זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 125 33.656 הימים להיעדרו של עובד שנפגע בעבודה, ואין הוא זכאי עוד 91 תמו ) ואינו יכול עדיין לחזור 33.655 לתשלומים מן המשרד (ראה פיסקה לעבודה, רשאי הוא לבקש - אם עומדים לרשותו ימי חופשת מחלה צבורה - שיינתן לו לנצל את ימי חופשת המחלה העומדים לרשותו להשלמת משכורתו. במקרה כזה יגיש העובד בסוף כל חודש אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תשלומים שניתנו לו, באותו חודש, בתור דמי נכות, וישולם לו על-חשבון ימי חופשת המחלה הצבורה ההפרש בין משכורתו החודשית הכוללת, שהיתה משתלמת לו אילו המשיך לעבוד, לבין דמי הנכות. מועסק עובד, בעקבות תאונה בעבודה, רק חלק מיום העבודה (בין אם לא חזר לעבודה מלאה ובין אם חזר לעבודה מלאה לתקופה מסוימת ולאחר מכן נאלץ לעבור לעבודה חלקית), ישולם לו ע"ח ימי חופשת המחלה הצבורה שלו ההפרש בין משכורתו החודשית הכוללת, שהיתה משתלמת לו אילו המשיך לעבוד, לבין דמי הנכות,  בצירוף המשכורת החלקית שהוא מקבל בעד עבודתו החלקית. 33.657 ימי חופשת מחלה, אשר נוצלו להשלמת משכורתו של עובד בעת היעדר , ייראו כימי חופשת מחלה 33.656 מהעבודה לרגל תאונה על פי פיסקה במשכורת לכל דבר ועניין. תמה תקופת דמי הפגיעה כאמור לעיל, והעובד שנפגע בעבודה נמצא נכה כתוצאה מן הפגיעה בעבודה, ישלם לו המוסד לביטוח לאומי קצבה .)33.661 או מענק במסגרת הוראות חוק הביטוח הלאומי (תקשי"ר עובד שפגיעה בעבודה גרמה את מותו, ישלם המוסד לביטוח לאומי לתלויים בנפטר קצבה או מענק, במסגרת הוראות חוק הביטוח הלאומי .)33.662 (תקשי"ר שנפגע במהלך טיול או מסע במשך שנת היעדרותו של עובד הוראה, נעדר מעבודתו עקב פגיעה זו וקיבל דמי פגיעה מהמוסד הלימודים, לביטוח לאומי, תיראה לצורך חישוב שכרו בחופשת הקיץ כתקופת .)6/ עבודה (מב עובד הוראה שנפגע בתאונת עבודה לפני חופשת הקיץ וממשיך , זכאי לתשלום בעד להיות חולה עקב התאונה גם בזמן החופשה החופש כפי שהיה מגיע לו אילו היה בריא, וכן זכאי לתשלום דמי פגיעה על סמך חוק הביטוח הלאומי, אם המוסד הכיר בזכותו לקבל ) (חוזר בני 5/ (מז 1953 דמי פגיעה על סמך חוק הביטוח הלאומי, תשי"ד .)9 סעיף 2012 בנימין ינואר עובד הוראה שנפגע בחופשת הקיץ, אין התאונה נחשבת תאונת עבודה ועל כן דינו כדין מורה שחלה בחופשת הקיץ, הממשיך לקבל . )5/ את שכרו כאילו הוא בריא (מז הפחתת משרה מטעמי בריאות יש להמציא אישור מרופא תעסוקתי וסיכום מחלה מרופא מומחה. אישורי המחלה מועברים לרופא משרד החינוך להחלטה בדבר כשירותו של עובד ההוראה. בסמכותו של רופא המשרד להפנותו לוועדה רפואית. עד לקבלת חוות דעתו של רופא המשרד או הוועדה הרפואית של לשכת הבריאות - חוות דעתו של הרופא התעסוקתי מחייבת (סיכום ישיבה .)29.9.09 ; מסמך שושנה