זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 77 זכויותיך בחתימת ש׳ שטמפפר, מנהל 1.12.93 מיום 7/ : חוזר נד אסמכתא ( המחלקה לתנאי שירות של עובדי ההוראה). דרישות הסף למינוי הרכז לבטיחות בדרכים ותפקידיו השונים - פורטו .81 ' עמ 1/ בחוזר מנכ"ל עא  גמול תואר שני ושלישי )7/ ד') (נה 17 ,סעיף 19.9.94 (הסכם השכר מיום או בעלי דרגות שכר אקדמיות עובדי הוראה בעלי תואר אקדמי שני )1 אקוויוולנטיות ל-מ"א, שהוסמכו להוראה לרובד חינוכי כלשהו מהשכר המשולב.  5% בחינוך הפורמלי בארץ, יקבלו גמול בגובה , או בעלי דרגות שכר אקדמיות בעלי תואר אקדמי שלישי אקוויוולנטיות ל"דוקטור" שהוסמכו להוראה כנ"ל, יקבלו גמול מהשכר המשולב.  10% בגובה של ) הגמול ייחשב כשכר לצורך קביעת ערך שעה, הפרשות סוציאליות, 2 פיצויי פיטורים ופנסיה, וישולם בשורה נפרדת בתלוש.  .)1.9.94( : כ"ה באלול התשנ"ד תחולה )3 : גמול תואר שני ושלישי משולם על כל מרכז המורים מבהיר המשרה, לרבות שעות נוספות.  גמולים שונים )5/ ) (חוזר מנכ"ל מד 16.11.83 (נספח ב' להסכם קיבוצי מיוחד מיום )88-90 ) (הסכם השכר 1988 (חוזר מיוחד ה' (התשמ"ח), פברואר : הוראות כלליות 2 מחושבים הגמולים המפורטים ברשימה שבסעיף 1.11.83-   החל מ 1.1 להלן (להלן: הגמולים) כאחוז מהשכר המשולב החדש של עובד ההוראה הזכאי לגמול לפי דרגתו וותקו בהוראה.   הזכאות לקבלת הגמולים וכללי התשלום יהיו בהתאם להוראות 1.2 שנקבעו בהסכמים הקיימים, אלא אם נקבעו לראשונה בהסכם זה או שונו בו.   עובד הוראה יהיה זכאי לגמול כל עוד הוא ממלא את התפקיד 1.3 עבורו ניתן הגמול. עובד הוראה שיפסיק למלא את התפקיד אשר עבורו ניתן הגמול, יופסק תשלום הגמול הכרוך בביצוע תפקיד זה.   הגמולים, להוציא גמול חינוך כיתה, גמול מקצוע והכשרות 1.4 וגמולי השתלמות, לא יהיו שכר לשום דבר ועניין.  א. גמול חינוך כיתה וגמול מקצוע והכשרות מהווים שכר לכל דבר 1.5 .1.11.83 - ועניין החל מ , זכאים במקום גמול 1.11.83 ב. עובדי הוראה, שפרשו לגמלאות לפני 7.8% חינוך כיתה וגמול מקצוע והכשרות, לגמול מיוחד בשיעור  .1.1.98 - מהשכר המשולב מ סעיף זה אינו חל על פנסיונרים שבמשכורתם הקובעת לצורך תשלום הפנסיה נכלל  גמול ריכוז גן ילדים, או גמול ניהול, או גמול .)9/ מורה מדריך, או גמול הדרכה, או גמול פיקוח (מד   גמול חינוך כיתה וגמול מקצוע והכשרות לא יינתנו ביחד. עובד 1.6 הוראה יוכל לקבל רק אחד משני גמולים אלה, בכפוף לזכאות לגמול על פי הוראות הסכם זה.   הגמולים, למעט גמול מקצוע והכשרות, גמול מורה יועץ וגמול 1.7 השתלמות, יחושבו כאחוז מהשכר המשולב החדש של עובד ההוראה הזכאי לגמול לפי דרגתו וותקו בהוראה למשרה מלאה אחת, וישולמו ללא קשר עם היקף משרתו בפועל.   גמול מקצוע והכשרות יחושב כאחוז מהשכר המשולב החדש של 1.7 עובד ההוראה הזכאי לו לפי דרגתו וותקו בהוראה.   הגמול למורה יועץ יחושב כאחוז מהשכר המשולב החדש של 1.9 המורה לפי דרגתו וותקו בהוראה למשרה מלאה אחת, וישולם יחסית להיקף עבודתו בייעוץ, על פי הנוסחה הקיימת. כל גמול אחר שנקבע בהסכמים בין הצדדים ולא בוטל בהסכם 1.10 זה ואשר לא נכלל ברשימת הגמולים, ימשיך להשתלם לפי ההוראות בהסכמים הקיימים. )1.1.98 (מיום רשימת גמולים מס׳ סד׳ שם הגמול השיעור ב-% הערות מיוחדות 2.1 ריכוז מעבדה/מרכזיה פדגוגית מוסדית/ אמצעי הוראה 5-3 להלן 3.5 ראה סעיף 2.2 ריכוז מקצוע 7-5 להלן בבי"ס 3.6 ראה סעיף 5% - כיתות 8-1 יסודי 6% - כיתות 12-9 7% - כיתות ומעלה 13 2.3 פיצול 7-3 2.4 השגחה על פנימייה 5 2.5 מורה יועץ לעיל. הסכם 1.9 ראה סעיף א' 17 סעיף 19.9.94 השכר שנות הוותק בייעוץ 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 2.6.1 אחראי לביטחון 6 2.6.2 עוזר לאחראי לביטחון בפנימייה 4 2.6.3 עוזר לאחראי לביטחון בפנימייה שאינה בתחום רשות מקומית 5 2.7 אימון למורה מאמן ולגננת מאמנת (לתלמידי 1 כיתות א'-ב') (לתלמידי 2 כיתות ג') מס׳ המתאמנים למאמן אחד תלמידים. 3 לא יעלה על להלן 3.7 ראה סעיף 2.8 חינוך כיתה )1.1.98 (מיום 10 לעיל, 1.6 ,1.5 ראה סעיפים להלן 3.9 ,3.8 ,3.4 וכן סעיפים 2.9 מקצוע והכשרות )1.1.98 (מיום 6 ,1.5 ראה סעיפים להלן 3.9 לעיל, וכן סעיף 1.6 2.10 ריכוז הדרכה, לימודים ותלמידים בסמינר 8 2.12 ריכוז חינוך חברתי 6 גמול זה ישולם למרכז אחד בלבד לבי"ס, בבתי"ס יסודיים ועל-יסודיים בלבד 2.13 ריכוז שכבה/מסלול/מגמה/ חטיבת כיתות 6 גמול זה ישולם למרכז אחד בלבד לבי"ס, בבתי"ס יסודיים ועל-יסודיים בלבד 2.14 ריכוז טכני במפת"נים 1 גמול זה ישולם למדריכים המקצועיים במקצועות: עץ, מתכת, סנדלרות ורכב בלבד 2.15 גמול הדרכה (למדריכים פדגוגיים בסמינר) )1.1.98 (מיום 10 להלן 3.8 ראה סעיף 2.16 גמול השתלמות יח׳ 1-16 בהתאם לזכאות. ערך כל יחידת גמול מיום מהשכר 1.2% הוא 1.4.91 .)9/ המשולב (נא 2.17 כפל תואר יח' 8.75 2.18 גמול ביניים יח' 4 2.19 רכז בטיחות בדרכים 6 : הערות

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==