זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 80 : אישור הפרישה הסופי במסגרת תוכנית הפרישה המוקדמת יובהר ניתן אך ורק על ידי ועדת הגימלאות הקובעת גם לגבי תנאי הפרישה הנלווים. שנות הוראה במערכת החינוך או 20 מורה אשר לא צבר לפחות •  לפחות ויש  צורך חיוני לאשר את פרישתו, יקבל רק 50 שאינו בגיל ש"ח, בכפוף לחלקיות משרה. 40,000 מענק פרישה בסך .4/14 : חוזר בני בנימין אסמכתא (לא תקציבית) | פרישהמוקדמתלגמלאותבקרנותפנסיהצוברות נוהל הפרישה לגבי מורים אשר זכאים לקצבה מקרן פנסיה צוברת (ותיקה) הוא כלהלן: . יש לפנות להסתדרות המורים (לאגף המקצועי), ולמלא טופס מתאים. 1 . ועדה משותפת עם משרד החינוך תחליט על אישור פרישה מוקדמת 2 מהקרנות (קפ"מ). .50 . יכולים להגיש בקשה רק מגיל 3 המשך העסקתם של בני משפחה של חיילים שנספו במערכות ישראל א לחוק משפחות חיילים שניספו במערכה 33 .  בהתאם לתיקון סעיף 1 ) - הורים שכולים רשאים להמשיך 35 ' (תגמולים ושיקום) (תיקון מס לעבוד עד חמש שנים רצופות מעבר לגיל פרישת החובה, אלא אם קבעה ועדת תעסוקה, כי עובד כאמור אינו כשיר לעבוד בהתאם לסייגים שנקבעו בחוק, וזאת כחלק מהתהליך השיקומי של ההתמודדות שלהם עם האובדן והשכול. התיקון חל גם על מי שחל .1970 - עליו חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל .)1.1.2014( .  תחילתו של תיקון חוק זה מיום כ"ט בטבת התשע"ד 2 .10.6.2014 מיום 12\ : הודעת נציבות שירות המדינה עד אסמכתא העברת זכויות מקרן פנסיה לקופת גמל  בשינוי להוראה שיצאה בעבר, כעת קיימת לעובדי ההוראה האפשרות להעביר כספי קופת גמל לקרן פנסיה, עפ"י תקנות שוק ההון. פעולה זו ניתן לבצע אך ורק ע"י פנייה מסודרת למר בני בנימין, מנהל תחום בכיר משכורות במשרד החינוך, ירושלים, בצירוף בקשתו של .)3\15 ,2\15 עובד ההוראה. (חוזר בני בנימין  )4/ )(נז 3/ (נה | הקפאת זכויות לגמלה עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים רשאים להקפיא את זכויותיהם לגמלה על פי התנאים והכללים האלה. על פי הוראות חוק הגמלאות ניתן להקפיא זכויות פנסיה - , במוסד חינוך רשמי. משרה לפחות 1/3- שנות שירות ב 10 לאחר א. במקרה זה תשולם הקצבה מאחד בחודש המתחיל אחרי היום שבו שנה.  67 יגיע העובד לגיל , במוסד חינוך רשמי. משרה לפחות 1/3- שנות שירות, ב 20 לאחר ב. במקרה זה תשולם הקצבה מאחד בחודש המתחיל אחרי היום שבו .)59 שנה (גננת - לגיל 60 יגיע העובד לגיל עובדי הוראה המבקשים להקפיא את הזכויות, כאמור לעיל, יפנו אל הלשכה המחוזית, שהם מועסקים בה, כדי למלא טופס תביעה לגמלה. את הבקשה יש להגיש לא יאוחר משישה חודשים ממועד 55 עו"ה המקפיא זכויותיו בגיל סיום השירות של עובד ההוראה. ומעלה, זכאי לקבל את הפיצוי לימי מחלה צבורים מיד לאחר (ראה סעיף "פיצוי על ימי מחלה שלא שאושרה הקפאת זכויותיו  .)33.271 נוצלו". (תקשי"ר : רכיבי השכר לגמלה הם אלה שהיו לעובד בחודש מרכז המורים מעיר עבודתו האחרון, שקדם להקפאת הזכויות, אלא אם כן חזר לעבודה. זכויות לגמלה בתקופת היעדרות מחמת תאונה בעבודה תקופת היעדרותו של עובד מחמת תאונה בעבודה, אשר בעבורה הוא זכאי לדמי פגיעה בעבודה לפי חוק הביטוח הלאומי, נחשבת כתקופת עבודה לכל דבר, דהיינו: אין רואים אותה כמפסקת את רציפות שירותו של העובד לצורכי גמלאות, ולא עוד, אלא שיש להביאה בחשבון תקופת שירותו של העובד לצורך קביעת זכויותיו לגמלאות. כל זה תקף ביחס לעובדי הוראה רשמיים המועסקים בבעלות