זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 81 זכויותיך רכיבי שכר במשכורת עובד ההוראה  לצורכי גמלאות ופיצויים בפנסיה תקציבית ) (מותנה בעבודה בהוראה של שליש משרה לפחות) (חוזר 1.9.96 (מיום )32 ' עמ 2/ מנהל אכא"ב תשנ"ח (כולל כל תוספות היוקר). שכר משולב • .)9/ ) (נה 94 ' (הסכם השכר ספ "94 "הסכם הוראה תוספת • .2001 תוספת שכר 3% •  .2008 תוספת 4.81% • .2011 תוספת 5.75% • .)1/ (מח גמול מקצוע והכשרות * או גמול חינוך כיתה • .)9/ גמול חינוך נוסף (מעובה) למחנכי כיתות א' (נה • ), לרבות גמול כפל תואר, תעודת הוראה, 10/ (שם גמול השתלמות • .)1.7.77 גמול ביניים (למי שפרש לאחר .)26 , סעיף 1/ (מח למורים מ"א ודוקטור בסמינרים ומכללות 12% • .)9/ ) (נה 94 ' (הסכם השכר ספ )10%( ) ושלישי 5%( גמול תואר שני • החודשים 12 - אם שולמה לעובד בתקופה של תוספת לחינוך מיוחד • הרצופים שקדמו לפרישתו, או אם המדובר בעובד שנפטר כתוצאה ממחלה או פוטר לאחר מחלה אשר בה חלה עקב עבודתו במסגרת החינוך המיוחד, ותוך כדי עבודה. ש"ש ייעוץ) 6( - בתנאי שעבד לפחות חצי משרה בייעוץ גמול ייעוץ • )1.10.87 : תחולה במשך לא פחות מחמש שנים בסמוך לפרישתו ( ) (רק למקבלים גמלה מהאוצר). 4/ (מט (למנהל לסגן מנהל ולגננת מרכזת), בתנאי שתוספת זו גמול ניהול • ולא בקשר למינוי זמני לשם בקשר לתפקידו הקבוע ניתנה לעובד .)10 ' עמ 2/ מילוי משרה או תפקיד מסוים (חוזר מנהל אכא"ב תשנ"ז .)11/04 הוא הדין במנהלים וסגנים במרכזי פסג"ה (חוזר בני בנימין למנהל ולסגנו. ותק בניהול • , בתנאי שתוספת זו ניתנה לעובד בקשר לתפקידו הקבוע גמול פיקוח • ולא בקשר למינוי זמני לשם מילוי משרה או תפקיד מסוים (חוזר .)10 ' עמ 2/ מנהל אכא"ב תשנ"ז - עו"ה בתפקיד הדרכה יהיה זכאי לגמול הדרכה בגמלה גמול הדרכה • : חוזר אסמכתא ( . לאחר שירות של שנתיים לפחות טרם פרישתו .)3/2013 . חוזר בני בנימין 13.12.2012 מנהלת הגימלאות (לגננות עצמאיות). גמול ריכוז גן ילדים •  - גמול הכנה לבחינות בגרות • תוספת לשעות הכנה לבחינות בגרות למי שקיבל גמול זה 2% א. . גובה הגמול לפי השנה בחמש שנות השירות שקדמו לפרישתו : או האחרונה. , שקדמו בתשע שנות השירות מתוך עשר ב. למי שקיבל גמול זה למועד פרישתו, ובלבד שהתנאים האמורים, כאמור, התקיימו בו בשנים עשר חודשי השירות הרצופים האחרונים עד לחודש שבו חל מועד פרישתו.  .2.12.2010 מיום 2525 ' : החלטת ממשלה מס אסמכתא למלמדים במוסדות למחוננים באופק חדש 14% - גמול מחוננים • .)41 סעיף 25.12.2008 (הסכם קיבוצי שנים לפחות 4 - לאחר שהיה של דרגת קידום למורי מיכללות • בדרגת הקידום טרם הפרישה. . תוספת הסכם מסגרת • - בשיעור הקצובה המשולמת לעובד הוראה שדרגתו קצובת הבראה • : אסמכתא וותקו בשירות הם כדרגתו וותקו של הזכאי לקצבה ( ) (משתלמת 7.6.79 מיום 2541 החלטת ממשלה - ילקוט הפרסומים ביולי). 1- בגימלת יוני, ב . תוספת שכר מינימום • - רק לעובדי הוראה בפנסיה תקציבית (הבהרת ש. שטמפפר ביגוד • .)24.1.94 מיום 9/ בחוזר נד  .)16.4.00 מיום 4/00 ). (חוזר בני בנימין 1.9.99 : תחולה ( תוספת ערבה • - לעו"ה שקיבלו את המענק בשנה שקדמה לפרישתם. (רק מענק יובל • לגימלאות, לא לפיצויים). : שאר מרכיבי השכר אינם נחשבים כגמולים פנסיוניים ואינם הערה מהווים בסיס למשכורת קובעת לצורך פנסיה ופיצויי פיטורין, הפרשות קרן השתלמות, קרן כלנית, הפרשות לקרנות הפנסיה (מבטחים, קג"מ, גלעד) וכיו"ב (אסמכתא: חוזר ש' שטמפפר, מנהל המח' לתנאי שירות עובדי ההוראה במשרד