זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 121 פגרת חג  ) (חוזר 21.10.65 , (החלטת הוועדה הפריטטית מיום כ"ה בתשרי תשכ"ו )5/ אכ"א מט עובדי הוראה וחינוך היוצאים באישור משרד החינוך והתרבות לחופשה ללא שכר עד פגרת חג, יקבלו תשלום מלא בעד ימי פגרת החג, אם החופשה אושרה מראש לימים שעד הפגרה.  עובדי הוראה המפסיקים עבודתם לפני הפגרה, מבלי שאושרה להם מראש חופשה ללא שכר כאמור (במגמה לחזור לעבודה לאחריה), לא יקבלו שכר בעבור תקופת פגרת החג. יתר על כן - דינם יהיה כדין מי שהפסיק את עבודתו ללא רשות ואשר החזרתו לעבודה טעונה אישור המשרד.  עובד הוראה, שאושרה לו על פי בקשתו חופשה ללא שכר לתקופה שהתחילה לפני הפגרה, והסתיימה מספר ימים או יותר לאחר הפגרה, לא יהא זכאי לתשלום בעבור הפגרה.  הואיל וחופשה ללא שכר ניתנת לעובדי הוראה קבועים בלבד, הרי במקרים שבהם אושרה חופשה ללא שכר במשך שנת הלימודים, עד למועד החל תקופה קצרה לפני תחילת פגרת החג, והעובד חזר לעבודה מספר ימים לפני תחילת הפגרה והמשיך בעבודתו גם מיד לאחר הפגרה, יהיה זכאי לקבלת תשלום מלא בעד פגרת החג, דהיינו: ללא קשר לשאלה מה יהיה מספר ימי עבודתו בפועל לפני תחילת הפגרה (חוזר .)5/ מנהל אכ"א מט זכויות במהלך החל״ת במשך תקופת החל"ת, אין העובד זכאי לזכויות המוענקות לעובדי הוראה בפועל (חופשת מחלה, חופשת לידה, חופשת חגים, קצובת הבראה, תשלום בעד שירות מילואים וכדומה) ואף אינו רוכש זכויות לעתיד (קצבה, פיצויי פיטורין, חופשות למיניהן וכד'). למרות האמור לעיל, עובד הוראה, עובד מדינה רשאי לשלם לאוצר מהמשכורת שהיה מקבל אילולא נעדר מהעבודה, כדי לרכוש 18.5% זכויות קצבה ופיצויים לתקופת החל"ת ביטוח לאומי בחל"ת עובדים השוהים בחל"ת ובכלל זה עובדים בשנת שבתון חייבים לשלם ש"ח 306  עבור החדשיים הראשונים לשהייתם בחל"ת סך 1.1.15 מיום ש"ח. הסכומים הנ"ל הינם מתוקף תקנות המוסד 612  לחודש ובסה"כ לביטוח לאומי ומעודכנים בהתאם לשינויים בשכר המינימום במשק, כדי לשמור על זכויותיהם של העובדים ומנוכים ממשכורתם טרם יציאתם לחל"ת. , בחתימת בני בנימין.  5/15 ,3/15 ,1/15 : חוזר משכורת אסמכתא לאחר מכן - העובדים צריכים להסדיר ישירות את תשלומיהם בביטוח הלאומי. מס הכנסה בחל״ת הקרן משלמת בשנת ההשתלמות מענקים ולא משכורת ולכן המשתלם פטור מתשלום מס הכנסה על תשלומי הקרן בשנת ההשתלמות. מי שאינם עובדים בשנת ההשתלמות זכאים להחזר מס הכנסה. יש לגשת למשרד מס הכנסה עם הטפסים הבאים: . אישור חופשה ללא תשלום. 1 . תלוש מענק הקרן של חודש אוגוסט (צילום) ושל משכורת דצמבר, 2 שקדמה ליציאה. חופשת לידה  .107 ׳ חופשת לידה - ראה תקופת לידה והורות בעמ חופשת מחלה (חוזר מיוחד א', תשמ"ז; תקשי"ר) מוגדרת כ"מצב בריאותי לקוי הנוטל את כושר העבודה". עובד מחלה זכאי לחופשת מחלה כאשר הוא סובל ממחלה מסיבה כלשהי, כגון מחלה רגילה, שמירת היריון, תאונה שקרתה מחוץ לשעות העבודה וכד', ובתנאי שהמציא תעודה רפואית חתומה על ידי רופא.  