זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 75 זכויותיך : שפת אם בבת"ס יהודיים: לשון-ספרות-הבעה. * מרכז המורים מציין - המלמד רק אחד מהמקצועות הנ"ל מקבל גמול פיצול לפי מספר שעות - ההוראה שלו בהשוואה למספר שעות ההוראה של המקצוע כולו. גמול פיקוח, גמול הדרכה )1.1.01 (מיום וגמול מורה מדריך ,16.1.91 ) (הסכמי השכר 16.11.83 (נספח ד' להסכם קיבוצי מיוחד מיום )1/ ), (נו 18.12.01 ,19.9.94 ותק בפיקוח מפקח מדריך מורה-מדריך 1 65.5 47.5 43.0 2 68.0 49.5 43.0 3 70.5 51.0 43.0 4 74.5 53.0 43.0 5 76.5 54.5 43.0 6 79.0 56.5 43.0 7 81.0 58.5 43.0 8 83.5 60.0 43.0 9 86.0 62.0 43.0 10 88.5 63.5 43.0 11 91.0 66.0 43.0 12 93.5 68.5 43.0 13 95.5 70.5 43.0 * עובדי הוראה בתפקידי הדרכה זכאים לגמול מורה מדריך.  : מוסכם על הצדדים כדלהלן . (א) הגמול יחושב מדרגת השכר האישית (שכר משולב) של 1 המפקח, המדריך ומורה-מדריך. יוכרו שנות הוותק במעבר ממורה מדריך למדריך וממדריך למפקח. משנות ותק בניהול יוכרו לצורך ותק בפיקוח או 25% (ב)  .)16.1.91 (הסכם הדרכה בכל מקרה בו ההסדר החדש נותן גמול נמוך מהגמול המשולם (ג) כיום למנהלים, למפקחים, למדריכים, או לעובדי הוראה בתפקידי הדרכה, הנמצאים במערכת ובגמלאות, ישולם להם הגמול לפי המקובל עד לחתימת הסכם זה (דהיינו מורה מוסמך בשיא הוותק, לפי טבלאות השכר השוטפות והמשתנות מעת לעת). כאשר הגמול הישן יהיה שווה לגמול החדש, או יפחת ממנו, יופעל ההסדר החדש.  . (ב) עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לגמול יחסי בהתאם 2 לחלקיות משרתו.  (ג) הגמול מהווה מרכיב לחישוב ערך שעה לצורך תשלום עבור עבודה בשעות נוספות.  עובדי הוראה בתפקידי הדרכה זכאים לגמול מורה מדריך (ד) על חלק משרתם בהדרכה ועל החלק האחר של משרתם 43% ). מורה בתפקיד הדרכה, שהוא 6%( לגמול מקצוע והכשרה אקדמאי, זכאי עם תחילת השנה השלישית לגמול מדריך  .)6.12 סעיף 15.5.89 : הסכם השכר מיום אסמכתא ( . עבודתו של מורה בתפקיד הדרכה היא חלקית וזמנית (ה) על כן יינתן מינוי לשנה אחת בלבד ולא תאושר העסקה בתפקיד זה לתקופה העולה על שש שנים ב'). 2/ ). (חוזר מנכ"ל סד 45 ' עמ 10/ : חוזר מנכ"ל נה אסמכתא ( גמול ריכוז מעבדה/מרכזיה/אמצעי הוראה )5/ (מד לכל מוסד חינוכי שיש בו כיתות א'-י"ד ימונה מרכז אחד בלבד לריכוז מעבדה, או ריכוז מרכזיה פדגוגית מוסדית, או ריכוז אמצעי הוראה. כיתות ישולם למרכז כאמור גמול בשיעור 12 במוסד חינוכי שיש בו עד כיתות או יותר ישולם למרכז כאמור 13 . במוסד חינוכי שיש בו 3% .5% גמול בשיעור למרות האמור לעיל, במוסדות