זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 79 זכויותיך גמלה  בחירת קרן פנסיה וקופת גמל .)8/15 ,8/2011 (חוזר בני בנימין העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או קופת הגמל לקצבה בה יהיה יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק. 60 מבוטח וזאת בתוך על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזה קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לצורך ביטוחו. עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנ"ל על הקופה בה בחר, יבטח  אותו מעסיקו בקרן פנסיה מקיפה חדשה. העובד יהיה זכאי לבחור או לעבור בכל עת לקופת גמל אחרת לפי בחירתו.  גיל הפרישה החדש , עלה גיל הפרישה המזכה 1.4.04 בהתאם להחלטת הכנסת, החל מיום לגמלאות כלהלן:   .59- ל 57- גיל פרישה מרצון של הגננות עלה מ .67- ל 65- גיל פרישת החובה של עובדי ההוראה עלה מ (לגבי מורים הנמנים עם עובדי המדינה) פרישה לקצבה (ב) 3/ ), עב 1970- (חוק שירות המדינה (גמלאות) נוסח משולב, תש"ל כמשמעותה בחוק פירושה קצבה או מענק.  גמלה על פי החוק, הינה הסכום המשתלם מדי חודש לעובד קצבת פרישה שפרש משירותו.  הוא תשלום חד-פעמי, הניתן במרבית המקרים לעובד שפוטר מן מענק , או גננות לפי הטבלה, בנסיבות המזכות 60 השירות לפני הגיעו לגיל מהמשכורת 70%- אותו בקצבה ובלבד ששיעור קצבתו לא הגיע ל הקובעת של משרה מלאה. המענק משולם לעובד עם פרישתו מהשירות, נוסף על הקצבה המגיעה לו. קצבת הפרישה של עובד מדינה שנמצא זכאי לקבלתה, מושתתת במרבית המקרים (למעט מקרים מסוימים של פרישה מטעמים רפואיים) על אורך שירותו, וחלקיות המשרה המשוקללת, בכפיפות לכללים ולסייגים שנקבעו בחוק. הזכאות והחישוב נקבעים רק במשרד האוצר, מינהל הגמלאות.  מהמשכורת הקובעת לכל שנת עבודה, בכפיפות 2% שיעור הקצבה - ממשכורת קובעת 70% לחלקיות המשרה, ובלבד ששיעורה לא יעלה על ממנה. אשר להבטחת רמת מחיה - 20%- למשרה מלאה, ולא יפחת מ ראה "קריטריונים להגדלת הגימלה", סעיף ד.  לגבי עובד הוראה פלוני בזמן פלוני פירושה: המשכורת, משכורת קובעת לחודש שבו חל 1- לרבות התוספות הקבועות הכלולות בה, המגיעה ב אותו זמן, לעובד הוראה שדרגתו וותקו הם כדרגה וכוותק שהיו לעובד , בהתאם לחלקיות משרתו של ערב פרישתו מהשירות הפורש לגמלה העובד הפורש בכל שנות שירותו.  . רכיבי השכר לגמלה הם על פי השכר בשנת העבודה שקדמה לפרישה  פרישה לגמלה בפנסיה תקציבית 3/ עה פרישת חובה . עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים, שיגיעו לגיל פרישת חובה 1 , ואשר ישלימו עשר 31.8 ), על  פי הרישום בתעודת הזהות, לפני 67( בסוף חייבים לפרוש לקצבה משרה לפחות, 1/3- שנות שירות ב שנים. עובד הוראה שמעוניין להמשיך 67 החודש שבו ימלאו להם לעבוד עד סוף שנת הלימודים - עליו לפנות לתחום כוח אדם בהוראה במחוזו ולהגיש בקשה מתאימה, מלווה בהמלצות מנהל ומפקח. הבקשה תועבר לדיון בוועדת הגמלאות בירושלים והיא תודיע למחוז על החלטתה. פרישה מרצון על פי 60-67 , שיגיעו לגיל עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים .1 , רשאים לפרוש בסוף שנת 31.8 הרישום בתעודת הזהות, לפני משרה לפחות. 1/3- ), אם ישלימו עשר שנות שירות ב 31.8( הלימודים , על פי הרישום 59-67 , שתגענה לגיל גננות בגני ילדים רשמיים , רשאיות לפרוש לקצבה בסוף שנת 31.8 בתעודת הזהות, לפני משרה לפחות. 1/3- ), אם ישלימו עשר שנות שירות ב 31.8( הלימודים שנה, 67 עובד הוראה כנ״ל המבקש לפרוש לגמלאות בטרם מלאו לו יום לפני 90- חייב במתן הודעה מוקדמת על כך בכתב לא יאוחר מ מועד פרישתו, ובמילוי טופסי תביעה לגמלה. עם זאת רצוי כי יגיש בדצמבר של אותה שנת לימודים, כדי שיהא סיפק 31 בקשתו עד לטפל כראוי בתביעתו לגמלה.  ועל מיצוין המלא יש לקבלת מידע על הזכויות המגיעות לפורשים .2 לפנות אל תחום כוח אדם בהוראה במחוז עבודתו של עובד ההוראה. בכל אחד מהמחוזות עומד לרשות הפורשים רפרנט לענייני גמלאות, שתפקידו לסייע להם בהליך הפרישה. בצירוף תלוש 1.2 טופסי תביעה לגימלה יש להגיש ללשכת המחוז עד משכורת אחרון. : חשוב להתייעץ בסניף הסתדרות המורים לפני הפנייה לתשומת לב לכח אדם במשרד החינוך. פרישה מוקדמת לגימלאות משירות המדינה בדיונים בין משרד החינוך והסתדרות המורים נקבעת מכסה ארצית לפרישות מוקדמות של עובדי הוראה, שמחולקת למחוזות משרד החינוך. עפ"י הכללים החלים כיום הפרישה המוקדמת תתאפשר לעובדי הוראה שנות שירות ובהיקף 20 בעלי וותק מינימלי של 60 עד גיל 50 בגיל משרה בתנאים הבאים: 1/3 העולה על : תנאי הפרישה א. עדיפות א' - פרישת עובדי הוראה שמשרד החינוך קבע כי פרישתם חיונית למערכת: קצבה מיידית (לזכאים לקצבה) • ש"ח מענק מיוחד כפוף לחלקיות המשרה המשוקללת. 50,000 • חודשי הסתגלות 6 • ב. עדיפות ב' - קצבה מיידית (לזכאים לקצבה) • ש"ח מענק מיוחד כפוף לחלקיות המשרה המשוקללת. 40,000 • חודשי הסתגלות. 5 • אשר פרישתם אושרה במסגרת תוכנית 60-65 עובדי הוראה בגיל ש"ח כפוף לחלקיות 40,000 הפרישה המוקדמת יקבלו מענק של המשרה המשוקללת. תוכנית הפרישה לא תחול על המורים הבאים: מורה הפורש במסגרת חוק שירות המדינה (גמלאות). • מורה המצוי בהליך משמעתי. • מורה שפוטר לאחר סיום הליך פדגוגי. • מורה הפורש מרצונו עפ"י החוק. • מורה שהוחל לגביו תהליך פרישה מטעמי בריאות - זומן או נפסל • ע"י וועדה רפואית . מורה הנמצא בחל"ת. •

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==