זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 120 חופשות ללא תשלום חל״ת - חופשה ללא תשלום  תקופת חופשה בה העובד אינו משתכר מהמדינה. למען הסר ספק, עובד הוראה קבוע שעובר לעבוד במשרד ממשלתי אחר, למשל במשרד החוץ, אינו בחל"ת ויועסק במעמד של מינוי בפועל. – שנה בה עובד ההוראה שוהה בחל"ת ממשרתו, אך קרן שבתון ההשתלמות בה מבוטחות זכויותיו, ממשיכה לשלם לו שכר ונושאת בזכויותיו הסוציאליות. עובד הוראה המבקש לצאת לשבתון חייב לקבל תחילה אישור מקרן ההשתלמות על זכאותו לשבתון ורק לאחר מכן להגיש את בקשתו לחל"ת בצרוף אישור הקרן. )14654 : (חוזר אכא"ב מאת סוניה פרץ סימוכין הגשת בקשה , באמצעות טופס מקוון 31.3 את הבקשה לחל"ת/ שבתון יש להגיש עד המצוי בפורטל עובדי ההוראה - מרחב מנהלי בכתובת: www.education.gov.il אישור בקשת חל״ת – מבטיח לעובד/ת אישור בקשת חל"ת לצורך שבתון או לאחר לידה ההוראה חזרה לאותו מוסד חינוכי בו עבד/ה טרם היציאה לחופשה. – מבטיח לעובד/ת ההוראה, אישור בקשת חל"ת מטעמים אחרים בתום החופשה, חזרה לעבודה אך משרד החינוך אינו מתחייב להחזיר את עובד ההוראה לתפקיד, או למוסד החינוכי או למקום הישוב שבו עבד/ה טרם היציאה לחל"ת. הודעה על חזרה מחל״ת/שבתון עובד הוראה הנמצא בחופשה ללא שכר, יודיע בפורטל עובדי הוראה על במרס של אותה שנת חופשה. עובד הוראה 31 רצונו לשוב לעבודה עד שלא יודיע במועד, עלול להפגע בזכויותיו. עובד הוראה שבקשתו לחל״ת אושרה והוא מבקש לחזור בו ההחלטה אם לבטל את החל"ת היא בידי המעסיק. דחיית בקשה לחל״ת עובד הוראה אשר בקשתו לחל"ת נדחתה או לחילופין לא נענתה כלל, ימשיך בעבודתו. עובד שיפסיק את עבודתו מבלי שקיבל אישור לבקשתו לחל"ת בכתב ומראש, ייחשב כמתפטר ויאבד את מרבית זכויותיו הסוציאליות. ערעור על בקשת חל״ת שנדחתה עובד הוראה שבקשתו לחל"ת נדחתה רשאי להגיש תוך שבועיים ממועד קבלת הדחייה, ערעור בכתב לכח אדם בהוראה במחוז. . עד לקבלת תשובה על הערעור, ההחלטה הראשונה מחייבת תקופות שהייה בחל״ת שנים 3 – משרד החינוך נוהג לאשר חופשה ללא תשלום עד למורה/גננת לכל היותר. משרה - לא תמנה 1/3- יובהר כי חופשה חלקית ללא שכר בפחות מ במניין השנים. .)11.9.07 (מכתב הבהרה של אילנה דינור - מנהל בית ספר המבקש לצאת לחל"ת מתפקידו כמנהל, תשמר מנהל לו משרת הניהול בבית הספר למשך שנתיים. ככל שמנהל בית הספר מבקש להאריך את החל"ת מעבר לשנתיים, החל"ת יהיה מהוראה ולא ישמר לו תפקידו כמנהל. – הוראות תקופת החל"ת חלות גם במקרה של סגן סגן מנהל ראשון מנהל. אישור החל"ת מותנה בהמלצת המנהל. )14654 (חוזר מנהל אכא"ב תשע"ז –סימוכין מקרים בהם יש להגיש בקשות לאישור חופשה ללא שכר  את משרתו מסיבות המבקש לצמצם עובד הוראה צמצום משרה - • שונות בהשוואה למשרתו בשנה קודמת, חייב לבקש אישור חופשה חלקית לשעות שצומצמו