זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 76 רכזי מקצוע ובעלי תפקידים בבתי-ספר יסודיים )4/ ) (חוזר אגף כא"ב תשמ"ח 88 (חוזר מיוחד ה' (התשמ"ח) פברואר מספר רכזי המקצוע בבתי-ספר יסודיים יהיה לפי מספר הכיתות בבית הספר כמפורט להלן: מספר כיתות מספר המרכזים שיעור הגמול 5-1 מרכזי מקצוע 1 5% 7-6 מרכזי מקצוע 2 כ"א 5% 8 מרכזי מקצוע 3 כ"א 5% 12-9 מרכזי מקצוע 3 כ"א 6% ומעלה 13 מרכזי מקצוע 4 כ"א 7%  1.10.87 : התחולה כמו כן ניתן למנות נושאי תפקידים נוספים כלהלן:  • . מרכז מעבדה אחד. 1 . מרכז חינוך חברתי. 2 . מרכז שכבה/מסלול/חטיבה. 3 לתפקידים אלה יש למנות עובד הוראה מוסמך (למעט מנהל/סגן) משרה. מינוי בעל תפקיד הוא לשנה אחת בלבד. 1/3- המועסק לפחות ב בבתי הספר מורשה הקרן הקיימת החל בתשנ"א הוכר תפקיד • היסודיים והתיכוניים, כמזכה בגמול תפקיד במסגרת ההסדר המופעל .)1/ לגבי מרכזי מקצוע (נא (בנוסף למכסת כרכז סמים החל בתשס"ה ניתן למנות עובד הוראה • . המינוי הוא לשנה ויפקע 6% הרכזים הקבועים). הרכז יקבל גמול של א').  7/ , תשס"ד 12/04 בסוף השנה (חוזר בני בנימין החל מתשע"ח ניתן למנות בנוסף למכסת בעלי התפקידים המוקצים • לבית הספר את בעלי התפקידים הבאים: . רכז טיולים. 1 . רכז השתלבות ואוכלוסיות מיוחדות. 2 . רכז מת"ל (מעריך תפקודי למידה בחטיבת ביניים. 3 . מורה חונך או גננת חונכת. 4 מהשכר 6% יהיו זכאים לגמול בשיעור של 1-3 *בעלי תפקידים המשולב. מהשכר 2.4% *מורה חונך או גננת חונכת יהיו זכאים לגמול בשיעור המשולב. , מכתבה של מיכל כהן, סמנכלי"ת משה"ח 2017 (הסכם ספטמבר )19.3.17  גמול ריכוז מקצוע בעל-יסודי )5/ (נב א. התנאים למינויו של מרכז מקצוע בבית הספר בהתאם להוראות הקבע שפורסמו בנושא מינוי מרכז מקצוע בבית , וכן על פי הכללים שנקבעו בהסכם 6/ וכג 6/ הספר בחוזרים כב , כפי שפורסמו בחוזר מיוחד ד', התשל"ז, 22.3.77 הקיבוצי מיום רשאי מנהל בית הספר למנות עובד הוראה בחינוך העל-יסודי כמרכז מקצוע מסויים, לשם ריכוז הדרכת המורים המלמדים אותו מקצוע בבית הספר, באישורם של המפקח על בית הספר והבעלות על כיתות ומעלה, אם מספר השעות הניתנות 8 המוסד, בבית ספר בן שעות שבועיות, ומועסקים בהוראתו 48- באותו מקצוע מגיע ל מורים נוספים בפחות 3 שני מורים נוספים במחצית המשרה, או ממחצית המשרה. ואולם, עם זאת, יש למנות עובד הוראה אחד כמרכז מקצוע גם בבית ספר קטן, שאינו עונה על אחד או על יותר מהתנאים שהזכרנו לעיל, וזאת בהתאם לכללים שנקבעו בנדון בנספח ב' 6.3 (בסעיף 16.11.83 בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום להסכם). ב. דרישות התפקיד . הגדרות 1 לצורך הוראות אלו הוא מקצוע הנלמד במסגרת מקצוע עיוני החינוך העל-יסודי, אשר לשם קבלת רישיון קבוע להוראתו בחטיבה העליונה על המורה להיות בעל תואר אקדמי באותו מקצוע, וכן בעל השכלה פדגוגית מלאה להוראתו. מקצועות אחרים לצורך הוראות אלו הם מקצועות הנלמדים במסגרת החינוך העל-יסודי, אשר קבלת רישיון הוראה קבוע