כרמונה 3.8.09 היעדרות על חשבון ימי מחלה על פי הנוהלים, עובד שנעדר ברצף מעל חודש ימים צריך להמציא תעודת מחלה לאישורו של רופא המשרד. + סיכום מחלה היעדרות לתקופה פחותה מחודש ימים יש להעביר תעודת מחלה בלבד  .)29.9.09 : מסמך בחתימת שושנה כרמונה אסמכתא להנהלת ביה"ס. ( גמולי תפקיד בימי מחלה . תשלום גמול תפקיד בימי מחלה לפני פרישה לגמלאות: 1 עו"ה המנצל ימי מחלה לפני פרישה, לאחר שנפסל לשירות מחמת מצבו הבריאותי לפי החלטה של הוועדה הרפואית במשרד הבריאות,יהא זכאי לגמולי תפקיד באופן הבא: א. אם חלה והחל לנצל ימי מחלה במהלך שנת הלימודים, יקבל גמולי תפקיד עד לסוף אותה שנת הלימודים. כמו כן יקבל את גמולי התפקיד במשכורת האחרונה הקובעת לפנסיה. ב. אם החל לנצל ימי מחלה טרם פתיחתה של שנת הלימודים,לא יהא זכאי לקבל גמולי תפקיד בתקופת ניצולם של ימי המחלה,אך  . יקבלם במשכורת האחרונה הקובעת לפנסיה ג. יצוין, כי גמולי תפקיד הניתנים בגרירה ישולמו בכל תקופת ניצול ימי המחלה ללא קשר למועד בו החל עו"ה לנצל את ימי המחלה כרכיב קבוע בשכר. . תשלום גמולי תפקיד למורה פעיל:  2 עו"ה אשר החל עבודתו בשנת הלימודים וחלה במהלך שנת הלימודים,יקבל גמולי תפקיד כל עוד מנצל ימי מחלה העומדים לזכותו אך לא יותר מתום אותה שנת הלימודים. : . צבירת ימי חופשה בעת ניצול ימי מחלה 3 עובד הוראה המנצל ימי מחלה לפני פרישה, לאחר שנפסל לשירות מחמת מצבו הבריאותי, עפ"י החלטה של ועדה רפואית במשרד הבריאות, יהא זכאי לצבור ימי חופשה בתקופת ניצול אותם ימי המחלה. מספר ימי חופשה שניתן לצבור הם כימי החופשה אותם יכול לצבור ימי חופשה 22 ), דהיינו 33.209 עובד מדינה עפ"י התקשי"ר (ס"ע לשנה באופן יחסי להיקף משרתו של  עובד ההוראה. בתקופת חופשות מרוכזות מבית הספר ממשיך עובד ההוראה .1.9.2006- . תחולת נוהל זה כפי שפורסם ב לנצל ימי מחלה . ימי הפגרה נוכו ממכסת ימי המחלה 31.8.06- הערה: עד ל * .12.3.2009 מיום 7972- : חוזר בני בנימין מס' ב אסמכתא פיצוי לימי מחלה שלא נוצלו - ראה באינדקס בפרק: פיצויים. חופשת מחלה וותק לגימלאי שחזר לשירות  מכסת ימי המחלה אותה מקציב התקשי"ר לעובד נועדה להבטיחו בימי מחלה בעת שירות. עם סיום שירותו של עובד במדינה - בין אם פוטר, התפטר או פרש לגמלה - חדלה המיכסה לעמוד לרשותו ואין הוא מקבל פיצוי כלשהוא עבור מיכסת החופשה הבלתי מנוצלת. מכאן - אם חזר עובד לשירות הוא מתחיל לצבור מחדש ימי מחלה בהתאם למעמדו ולתקופת שירותו החדשה. כך הוא הדבר לגבי כל הזכויות אשר נצברו לזכותו של העובד ערב סיום בענין הוותק. אין 66/ שירותו למעט החריג אשר נקבע בהודעת נש"מ לט ללמוד מן החריג על הכלל.  .6.8.79 : מכתב עו"ד שמואל צור, יועץ משפטי בנ.ש.מ. מיום אסמכתא זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==