זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 123 )33.261(  | מחלה בחו״ל עובד קבוע בארץ אשר שהה בחופשה בחו"ל וחלה שם, יצטייד בתעודה רפואית מרופא מקומי במקום הימצאו בחו"ל. בתעודה זו חייבת להופיע אבחנת מחלתו של העובד. עם שובו ארצה ימציא העובד את התעודה למנהל בית הספר. גננות ימציאו את התעודה למפקחת. מחלה בימי שביתה עובד שנעדר מהעבודה בימי שביתה מסיבת מחלה והמציא תעודת מחלה על כך, לא ינוכה ממשכורתו עבור העדרותו בימי שביתה וימי המחלה שלו יחויבו בהתאם. עובד שנעדר בשל מחלת ילד, בן זוג או הורה, והמציא הצהרה חתומה לפי ההוראות - לא ינוכה ממשכורתו עבור העדרותו בימי שביתה וימי המחלה שלו יחויבו בהתאם. .)4 ' עמ 2/ : חוזר מנהל אכא"ב תש"ס אסמכתא ( (חוזר | ניצול ימי מחלה לעובד שנפסל מטעמי בריאות )17.10.91 מיום 6/ ) (הודעת נש"מ נב 1/ מנהל אכא"ב תשנ"ב והוא נכות 100% א. עובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו זכאי לגמלה, רשאי לנצל את ימי המחלה שעומדים לזכותו במלואם והוא ימשיך לקבל משכורת עד לסיום ניצול כל היתרה העומדת - הכל לפי התאריך המוקדם יותר.  67 לזכותו, או עד הגיעו לגיל אחוזי 99 עד 5 1 ב. עובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות, שנקבעו לו , רשאי לנצל אחוז מימי המחלה שעומדים לזכותו, לפי מספר נכות - הכל לפי התאריך 67 אחוזי הנכות שנקבעו לו, או עד הגיעו לגיל נכות, עומדים לזכותו 60% המוקדם יותר. לדוגמה: נקבעו לעובד ימי 60 שנה, ימשיך לקבל משכורת עבור 58 ימי מחלה והוא בן 100 מחלה בלבד.  יש לשלם לעו"ה את השכר המגיע ע"ח ימי מחלה גם אם מועד תום הניצול יוצא במהלך החודש (בתחילה, באמצע וכו') ואת תאריך הפרישה יש לקבוע לסוף החודש בו מוצו כל ימי המחלה עפ"י אחוזי הנכות. עבור התקופה שלא מגיע למורה לא משכורת ולא פנסיה יש לראות כחופשת מחלה ללא שכר ולבקש מכא"ב מענק בגובה .)9/06 הקצבה, יחסית לתקופת אי הזכאות (חוזר בני בנימין אחוזי 50 עד ג. עובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו , לא יהיה זכאי לניצול יתרת ימי המחלה שלו והוא יפרוש מן נכות השירות בתאריך שנקבע וכפי שנהוג עד כה. עבור ימי מחלה שלא בתקשי"ר.  33.271 נוצלו יקבל תשלום לפי האמור בפסקה ד. במקרים בהם עובד מסוים נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו נכות והוא משולל כל כושר עבודה ורתוק לביתו, או למיטתו, 50% עד עפ"י אישורים רפואיים, ועומדים לזכותו ימי מחלה שטרם ניצל, רשאי הוא לפנות אל מנהל אכא"ב, באמצעות המחוז, בבקשה לאשר לו לנצל את ימי המחלה שעומדים לזכותו במלואם או בחלקם.  ה. העובד צובר ימי חופשה עבור כל התקופה בה הוא שוהה בחופשת )(ג).  