זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 126 נוהל חישוב צבירה לגרירת ימי מחלה  )6/ (מו א. חישוב ימי מחלה לעובדי הוראה חושבו ימי חיוב וזיכוי של "ימי מחלה" לעובדי הוראה בחינוך 1.4.80 עד יש לחשב 1.4.80־ העל־יסודי על בסיס יומי או על בסיס של שעות. החל ב חיוב "ימי מחלה" לעובדי הוראה על בסיס שעות, בהתאם להיעדרותם ממערכת השעות הקבועה של עובד ההוראה בבית הספר. כל עובד הוראה זכאי בכל שנה למספר "שעות ימי מחלה" הזהה למכפלת בסיס . מנה זו היא יחסית להיקף העסקתו 4־ משרתו של עובד ההוראה ב השנתי של עובד ההוראה (גם מעל למשרה). מהמנה של שעות ימי המחלה המתקבלת יקוזזו שעות ההיעדרות עקב מחלה במשך השנה. שעות העודף שיתקבלו יתורגמו בסוף שנת הלימודים לימים, שייחשבו לזכותו של עובד ההוראה. ימים אלה ניתנים לגרירה משנה לשנה. להלן כמה דוגמאות: שיעור המשרה בסיס המשרה שעות מחלה לחישוב שנתי 100% 27 108 100% 24 96 100% 18 72 100% 16 64 50% 27 54 50% 24 48 50% 18 36 50% 16 32 מנתונים שהועברו להסתדרות המורים במסגרת הליך משפטי ס״ק שעניינו הסדרת ימי מחלה לעו״ה, התברר שמשרד 55442-12-17 החינוך מיישם באופן חד-צדדי נוסחה שונה מהנ״ל. הסתדרות . המורים מתנגדת לנוסחה זו ופועלת בנושא בחתימת ש. 17.5.98 מיום 3/ (חוזר תשנ"ח גרירת ימי מחלה ב. )6/ שטמפפר)(מו . עובד הוראה שחלה בתקופת עבודתו בנסיבות המזכות אותו בחופשת 1 מחלה, ינצל תחילה את כל חופשת המחלה העומדת לזכותו אצל המעביד באותה שעה. אחרי שניצל חופשה זו, יפנה המורה למעבידיו הקודמים ויקבל מהם אישור על ימי המחלה שהוא לא ניצל. . האישור הנ"ל יינתן בתנאים האלה: 2 מאותו מעביד. לא קיבל פיצויים א. המורה שירות בהוראה. לא חלו הפסקות ב. . כדין ללא שכר יצא לחופשה ג. המורה . המעביד העכשווי ישלם למורה החולה משכורת, בהתאם לימי 3 המחלה הבלתי מנוצלים המצויים באישור שנתקבל. המעביד העכשווי ישופה על ידי המעביד הקודם בשיעור שכרו הכולל של עובד ההוראה לימי מחלה. : התשלום בגין גרירת ימי מחלה שלא מרכז המורים מבהיר .4 נוצלו מבוסס על המשכורת האחרונה של עובד הוראה, ערב יציאתו לחופשת מחלה. תשלום זה יכלול את רכיבי השכר המעוגנים בהסכמים קיבוציים, וכן זכויות סוציאליות. החלטה זו שרירה כלפי מקרים, שבהם לא חל שינוי בתפקיד עובד הוראה. משכורת  1/2- תוספת ימי מחלה ב .)8.5.85 מיום 9/ (חוזר מנהל האגף לכא"ב מה עובד, שהשלים שלוש שנות עבודה בהוראה, לפחות, ואשר מיצה את כל ימי המחלה הצבורים שעמדו לזכותו, רשאי להגיש בקשה לתוספת ימי מחלה בשכר מעבר לזכות הצבירה, וזאת אם חלפו שנתיים לפחות מיום קבלת תוספת זו. על העובד למלא טופס מיוחד שניתן לקבלו בכ"א במחוז ולצרף מסמכים רפואיים, הכוללים הערכה רפואית על תקופת ההיעדרות המשוערת ובציון האבחנה הרפואית, ולהמציאו למדור כוח אדם בהוראה במחוז.  