זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 78   בעלי תפקידים חדשים ימונו על ידי מנהל בית הספר, בהתייעצות 3.1 עם המועצה הפדגוגית ובתיאום עם המפקח. מובהר כי גמול פיצול וגמול מקצוע והכשרות אינם בגדר "תפקיד" להלן, זאת מבלי לפגוע 3.4- ו 3.3, 3.2 לעניין סעיפים לעיל. 1.6 באמור בסעיף משרה לא יוכל 1/3-   עובד הוראה המועסק בהיקף של פחות מ 3.2 2 להתמנות לתפקיד מהתפקידים המפורטים ברשימה שבסעיף לעיל. עובד הוראה לא יוכל למלא יותר משני תפקידים בעת ובעונה  3.3 , אלא אם קבע מנהל המחוז של משרד החינוך והתרבות שיש אחת צורך חיוני בהעסקת העובד ביותר משני תפקידים. הוראה זו חלה גם על עובד המועסק כמורה בתפקידי הדרכה .)5 ' עמ 1/ (חוזר מנהל אכא"ב תשס"ג לא יוכל להתמנות לתפקיד נוסף מעבר לתפקידו בניהול, מנהל 3.4 .)5/ למעט תפקיד של מחנך כיתה(מד יוכל להתמנות, בנוסף לתפקידו כסגן מנהל, גם לתפקיד סגן מנהל .)9/ מחנך כיתה או לתפקיד האחראי לביטחון (מד לכל מוסד חינוכי שיש בו כיתות א'-י"ד, ימונה מרכז אחד בלבד 3.5 ריכוז מרכזיה פדגוגית , או לריכוז מעבדה 12 . במוסד חינוכי שיש בו עד ריכוז אמצעי הוראה , או מוסדית . במוסד חינוכי 3% כיתות, ישולם למרכז, כאמור, גמול בשיעור כיתות או יותר, ישולם למרכז, כאמור, גמול בשיעור 13 שיש בו . הוראה זו משנה את הקריטריונים הקיימים לגבי מרכז 5% מעבדה.  למרות האמור לעיל, במוסדות החינוך העל-יסודיים ימונו מרכזי מעבדה לפי הקריטריונים הקיימים, אך לא פחות ממרכז מעבדה אחד, או מרכז מרכזיה פדגוגית מוסדית אחד, או מרכז אמצעי הוראה אחד לכל מוסד. מרכזי מקצוע   לכל מוסד חינוכי שיש בו כיתות א'-י"ד ימונו 3.6 בהתאם לגודל בית הספר (חוזר מיוחד ה', התשמ"ח). למרות האמור לעיל, במוסדות החינוך העל-יסודיים ימונו מרכזי מקצוע לפי הקריטריונים הקיימים, אך לא פחות ממרכז מקצוע אחד לכל מוסד. לעניין סעיף זה "מרכז מקצוע" לרבות "מרכז תחום" (אשכול מקצועות, כגון חינוך אמנותי, או כפי שייקבע בין משרד החינוך והתרבות לבין ארגוני המורים) (ריכוז מקצוע משולם לפי הקריטריונים, 6%-4% בשיעור 1.9.84 - בבית ספר יסודי מ שנקבעו על ידי ועדה בראשותו של שמעון שטמפפר, על סמך סעיף בהסכם השכר. אחוזי הגמול משולמים מהשכר המשולב). 3.1 למשך שנת לימודים שלמה. מורה מאמן בדרך-כלל יועסק 3.7 במקרים מסוימים ינוהל מו"מ בין בית המדרש למורים וגננות או המחלקה להכשרת עובדי הוראה במוסדות להשכלה גבוהה, לבין המורה המאמן, על תקופת אימון קצרה יותר. במקרים אלה ישולם הגמול לפי חודשי אימון בפועל (לרבות החלק היחסי בחופשת הקיץ, כמקובל). , גם גננות (למעט גננות 1.11.83 - , החל מ לגמול חינוך כיתה זכאים 3.8 הזכאיות לגמול ריכוז גן-ילדים), מורים בכיתות להוראה