המדינה. ביחס לעובדי הוראה המועסקים על ידי בעלויות אחרות יש לבדוק שאלה זו לפי תקנון קרן הפנסיה שבה מבוטח עובד ההוראה (חוק שירות המדינה .))3(11- ) ו 3(3 סעיפים 1970 (גמלאות) (נוסח משולב) תש"ל הקדמת הפרישה לגמלאות מטעמי בריאות  מורים המבקשים להקדים פרישתם לגמלאות, ובין הסיבות לבקשתם כלולה גם סיבה רפואית, מתבקשים - לטובתם - לבקש הפניה לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות לפני שהם פורשים בפועל. גם בעניין ביטוח החיים והנכות של הסתדרות המורים שבאחריות הפניקס, אין החברה יכולה להיענות לתביעות למענק נכות מטעמי בריאות לאחר שהחבר פרש מעבודתו, שלא על פי החלטת ועדה רפואית של משרד הבריאות (לעובדי הוראה). ההפניה לוועדה רפואית היא באמצעות הלשכות המחוזיות של משרד החינוך. המורה יתחייב בתשלום עבור הבדיקה של הוועדה הרפואית.  חישוב הגמלה לפורשים מטעמי בריאות חישוב הגמלה לפורשים מטעמי בריאות, כאשר ועדה רפואית קבעה להם אחוזי נכות לצורכי גמלאות, הוא אלטרנטיבי: : או . לפי אורך השירות, 1 . לפי אחוזי הנכות. הכל לפי השיעור הגבוה יותר.  2 : הסבר פנסיה לכל שנת שירות, בכפיפות 2%- : הכוונה ל אורך השירות לחלקיות המשרה, כולל תקופות שעליהן יש הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה. ) לכל אחוז נכות, 0.3%( פרומיל 3 : הכוונה לתוספת אחוזי הנכות .20% בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, בנוסף לקצבת יסוד של החישוב לפי אחוזי נכות נערך כאשר אחוזי הגמלה, הנקבעים על פי אורך השירות, נמוכים יותר. שנות שירות לפחות ונאלץ לפרוש מטעמי 15 : עובד שהשלים דוגמה ,50% בריאות, כשאחוזי הנכות שנקבעו לו על ידי הוועדה הרפואית הם ייערך חשבונו כלהלן: ), דהיינו: עובד 15% פרומיל לכל אחוז נכות (שהם 3 + קצבת יסוד 20% אחוזי פנסיה. לו נערך החישוב לפי אורך 35 = 15 + 20 כנ"ל יקבל .) x 2% שנה 15( בלבד 30% השירות היה שיעור קצבתו חובת הודעה ממקבל הגמלה בהתאם לתקנות שירות המדינה (הגשת תביעות, הצהרות והודעות) ) חייב כל מקבל גמלה להודיע לממונה על תשלום 1968- (תקון תשכ"ח יום מיום שארעו לו: 30 הגמלאות על המאורעות הבאים תוך א. קבלת משכורת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית כפי שנקבעה בחוק ושיעורה. ב. קבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי ושיעורה. ג. קבלת גמלה לפי חוקי השיקום ושיעורה. ד. קבלת קצבה נוספת לפי החוק או קצבה או תשלום כיוצא בהם, המשתלמים על פי חוק אחר או הסכם או הסדר כלשהו מאוצר המדינה או מקופה ציבורית, או מקרן פנסיה או מקרן תגמולין, שהקופה הציבורית קשורה בהן. ה. נישואין, גירושין, פטירתו של תלוי, או היות ילד או תלוי לעומד ברשות עצמו. ו. כל מאורע אחר שיש בו כדי להשפיע על זכותו לקבל גמלה או על שיעור הגמלה המשתלם לו. ז. שינוי המען של מקבל הגמלה בציון המען החדש. ,23 , ת"ד 21 הודעה לפי הנ"ל: יש לשלוח למינהל הגמלאות, רח' יפו .9100001 ירושלים השתכרות מאוצר המדינה ומקופה ציבורית ההגבלות בעניין השתכרות מאוצר המדינה ומקופה ציבורית, על פי , ולא על שאירים. 60 לחוק, אינן חלות על פנסיונרים מגיל 35 סעיף דמי ניהול פנסיה תקציבית בעקבות התיקון בחוק ההסדרים מנוכים מעובדי הוראה קבועים, לכל חודש כדמי ניהול, החל מיום 2% , הזכאים לפנסיה תקציבית .1% נוכו דמי ניהול בשיעור 2004 . בשנת 1/1/05 .1/05 : חוזר בני בנימין אסמכתא ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==