לאותה שנת לימודים. עובד הוראה שביקש העברה ממחוז למחוז העברה ממחוז למחוז - • או העברה בתוך המחוז – ולא שובץ לעבודה במחוז החדש או שובץ באופן חלקי במחוז החדש או במוסד חינוכי באותו המחוז, ימלא טופס בקשה לחל"ת בהתאם להיקף המשרה החסרה בשיבוץ החדש. (ראה פירוט בפרק העברות לסוגיהן) . את בקשת החל"ת יבקש מהמחוז ממנו הוא יוצא. עובד הוראה המבקש לצאת לשנת שבתון לאחר שקיבל - שבתון • אישור מהנהלת קרן ההשתלמות לצאת להשתלמות, חייב להגיש בקשה לחופשה ללא שכר לאגף כח אדם בהוראה במחוז אליו הוא שייך ולצרף את אישור הקרן על זכותו לצאת להשתלמות. עובדת ההוראה המעוניינת להאריך את תקופת חופשת לידה - • 11( שבועות בתשלום) עד תום תקופת ההורות 15( חופשת הלידה שבועות נוספים ללא תשלום), תמלא טופס בקשה לחל"ת ותגיש אותו שבועות). 15( שבועיים לפני תום חופשת הלידה על המעסיק חלה החובה לאשר את בקשתה. עובד הוראה המועסק ברשות מקומית וברשתות - בחינוך העל-יסודי • חינוך, המבקש לצאת לחופשה ללא שכר, יגיש את בקשתו בכתב למחלקת החינוך אצל מעסיקו או במחלקת כ"א (והעתק להנהלת במרס של אותה שנת לימודים. החוזר מחופשה 31 בית הספר) עד מאושרת יודיע בכתב למעסיקו (לעירייה, לרשת וכו') ולהנהלת בית במרס של אותה שנת חופשה. 31 הספר עד עובד הוראה בחינוך העל יסודי זכאי לחזור לבית הספר ממנו יצא לחל"ת ללא כל התניות (מכתב רחל טייטלבום, ממונה על תנאי שירות .)11.6.2012 עובדי הוראה, למר דוד אליאס, (מיום : הערות כלליות א. עובדי הוראה בחל"ת מתבקשים, לטובתם, לדאוג לסידור תשלומיהם לביטוח הלאומי ולביטוח החיים והנכות בהסתדרות המורים (ביטוח הדדי לשעבר).  ב. בכל מקרה של הגשת בקשה למשרד החינוך להעברה או לחופשה וכיו"ב - יש להקפיד לקבל תשובה בכתב לפני תום שנת הלימודים השוטפת. עובדת הוראה המצטרפת לבעלה - הצטרפות לבן זוג היוצא לחו"ל • בשליחות המדינה לחו"ל תגיש בקשה לחל"ת. עובדת הוראה כאמור, זכאית לחופשה ללא שכר לתקופה שלא תעלה על אוך שירותה הקודם או על חמש שנים - הכל לפי התקופה הקצרה משני אלה. מורה שלא חזרה לעבודתה בתום החל"ת תחשב למתפטרת,ותהא : חוזר האגף אסמכתא זכאית לפיצויים, לפי הכללים בתקשי״ר ( .)26.6.71 מיום 12 סעיף 6 ' למוסדות חינוך של משרד החינוך, מס חל״ת לצורך הצטרפות לבן זוג היוצא לחו״ל  עובדת הוראה המצטרפת לבעלה בשליחות המדינה לחו"ל זכאית שלא תעלה על אורך שירותה הקודם לחופשה ללא שכר לתקופה - הכל לפי התקופה הקצרה משני אלה. מורה או על חמש שנים שלא חזרה לעבודתה בתום חופשתה תיחשב למתפטרת, ותהא זכאית : חוזר האגף למוסדות אסמכתא לפיצויים, לפי הכללים בתקשי"ר ( .)26.6.71 , מיום 12 סעיף 6 ' חינוך של משרד החינוך, מס שמירת מקום העבודה ליוצא בשליחות לאומית - ראה בהמשך . החוברת ח

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==