מסייעת, גננות מסייעות, מורים בכיתות טיפוליות, גננות שי"ח, רמי"ם, רב בית ספר, מחנכי כיתות י"ג-י"ד, מדריכים פדגוגיים בבתי מדרש .)23 ' עמ 5/ למורים וגננות ואחראי לכיתה בחינוך מבוגרים. (מד כיתות זכאי לגמול 2 מדריך פדגוגי במכללות ובסמינרים המדריך .)9.11.00 חינוך כפול (מכתב שטמפפר עובדי הוראה עבור פעולות לגמול מקצוע והכשרות יהיו זכאים 3.9 הכנה למילוי תפקידם בהוראת המקצוע, הנדרשות בבית הספר, מעבר לשעות העבודה שבתקן, ובגין פעולות הכנה אלו לא יהיו זכאים להטבה או גמול נוספים. גמול זה בא במקום גמול הכנה למורי הכשרות והוא יחול על כלל עובדי ההוראה למעט עובדי הוראה, הזכאים לגמול ריכוז גן-ילדים, או גמול חינוך כיתה, או גמול ניהול, או גמול מורה מדריך, או גמול הדרכה, או גמול פיקוח. )10/ (מו מרכז מקצוע בתחום המחשבים  3.10 : בהמלצת מנהל בית הספר ובאישור המפקח על בחינוך היסודי א. בית הספר ניתן למנות אחד ממורי בית הספר המלמדים את מקצוע המחשבים, כמרכז מקצוע בתחום זה. מרכז מקצוע זה יהיה אחד מארבעה בעלי תפקידים שניתן למנותם בבית ספר יסודי והמקבלים 5/ גמול תפקיד. המינוי וכל הקשור בו יהיו בהתאם לנאמר בחוזר מד .)16.11.83( נספח ג' - הסכם קיבוצי מיוחד : בחטיבת הביניים ובחינוך בחטיבת הביניים ובחינוך העל-יסודי ב. העל-יסודי ניתן למנות מרכז מקצוע בתחום המחשבים לפי אמות- מידה הנהוגות בחינוך העל-יסודי.  גרירת גמול ניהול עובד הזכאי לגרירת גמול ניהול, שעובר לעבוד במשרה חלקית בפיקוח ו/או בהדרכה ובמשרה חלקית בהוראה, זכאי: גבוה יותר (לפי נתוניו האישיים) אם גמול הפיקוח או ההדרכה א. מגמול הניהול שהוא גורר יהיה זכאי: . תחילה ישולם גמול פיקוח או הדרכה בעד חלקיות משרתו בפיקוח 1 או הדרכה. . בעד יתרת משרתו בהוראה יהיה זכאי לגמול ניהול יחסי בעד חלקיות 2 משרתו בהוראה, ובסה"כ לא יותר גמולים המגיעים בעד משרה מלאה. משרה בהוראה, זכאי 1/2 + משרה בפיקוח 3/4 לדוגמה: אם עובד משרה. 1/4 גמול ניהול יחסי בעד + משרה 3/4 לגמול פיקוח בעד שהוא גורר גבוה מגמול הפיקוח או ההדרכה אם גמול הניהול המלא ב. למשרה מלאה שמגיע לו, לפי נתוניו האישיים, יהיה זכאי ל: . גמול ניהול בעד חלקיות משרתו בפיקוח או בהדרכה. 1 . גמול ניהול בעד חלקיות משרתו בהוראה, ובסה"כ לא יותר מגמול 2 ניהול מלא. (בחתימת בני בנימין). 22.12.97 מיום 12/97 : חוזר משכורת אסמכתא : גרירת גמול ניהול אינה תפקיד ולכן מורה שגורר גמול לתשומת לב .)19.11.02 ניהול זכאי, בנוסף לכך, לשני גמולים (מכתב שטמפפר - דינו כמי שמקבל גמול ניהול במסגרת עו"ה הגורר גמול ניהול ג.  מילוי תפקיד המנהל בפועל ולכן איננו זכאי לגמול מקצוע והכשרות .)28.6.09 (מכתב איתי הדר ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==