החינוך אל הבעלויות על מוסדות החינוך מיום .)20.1.94 - למי שהיה מחנך כיתה ערב מחושב גמול המחנך 1.9.94 מיום פרישתו לפנסיה, מהשכר המשולב למשרה מלאה, ללא קשר למשרתו המשוקללת, דהיינו: גמול המחנך יחושב באחוזים למשרה מלאה. בחתימת יובל 19.9.94 : מכתב נספח להסכם השכר מיום אסמכתא ( רכלבסקי, המישנה לממונה על השכר באוצר). : לתשומת לב איננה מזכה בזכויות לגמלה ואיננה עבודה מעל למשרה מלאה  .1 מובאת בחשבון שקלול היקף המשרה של הפורש לגמלאות. תמורת שעות מעל למשרה הופקדו כספים בבנק מסד, בקרן דפנה (כלנית), לזכותו של כל עובד הוראה שעבד שעות נוספות. . לפי פסיקת עו"ד חיים אשכנזי מלשכת היועץ המשפטי במשרד 2 המשכורת הקובעת של עובד הוראה לצורך האוצר, יש לקבוע את חישוב הקצבה לפי הדרגה והוותק להם היה זכאי העובד ערב . פרישתו לגמלאות לפיכך, עובד הוראה, שהיה בחופשה ללא שכר ערב פרישתו לגמלאות, ובתקופת חופשתו היה זכאי לתיקון דרגה או ותק, תיקבע המשכורת הקובעת, לצורך חישוב הקצבה, לפי הדרגה והוותק להם היה זכאי ערב פרישתו לגמלאות, דהיינו: חודש אחד לפחות לפני פרישתו לגמלאות, וזאת גם אם הוא לא קיבל שכר בפועל ממשרד החינוך, לפי : חוזר אכ"א בהוראה אסמכתא דרגתו החדשה, או לפי ותקו החדש ( בחתימת בני 24.10.99 מיום 10/99 ). (חוזר משכורת 6 ' עמ 5/ תשמ"ו בנימין). . כל תיקון או שינוי ברכיבי שכר הנובע מהרכב השכר או היקף 3 המשרה בתקופה שקדמה לפרישה (כגון גמול השתלמות, דרגה, ותק, היקף משרה וכיו"ב) יתוקן על ידי ענף כוח אדם וידווח למשרד האוצר לתיקון הגמלה. גמול השתלמות או כל שינוי אחר הנובע מלימודים אחרי הפרישה (או מכל סיבה אחרת) - לא יובא בחשבון לצורך מרכיבי שכר הגמלה. משכורת קובעת לפנסיה תקציבית של גננות במקרה בו גננת הועסקה באופן קבוע בגן הצמוד לבית ספר, ובשל כך היתה זכאית לתשלום גמול חינוך במשכורתה, ולאחר מכן הועברה להעסקה בגן שאינו צמוד לבית ספר, ובשל כך הפסיקה להיות זכאית לגמול חינוך והחלה להיות זכאית לתשלום גמול ניהול במשכורתה, אך בעת פרישתה לגמלאות לא היתה זכאית לקביעות בגמול ניהול, אזי אותה גננת תהיה זכאית להכללת גמול חינוך במשכורתה הקובעת לגמלה. : מכתב ניר רייס, סגן בכיר לממונה על השכר באוצר, לחשב אסמכתא .13.8.08 משרד החינוך, מיום עדכון הגימלאות בפנסיה התקציבית לפי המדד התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית הכולל 2009 ביולי 14 ביום תקוני חקיקה לחוק שירות המדינה (גימלאות). אחת לשנה בהתאם לשיעור תעודכן הגימלה 1.8.2009 נקבע, שמיום . עליית מדד המחירים לצרכן בנוסף סוכם לשלם לגימלאים התקציביים תשלום חד פעמי . בחוברת "זכויותיך" תשע"א 73 ' ותוספות שונות, שפורטו בעמ פרישה מהשירות בנסיבות המזכות בגמלה מי זכאי לקצבת פרישה . עובד הפורש לקצבה, על פי הוראת נציב שירות המדינה בהיותו בגיל 1 שנות שירות לפחות בשליש משרה לפחות 10 לאחר הפרישה,  .)2/ לחוק הגמלאות) (נו 18 (סעיף (גננת 66- ל 60 . עובד הפורש מהשירות מרצונו, בהיותו בגיל שבין 2 שנות שירות לפחות בשליש 10 ) לאחר 66- ל 59 - בהיותה בגיל שבין .)2/ ) לחוק הגמלאות) (נו 2( 17 משרה לפחות (סעיף שנות שירות בהוראה, יהא גילו 20 . עובד הפורש מהשירות לאחר 3 , גננת - בהגיעה 60 אשר יהא (אולם את הקצבה יקבל בהגיעו לגיל לגיל הפרישה לפי הטבלה). . עובד היוצא לקצבה לפי הוראת נציב שירות המדינה בהיותו בגיל 4 10 ) לאחר ששירת 66- ל 59  (גננת בהיותה בגיל שבין 66- ל 60 שבין

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==