החינוך העל-יסודיים ימונו מרכזי מעבדה לפי הקריטריונים הקיימים, אך לא פחות ממרכז מעבדה אחד,או מרכז מרכזיה פדגוגית מוסדית אחד, או מרכז אמצעי הוראה אחד לכל מוסד. ותוקנו בחוזר 6/ הקריטריונים הקיימים פורסמו בחוזר מנכ"ל מב  : כלהלן 31 ' עמ 7/ מנכ"ל נה . במוסד חינוך על-יסודי בן שמונה כיתות לפחות שיש בו מעבדה, 1 שתוכר לצורך זה על ידי משרד החינוך והתרבות, רשאית הנהלת המוסד, באישור המפקח ובעלות המוסד, למנות מורה למרכז המעבדה. כמרכז מעבדה יתמנה מורה המועסק בשליש משרה במקצועות  .2 . שבהם ניתנות שעות מעבדה . עובד הוראה מתמנה כמרכז מעבדה לשנת לימודים אחת בלבד. 3 בתחילת כל שנת לימודים תמנה הנהלת המוסד, באישור המפקח והבעלות, מרכז מעבדה בהתאם למספר השעות שבהן מועסקת .)6/ המעבדה על ידי כיתות בית הספר (נז גמול הכנה לפרויקטים טכנולוגיים מורה המנחה תלמידים בפרויקט גמר טכנולוגי זכאי לגמול עבור הנחיית התמחות בכתב ופרויקט גמר בהתמחות, כגמול הכנה לבגרות. גמול ריכוז בתי ספר קטנים/מקצוע הוראה קטן )2/16 , חוזר בני בנימין 12/ (עה , שנחתמו בין ארגוני המורים לנציגי 1993 עפ"י הסכמי השכר משנת קיימת מכסה מוגבלת , נספח א), 3/ המעסיקים (ראה חוזר מנכ"ל נד במוסד שבו מספר כיתות קטן (בבתי של גמולי ריכוז לעובדי הוראה 24- ספר יסודיים) או במקצוע שסך כל שעות הוראתו הן לא פחות מ ש"ש (בבתי ספר על-יסודיים). 48- ופחות מ + מהרכיבים האלה: שכרו המשולב של המורה 4% גובה הגמול הוא )4.81%( 2008   תוספת + )3%( 2001 תוספת + " תוספת "תגבור הוראה ביתר שלבי החינוך) 6.35% , בחטיבה העליונה 7.25%( 2011 תוספת + תוספת עוז לתמורה + )2.1%( תוספת שחיקה לחטיבה עליונה בלבד + (לעו"ה ברפורמת עוז לתמורה בחטיבה העליונה בלבד). לעו"ה ברפורמת אופק חדש יחושב הגמול מהשכר הטבלאי. לצורך יישום ההסכם וקביעת הקריטריונים לזכאות לגמול הוקמה ועדה משותפת שבה נציגים של משרד החינוך ונציגים של ארגוני המורים. : הזכאים לגמול זה 5 שמספר הכיתות בהם הוא בין בבתי ספר יסודיים . עובדי הוראה 1 כיתות. 12- ל המלמדים מקצוע שסך שעות בבתי ספר על-יסודיים . עובדי הוראה 2 ש"ש, ובבית הספר 48- ופחות מ 24- ההוראה בו יהיה לא פחות מ שסך כל היקף משרתם באותו שני מורים לפחות מלמדים עוד מקצוע הוא לפחות משרה מלאה אחת. : הערות א. התפקיד של ריכוז מקצוע קטן הוא אחד מבין שני התפקידים שמותר לעובד הוראה למלא. עבור עובד הוראה אחד ב. אפשר להעביר בקשה לקבלת הגמול . בלבד בכל מוסד גמול ריכוז מקצוע קטן נועד עבור ריכוז של מקצוע הנלמד ג. . בכיתה בלבד

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==