בהם אינה מותנית דווקא בכך שהמורים המלמדים אותם חייבים להיות בעלי תואר אקדמי, אלא עליהם להיות בעלי השכלה אלטרנטיבית, כנדרש בכל ההוראות הכלולות בתקנון שירות עובדי הוראה, פרק , כפי שהן מתפרסמות מזמן לזמן, בהתאם לנתוניו האישיים 1.21.2 של המורה הנוגע בדבר, וכן בהתאם לסקטור שהוא מלמד בו. יתמנה מורה . (א) כמרכז מקצוע עיוני בבית ספר על-יסודי 2 שהוא בעל תואר אקדמי ובעל הכשרה פדגוגית מלאה, המוכרים על ידי משרד החינוך והתרבות לשם קבלת רישיון הוראה קבוע באותו מקצוע, ואשר מינויו אושר על ידי המפקח על בית הספר ועל ידי הבעלות על המוסד, כנזכר בא' לעיל. האמור בא' לעיל, במקרים מיוחדים ויוצאים מן הכלל יוכל למרות (ב) להתמנות כמרכז מקצוע עיוני גם מורה שאינו בעל תואר אקדמי, אם הוא בעל רישיון הוראה קבוע באותו מקצוע, שהוענק לו על סמך עמידה בכל בחינות ההשלמה הדרושות לשם קבלת רישיון הוראה קבוע באותו מקצוע, או על פי החלטת ועדת הבירורים לרישיונות הוראה, שמצאה אותו בעל ידע מספיק במקצוע האמור ובדרכי הוראתו. במקרה כזה יוכל, אפוא, גם מורה כזה להתמנות למרכז מקצוע, אם לדעת הפיקוח הפדגוגי מטעם משרד החינוך והתרבות הוא מתאים, מבחינה מקצועית ומבחינה פדגוגית כאחת, לכהן בתפקיד זה יותר מכל יתר המורים בבית הספר המלמדים אותו מקצוע. .  כמרכז מקצוע בבית ספר על-יסודי באחד מה"מקצועות האחרים" 3 (כפי שהם הוגדרו לעיל) יתמנה מורה בעל רישיון הוראה קבוע באותו מקצוע ואשר מינויו אושר על ידי המפקח על בית הספר ועל ידי הבעלות על המוסד, כנזכר לעיל. .  נוסף על דרישות ההשכלה וההסמכה מכל מי שהוא מועמד לתפקיד 4 לעיל, חייב המועמד לתפקיד 3- וב 2- של מרכז מקצוע, כנזכר ב להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בהוראת אותו מקצוע ובעל כושר הדרכה בעבודה פדגוגית, המועסק בהוראתו של מקצוע משרה לפחות. 1/3- זה בבית הספר ב . המינוי לתפקיד זה ניתן לשנת לימודים אחת בלבד  .5 בתחילת כל שנת לימודים תמנה הנהלת המוסד, באישור המפקח והבעלות על המוסד, מרכז מקצוע, בהתאם לכללים שנזכרו לעיל. שיעור גמול ריכוז המקצוע )24.1.88 ) (הסכם קיבוצי מיום 5/ (מד משולם הגמול באחוזים משכרו המשולב של מרכז 1.11.83 מיום המקצוע, כלהלן: מספר שעות נלמדות מספר מורים נוספים למרכז המקצוע שיעור הגמול משכרו המשולב של מרכז המקצוע ש"ש 48 במחצית משרה. 2 מורים נוספים 3 : לחלופין 5% ש"ש 72 במחצית משרה. 4 מורים נוספים 5 : לחלופין 6% ש"ש 100 במחצית משרה. 5 מורים נוספים 6 : לחלופין 7% , בלי גמול ריכוז מקצוע משולם לפי משרה שלמה אחת לכל עובד שים לב להיקף משרתו.  רכז בטיחות בדרכים בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני בטיחות בדרכים (החלטה ), "בכל בית ספר ימונה רכז למקצועות הבטיחות בדרכים אשר 8/ חד ייהנה מגמול ריכוז כמקובל". איוש התפקיד מותנה בעמידה בקורס מטעם גף הבטיחות במשרד החינוך. משכרו המשולב 6% הרכז יקבל גמול ריכוז בשיעור ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==