זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 122 א') 1/ , סב 8/ (לב 16 היעדרות לרגל מחלת ילד עד גיל שנים, זכאית להיעדר מן העבודה 16 "עובדת הוראה, אם לילד עד גיל בשנה על-חשבון חופשת מחלה שמונה ימים לרגל מחלת ילדה עד  .)219 , התשס"א 1785 צבורה שלה. (ס"ח ע"ח חופשת המחלה ימים בשנה 12 הורה יחיד זכאי להיעדר עד .)37 ' א' עמ 3/ הצבורה שלו (חוזר מנכ"ל סג עובדת הוראה האומרת להשתמש בזכות זו תודיע על-כך בשעות הבוקר של היום הראשון להיעדרה. עם מסירת ההודעה תציין עובדת ההוראה גם את מקום הימצאה בעת היעדרה. נבצר ממנה למסור את ההודעה בעצמה - תדאג למסירתה באמצעות אדם אחר. "עובדת הוראה תהיה זכאית ליהנות מהסדר זה רק אם תמציא תעודה רפואית על מחלת ילדה והודעה בכתב, חתומה על ידה ועל ידי בן זוגה, שנאלצה להיעדר מהעבודה, בציון ימי ההיעדרות, מפאת הצורך לטפל בילדה החולה". זכות זו איננה ניתנת לצבירה. אם הילד נמצא בחזקתה הבלעדית - בידה בלבד, לפי הטופס שבהמשך. "עובדת הוראה חייבת להמציא תעודה רפואית והצהרה לא יאוחר מהיום השלישי להיעדרה". לצורך שנים" - לרבות עובד אלמן או גרוש 16 פיסקה זו "עובדת אם לילד עד  .)33.256( 16 אב לילד עד גיל לתשומת לב: במקרים חריגים ניתן לפנות אל מדור כוח אדם במחוז בצירוף מסמכים רפואיים המעידים על מחלת בן המשפחה ועל הצורך של העובד לשהות במחיצתו. לפנייה יש לצרף גם תלוש . משכורת של בן הזוג בציון מקום עבודתו ותפקידו )9/ (מט זכות מורה-גבר להיעדר לרגל מחלת ילד , זכאי מורה- 1988- בהתאם לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח , להיעדר מעבודתו לרגל מחלת ילדו עד 16 גבר, שהוא אב לילד עד גיל שמונה ימים בשנה. זכות זו מותנית בכך: א. שבת זוגו עובדת ולא נעדרה מעבודתה מכוח זכאות זו.  .1.9.01 : התחולה ב. הילד נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד. . ראה נספח בסוף החוברת - על העובד למלא את טופס ההצהרה (א) 10/ תשנ"ט היעדרות בשל מחלת בן זוג בשל היעדרות, בשל מחלת ימים בשנה 6 עד עובד הוראה זכאי לזקוף בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. אם הוא מבקש לעשות זאת עליו לפעול כדלקמן: עליו למסור למנהל בית הספר הצהרה חתומה על ידו, כמפורט בנספח להלן. להצהרה כאמור יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג בדבר היות בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת "פעולות יום-יום" הן: לבישה, לביצוע פעולות יום-יום. לעניין זה . כל עוד לא מסר אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית העובד את המסמכים, כמפורט לעיל, לא יראו בהיעדרותו היעדרות  .1.6.99 : תחולה מהעבודה כדין. יום בשנה על חשבון 60 - עד היעדרות בשל מחלה ממארת של בן הזוג - תיקון 1998 - ימי המחלה הצבורה של העובד (חוק דמי מחלה תשנ"ח .)2/ תשס"ט . ראה נספח בסוף החוברת - נוסח ההצהרה )6/ (נה היעדרות בשל מחלת הורה שנה זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה 65 . עובד שלו הורה שמלאו לו 1 של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו בשל מחלת ההורה. הורה חולה נחשב מי שהפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום. הגדרת "פעולות יום יום" היא פג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], 127 כהגדרת מונח זה בסעיף לבישה, . (הסעיף הנ"ל מתייחס לפעולות הבאות: 1968 התשכ"ח .) אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית : עובד שההורה שלו נמצא במוסד סיעודי (המוגדר כמוסד סיעודי הערה או כמחלקה סיעודית, שבהם מוחזקים ומטופלים אנשים הזקוקים לסיעוד, תשושי נפש או תשושים) אינו זכאי לזקוף בתקופת