות: ציון שבת, בני 1.3.09 : סיכום ישיבה מיום אסמכתא בנימין, גד דיעי וריקי איגנר. שאינה מקבלת גמול ניהול, עובדת הוראה העובדת בחטיבה הצעירה , ובנוסף 10% ' ולכיתה ב 11.5% ' זכאית לגמול חינוך כיתה לכיתה א : חוזר בני בנימין אסמכתא שעות חינוך כמו מחנכת כיתה. ( 3- זכאית ל .)20.2.06 מיום 2/2006 חלונות ודלתות   : הגדרות - שיעור אחד בין שני שיעורים. חלון - התחלה מאוחרת, לא יותר משני שיעורים. שעות השהייה ישובצו דלת בשעות הפנויות, אם ישנן.  3 לפי הנוהג המקובל מנהל בית ספר רשאי לקבוע במערכת השיעורים חלונות למשרה שלמה ויחסית - למשרה חלקית 2 + חלונות או דלת (לעניין זה משרת מורה-אם כדין משרה שלמה). נוהלי הפעלת מערכת החינוך בשעת חירום הפרטים פורסמו בחוזר המנהלת הכללית - .2014 ב', תשרי תשע"ה - אוקטובר 2/ הוראות קבע - מס' עה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==