זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 124  33.291 | היעדרות עקב פגיעה בעת שירות בצה״ל נפצע או חלה עובד בשירות מילואים, ומשום כך אינו יכול לחזור לעבודה בתום תקופת שירות המילואים שאליו נקרא, או נכה הנעדר עקב טיפול רפואי, יודיע על-כך לממונה עליו וימציא לו תעודות רפואיות. 33.292 ושאינו זכאי לקבל מהצבא כל 33.291 עובד שעליו חלות הוראות תשלום בעד תקופת ההיעדר, תיראה תקופת היעדרו זו כתקופת מחלה, והוא יהיה זכאי למשכורת בעדה אם ובמידה שהיא מגיעה לו. עובד כנ"ל הזכאי לקבל מהצבא, בתקופת ההיעדר, תגמולים עבור טיפול רפואי, יקבל מהמשרד את משכורתו הרגילה עד מקסימום מסוים .)33.293 שנקבע בחוק (תקשי"ר 33.294 , עובד הזכאי לקבל מהצבא תשלום בעד 33.293 למרות האמור בפיסקה תקופת היעדר רשאי לבקש מהאחראי - אם עומדים לרשותו ימי מחלה צבורים - לנצל את ימי חופשת המחלה העומדים לרשותו להשלמת משכורתו. במקרה כזה יגיש העובד לאחראי, בסוף כל חודש, בקשה בה יצהיר על התשלומים שקיבל מהצבא בעד אותו חודש ויצרף לבקשתו אישור על אותם תשלומים.   33.295 - ישולם לו על-חשבון ימי 33.294 (א) הגיש עובד בקשה על פי פיסקה חופשת המחלה שלו ההפרש בין משכורתו הכוללת שהיתה משתלמת לו אילו המשיך לעבוד, לבין התשלומים שקיבל בעד אותו חודש בצבא.  (ב) ימי חופשת מחלה, אשר נוצלו להשלמת משכורת בעד ההיעדר מהעבודה לרגל פציעה או מחלה בתקופת שירות מילואים, ייראו כימי חופשת מחלה במשכורת לכל דבר. היעדרות עקב פגיעה מפעולות איבה 33.297 עובד שנפגע "פגיעת איבה", כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות , זכאי לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, לרבות 1970 - איבה, תש"ל תגמול בעת טיפול רפואי בהתאם לתקנות התגמולים לנפגעי פעולות . עובד כאמור שנפגע פגיעת 1970 - איבה (פיצוי בעת טיפול רפואי), תש"ל איבה, שהוכרה גם כפגיעה בתאונת עבודה כהגדרתה בחוק הביטוח , זכאי, לפי בחירתו, לקבל את 1968 - הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח זכויותיו כנפגע עבודה לפי פרק ג' לחוק האמור, במקום התגמולים לפי חוק נפגעי פעולות איבה. עו"ה שהוכרו כנפגעי פעולות איבה זכאים לתשלום כפול בפגרות (כמקובל בתאונות עבודה). חנוכה, סוכות, פסח והחופש הגדול .2/2002 : חוזר בני בנימין אסמכתא היעדרות עקב תאונה בעבודה 33.613 עובד הנעדר מהעבודה לרגל פגיעה בעבודה, אין תקופת היעדרותו נזקפת לחשבון חופשת המחלה שלו - פרט למקרים שבהם משלמים לעובד את .)33.656 משכורתו על-חשבון חופשת המחלה שלו (ראה  33.614 עובד הנעדר מן העבודה מחמת תאונה בעבודה חייב להגיש תעודות רפואיות להצדקת היעדרו כעובד הנעדר לרגל מחלה.   33.621 "תאונת עבודה" של עובד מוגדרת בחוק כ"תאונה שאירעה תוך כדי .)35 ' עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו" (החוק הנ"ל, ס  33.622 הגדרת "תאונת עבודה" הורחבה, והיא כוללת אף תאונות שאירעו שלא תוך כדי העבודה אך הן קשורות לעבודה, כגון: (א) אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של העובד לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן, אף אם אינו מעונו, או מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו ועקב נסיעתו או הליכתו זו. (ב) אירעה