1/2- ועדת חריגים במשרד מוסמכת לאשר תוספת ימי מחלה ב . משכורת עד לשלושה חודשים הועברה הבקשה לאגף כוח אדם בהוראה, יביא מנהל האגף בחשבון, בין יתר שיקוליו, גם את העובדות הבאות:  א. העובד סיים בדיקותיו הרפואיות.  ב. העובד מוסמך ו/או נמצא בהליכים להסמכה.  ג. חוות-דעת פדגוגית שלילית.  ד. אזהרת מנכ"ל.  ה. הליכים משמעתיים. קרן ימי מחלה - מענק  )1988 (תקציר מחוזר מנכ"ל מיוחד ה' (התשמ"ח) פברואר עובד הוראה חולה, הנעדר בשל מחלה זמן רב ברצף, וניצל את כל ימי המחלה הצבורים שעמדו לזכותו ואף קיבל מהמעסיק תוספת ימי חודשים 3 חודשים בחצי משכורת, זכאי לקבל מענק של 3 מחלה במשך משכרו, כפוף להחלטת ועדה 50% נוספים מקרן ימי מחלה, בשיעור פריטטית.  התשלום יחושב על בסיס המשכורת, שהיתה מגיעה לו אילו היה בחופשת מחלה רגילה, וממנו ינוכו תשלומי החובה, שיש לנכותם ושמותר לנכותם על פי כל דין.  התקופה, שבעדה ישולמו לעובד ההוראה מענקים מקרן ימי מחלה, תיחשב כחופשה ללא תשלום אך תובא בחשבון לצורך קידום ותק בלבד. התקופה לא תובא בחשבון לכל זכות אחרת, ובכלל זה לעניין חישוב פיצויי פיטורין או גימלאות (מכתב שרית לוי ארבל, ממונה .)30.4.09( רווחה הבקשה תוגש בטופס מיוחד. עובדי משרד החינוך - באמצעות הלשכה המחוזית. עובדי רשויות וארגונים ציבוריים - באמצעות הסתדרות המורים (הסניף או המרכז).  הסכם קיבוצי זה לא יחול על עובדי הוראה שחלים עליהם הסכמים קיבוציים או הסדרים קיבוציים אחרים לעניין קרן ימי מחלה. מענק בגובה הקצבה עד לפרישה לגמלאות  )8/15 ), (חוזר בני בנימין 29/7/2014 ומכתב הבהרה 3/06 (חוזר בני בנימין בהתאם להוראת הנציבות ובסיכום עם חשב משרד החינוך, ישולם מענק בגובה הקצבה לעובד הוראה אשר סיים את מיכסת ימי המחלה מקרן ימי 50%- מטעם הנציבות ו 50% שלו וניצל את המשכורת בגובה המחלה וטרם פרש לגמלאות. האישור לתשלום מענק בגובה הקצבה יאושר על ידי מתאם משכורות מורים ומנהל תחום גמלאות ופיצויים בכ"א בהוראה, ויישלח לגזברויות. בהחלטה יופיע אחוז הקצבה לו חודשים לכל היותר). המענק 6 זכאי המורה וכן תקופת התשלום (עד ישולם באותה מתכונת בה משלמים "קרן ימי מחלה" ואין בה כדי לזכות את עובד ההוראה בזכויות לגמלה.  חדשים 3 + מרכז המורים מבהיר: עובד, שניצל את כל ימי המחלה משכורת מקרן ימי 50% חדשים 3 + חצי משכורת מהמעסיק מחלה - יקבל ממשה"ח מענק בשיעור הפנסיה שהוא זכאי לה, עד . לפרישתו הרשמית. (ולא יותר משישה חודשים) ח

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==