2( 33.209 מחלה לאחר פסילתו לשירות וטרם פרישתו (תקשי"ר הנוסחה לחישוב ניצול ימי המחלה למי שנפסל לשירות ונקבעו לו נכות ומעלה: 51% % הנכות  X מספר ימי המחלה הצבורים  מספר החודשים = __________________________________________ לתשלום משכורת 30 נחשבת כתקופת תקופת ימי המחלה שהעובד מנצל טרם פרישתו .))1() )(ה 2( 33.209 (תקשי"ר גמלאות לצורך חישוב שירות עבור התקופה שהוא מנצל איננו צובר ימי מחלה נוספים העובד .)33 ' עמ 1/ את ימי המחלה לפני הפרישה (חוזר מנהל אכא"ב תשס"ב .)2() (ד 33.209 תקשי"ר האמור לעיל אינו גורע מזכותו של העובד לקבל פיצוי עבור חופשת בתקשי"ר, וזאת אם פיצוי זה 33.27 מחלה שלא נוצלה כאמור בסעיף גבוה יותר מהתשלום שהוא עשוי לקבל עפ"י האפשרויות המנויות לעיל, או אם הוא הביע את רצונו לפרוש לאלתר לגמלאות ולקבל תשלום עבור ימי מחלה שלא נוצלו, במקום לממש את זכותו להמשיך ולקבל משכורת במסגרת ניצול ימי המחלה כאמור לעיל. ניצול ימי מחלה לפני פרישה ימי מחלה שמנוצלים טרם הפרישה אינם נחשבים לתקופת עבודה במובן הרגיל. אין מונים אותם לפי ימי העבודה בפועל בבית הספר ואין הם מזכים, למשל, בצבירת ימי מחלה נוספים.  ניצול ימי מחלה לפני פרישה - הימים נספרים לפי ימי לוח ולא לפי ימי עבודה בפועל, דהיינו - הם כוללים שבתות, חגים ופגרות  . )13.8.2003 (מכתב בני בנימין החזרת דמי חופשת מחלה עקב פגיעת צד שלישי 33.276 נעדר עובד לרגל מחלה, וסיבת היעדרו קשורה בפגיעה של צד שלישי בעובד (כגון היעדר עקב תאונת דרכים), יודיע העובד על כך מיד בכתב למעסיק.  33.277 , לתבוע מאת המזיק את 33.276 הוחלט, בהתאם להוראות פיסקה הכספים אשר שילמה הממשלה לעובד - חייב העובד להושיט כל עזרה ולעשות כל פעולה סבירה כדי לסייע למדינה במימוש זכויותיה. 33.278 , ובתוכם 33.276 קיבל העובד פיצויי נזיקין לרגל מחלה כאמור בפיסקה עליו להעביר מיד פיצוי בעד תקופת היעדרו מן העבודה, כולה או חלקה, , לפי ערך משכורתו בעת ההחזרה, בתנאי שלא לממשלה את אותו פיצוי יעלה על גובה הפיצוי שקיבל. הוראות פיסקה זו אינן חלות על הפיצויים שקיבל עובד מכוח פוליסה פרטית לביטוח נגד מחלה או תאונות. 33.279 הוחזרו לממשלה, או קוזזו, סכומים אשר שילמה הממשלה לעובד בעד חופשת המחלה שלו, או העביר העובד את הפיצויים שקיבל, יזוכה בהתאם לכך חשבון חופשת המחלה של העובד, אשר חויב עם תשלום משכורתו. תקופת היעדרו של העובד, שבה זוכה חשבון . חופשת המחלה שלו כאמור לעיל, תיחשב כתקופת עבודה לכל דבר ניצול ימי מחלה כשאין רישום בתקופה מסוימת )33.275 (תקשי"ר נציבות שירות המדינה פרסמה כללים לחישוב ימי מחלה לתקופה שאין עליה רישום, כלהלן:  . לעובד כנ"ל ייערך רישום מדוייק של ניצול ימי מחלה בתקופה א שיש עליה רישום. מספר הימים יחולק לשנות השירות, שיש עליהן רישום, ע"מ לקבל ממוצע שנתי של ימי המחלה שנוצלו.  . את הממוצע שנתקבל יש להכפיל במספר השנים שאין עליהן ב רישום והמספר שיתקבל יהיה מספר הימים שהעובד ניצל בזמן שאין עליו רישום.  . אם בתקופה שיש עליה רישום נעדר העובד מפאת מחלה תקופה ג חריגה של מספר חדשים (בשל ניתוח, התקף לב וכד') ולאחר מכן חזר להיעדר כרגיל, יש לפנות למנהל תחום הפרט בנציבות שירות המדינה (בטופס מיוחד) כדי שיקבע כיצד לחשב את ימי חופשת המחלה לתקופה שעליה לא נמצא רישום.  . קביעת נציבות שירות המדינה תובא לידיעת העובד הנוגע ד בדבר. העובד רשאי לערער על החלטת הנציבות - בכתב - באמצעות מחלקת כוח אדם בלשכה המחוזית.  .24.9.92 מיום 66/ : הודעת נציבות שירות המדינה נב אסמכתא זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==