תוך כדי עבודתו של העובד, במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר, בעשותו להצלת גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש. : תאונות עובדי הוראה - נוהל הטיפול - בהמשך החוברת. ראה )32 ' , עמ 7/ (נה פגיעה בעבודה בערבי פגרות 26 עובד הוראה שנפגע ומקבל מהביטוח הלאומי דמי פגיעה במשך סוכות או חנוכה או שבועות חלה בפגרות 26 - שבועות, ותקופת ה , יקבל מן המעביד תשלום בפגרות, להוציא שבתות וחגים החלים פסח .1.9.93 : תחולה בפגרות. תאונות עבודה בפגרות עובד הוראה שנפגע בתאונת עבודה לפני חופשת הקיץ וממשיך , זכאי לתשלום בעד להיות חולה עקב התאונה גם בזמן החופשה החופש כפי שהיה מגיע לו אילו היה בריא, וכן זכאי לתשלום דמי פגיעה על סמך חוק הביטוח הלאומי, אם המוסד הכיר בזכותו לקבל ) (חוזר בני 5/ (מז 1953 דמי פגיעה על סמך חוק הביטוח הלאומי, תשי"ד .)9 סעיף 1/2012 בנימין עובד הוראה שנפגע בחופשת הקיץ, אין התאונה נחשבת תאונת עבודה ועל כן דינו כדין מורה שחלה בחופשת הקיץ, הממשיך לקבל . )5/ את שכרו כאילו הוא בריא (מז ניכוי ימי מחלה מהתקופה הראשונה של תאונת עבודה המעביד אינו רשאי לנכות ימי מחלה מימי מחלתו הצבורים של העובד הימים הראשונים 12 בזמן שהעובד שוהה בתאונת עבודה, גם לא עבור לפגיעה, אותם המעביד חייב לשלם. בהתאם לחוק הביטוח הלאומי הימים 12 שמשרד החינוך מחויב לה, על המעביד לשלם את 22 ולתקנה הראשונים ללא קבלת תמורה מהמוסד לביטוח לאומי ואין לקזז ימים אלה מהעובד.   . מערכת השכר משלמת ואינה מנכה בהתאם להיעדרות המדווחת .26.3.06 מיום 3/06 : חוזר בני בנימין אסמכתא ריפוי ושיקום 33.641 בריפוי, בהחלמה, בשיקום פגיעה בעבודה של עובד מזכה אותו , בהתאם רפואי ובשיקום מקצועי, על חשבון המוסד לביטוח לאומי .)42 ' להוראות חוק הביטוח הלאומי (החוק הנ"ל, ס דמי פגיעה וניצול חופשת מחלה 33.651 עובד שפגיעה בעבודה גרמה לו שאינו מסוגל לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת, משלם לו המוסד לביטוח לאומי "דמי פגיעה" בשיעור שנקבע בחוק הביטוח הלאומי. דמי הפגיעה משתלמים בעד פרק הזמן שהעובד אינו מסוגל לעבודה כאמור, וזאת בתנאי שהוא לא עסק למעשה בכל עבודה והוא נזקק לטיפול רפואי, לשיקום או להחלמה .)33.613 (ראה התקופה לתשלום דמי הפגיעה מתחילה מיום שלמחרת התאונה ימים רצופים. בתום התקופה המבוטח יכול 91 ונמשכת לכל היותר : פרסום המוסד לביטוח אסמכתא להגיש תביעה לקצבת נכות מעבודה ( .)2002 לאומי, אפריל  33.655 עובד שנפגע בעבודה וזכאי לפי חוק הביטוח הלאומי לדמי פגיעה בשיעור נמוך ממשכורתו החודשית הממוצעת, יקבל ממעסיקו את ההפרש בין משכורתו החודשית הממוצעת לבין דמי הפגיעה שיקבל מהמוסד, עד יום. הפרש זה ישולם לעובד אחרי שימציא למנהל היחידה אישור 91- ל מהמוסד לביטוח לאומי על התשלומים שניתנו לו. בפיסקה זו, משכורת חודשית ממוצעת פירושה: משכורת משולבת הכוללת את כל הרכיבים החייבים בדמי ביטוח לאומי, ששולמה בשלושת החודשים האחרונים . מי שעובד בשני מקומות עבודה תוכר תאונת 3- בטרם נפגע - מחולקת ב 2 העבודה גם במקום עבודתו הנוסף, דהיינו - תאונת העבודה תחול על .)10/01 מקומות העבודה (חוזר בני בנימין ח

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==