ימים בשבוע, זכאי 6 עובד הוראה במשרה מלאה ויותר, העובד , דהיינו: חודש בשנה, ובכלל זה שבתות ימי מחלה 30- בשנה אחת ל וחגים (למעט פגרות סוכות, חנוכה ופסח) ואם עבד פחות משנה - לשלושה ימים לכל חודש עבודה בהוראה (חופשת הקיץ איננה נחשבת).  .)33.212 (תקשי"ר זכות זו ניתנת לצבירה ללא הגבלה עובד הוראה זכאי לחופשת מחלה בשכר באופן יחסי לחלקיות משרתו. מורה המרכז משרתו בארבעה ימים בלבד, נחשבים לו כל ארבעה ימי היעדרות מבית הספר כשבוע ימים. . מיכסות חופשת המחלה של העובדים מחושבות על בסיס של 33.208 ימי לוח ולא ימי עבודה. על כן, בכל מקום בפרק משנה זה, בו נאמר ימי מנוחה, מועד וכיו"ב, "ימי מחלה", הכוונה היא לימי לוח, כלומר: החלים בתוך תקופת המחלה, נחשבים אף הם כימי חופשת מחלה .)5/ (לה (פרט לפגרות סוכות, חנוכה, פסח וחופשת הקיץ) מנהל היחידה חייב לפנות מיד אל לשכת הבריאות המחוזית .33.232  : במקרים המפורטים להלן (א) נעדר העובד מן העבודה לרגל מחלה לעתים קרובות.  (ב) אם נעדר העובד מן העבודה לרגל מחלה תקופה ארוכה משני חודשים ללא הפסק, או אם הגיש עובד תעודת מחלה המחייבת את היעדרו לתקופה ארוכה כזאת.  (ג) אם נצטווה העובד על ידי רופא לעבוד במשך חלק מיום העבודה בלבד.  (ד) אם נצטווה העובד על ידי רופא לעבוד לרגל מחלתו במשך תקופה מסוימת עבודה קלה בלבד. הודעה על היעדרות מטעמי מחלה  מורה שנעדר מן העבודה מחמת מחלה חייב להודיע על-כך למנהל המוסד החינוכי בתחילת היום הראשון להיעדרו. נבצר מן העובד למסור את ההודעה בעצמו, ידאג למסירתה באמצעות קרוב משפחה  .)33.211( או אדם אחר תודיע על היעדרה למפקחת ולרשות המקומית, או לארגון הנשים גננת בבעלותו היא עובדת.  , ומחלתו נמשכה גם מורה שחלה לפני יום מנוחה שבועי או פגרת חג לאחר תום ימי המנוחה או פגרת החג, ייחשבו לו ימי המנוחה או החג להוציא חופשת הקיץ, חופשת סוכות, חופשת חנוכה או כימי מחלה,  .)5/ , שאז לא ייחשבו ימי החופשה כימי מחלה (לה חופשת פסח עובד שהודיע במועד על שובו לעבודה עם תום חופשה ללא שכר, אך נמנע ממנו לשוב לעבודה בגלל מחלה, זכאי לתשלום שכר על חשבון חופשת מחלה צבורה מהיום שנקבע כיום שובו לעבודה.  לתשומת לב: מורה חולה שמתחיל לקבל שכרו לפי נתונים מסוימים מתחילת שנת הלימודים, ממשיך לקבל שכרו בגין ימי מחלה לפי אותם נתונים עד סוף אותה שנת לימודים. אך בשנת הלימודים שלאחר מכן - אם הוא ממשיך להיות חולה מקזזים את הרכיבים .100%- שאינם קבועים כמו חינוך כיתה או שעות נוספות מעל ל .)15.8.2006 (חוזר בני בנימין ימי הצהרה במשך שנת עובד רשאי להיעדר מהעבודה יום או יומיים רצופים , וזאת ללא תעודה רפואית, אלא על סמך מסיבת מחלה לימודים אחת .)33.222( הצהרה אישית. זכות זו ניתנת לו פעמיים בשנה : היעדרות של יום אחד-פעמיים בשנה נחשבת לצורך עניין לתשומת לב זה כניצול "ימי הצהרה" לכל שנת הלימודים. . ימי הצהרה נרשמים כימי מחלה על חשבון חופשת המחלה הצבורה איננו רשאי להצדיק חלק מימי היעדרותו עובד הנעדר למעלה מיומיים על פי הודעה אישית והחלק הנותר על סמך תעודת מחלה.  זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==