המחלה הצבורה היעדרות לשם טיפול בהורה. המורה הנעדר צריך למלא טופס הצהרה. . נוסח טופס ההצהרה - ראה נספח בסוף החוברת היעדרות בשל מחלת ילד החולה במחלה ממארת (א) 4/ תש"ס , שלא מלאו לו ילד החולה במחלה ממארת . עובד הוראה, שיש לו 1 שנה, ואשר עבד שנה לפחות אצל אותו מעביד, זכאי לזקוף עד 18 ימי היעדרות בשנה בשל המחלה הממארת של ילדו, על חשבון 90 תקופת המחלה הצבורה שלו. אם בן זוגו עובד, אך לא נעדר מעבודתו עובד מכוח הזכאות שלו, או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של ימים בשנה של היעדרות 110 ההוראה, העובד זכאי לזקוף עד . בשל המחלה הממארת של ילדו . בחישוב מספר ימי ההיעדרות, לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי 2 ימים). 8 ההיעדרות, שזקף העובד בגין כלל המחלות של ילדיו (עד . עובד, שנעדר מעבודתו בגלל מחלה ממארת של ילדו, ימסור לגף כוח 3 אדם בהוראה במחוז עבודתו, הצהרה חתומה בידו ובידי בן זוגו (ואם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - בידו בלבד). הסמכות לדון ולהחליט בעניין זה היא בידי מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז. . אם בן זוגו של העובד הוא עובד עצמאי, הוא יוכל להוכיח זאת 4 באמצעות אחד מאלה: (א) מסמך המעיד על היותו רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי. (ב) מסמך המוגש לפקיד שומה או הניתן על ידו, המעיד כי לבן הזוג הכנסה מעסק או ממשלח יד באותה שנת מס. .1976 (ג) אישור על היותו עוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו . להצהרה על היעדרות מהעבודה בשל מחלת הילד, יצרף עובד 5 ההוראה אישור רפואי בדבר מחלת ילדו, ומסמך או אישור, כאמור לעיל, אם בן זוגו עובד עצמאי. 4- ב . היעדרות עובד ההוראה תיחשב כהיעדרות מותרת רק לאחר שימסור 6 לעיל. 4- וב 3- את המסמכים האמורים ב היעדרות לצורך סיוע לאדם עם מוגבלות עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות, ועבד שנה לפחות אצל אותו בשנה של ימים 15 עד מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות כאמור, לאדם עם המוגבלות; ואם התקיים בו אחד של היעדרות, ובלבד ימים נוספים 15 עד מאלה זכאי לזקוף בשנה שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו לזקיפת ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות:  . בן זוגו הוא עובד/עובד עצמאי ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור. 1 . הוא הורה יחיד. 2 . האדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית.  3 הוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחוייבים לגבי עובד שהוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות ובלבד שאין אדם אחר המטפל  שניצל את זכותו לפי סעיף קטן זה. . בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו  בחשבון ימי 4 ההיעדרות שזקף העובד בגין כלל המחלות של ילדיו. : חוק דמי מחלה. אסמכתא )5/ (תש"ן | מחלה בשנת שבתון עובד הוראה היוצא לשנת שבתון מטעם אחת מקרנות ההשתלמות מקבל חופשה ללא תשלום ממעבידו, וכתוצאה מכך יחסי עובד מעביד מצויים בהשעיה. אם חלילה, חלה עובד ההוראה, ועל פי המלצת הרופא הוא חייב לשהות , וכתוצאה ממחלתו אינו יכול להמשיך תקופה העולה על חודשיים במיטתו בהשתלמות, עליו לדווח על מחלתו לבעלות שממנה יצא העובד לשבתון. קרן ההשתלמות תפסיק את הזרמת מענק ההשתלמות החודשית, שכן המענק מותנה בהשתלמות העובד, ואילו הבעלות, שממנה יצא העובד לשבתון, תתחיל לשלם את משכורתו לפי היקף משרתו ביציאתו להשתלמות, על-חשבון ימי המחלה שהצטברו לרשותו.  ח

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==