זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 74 גמול פיצול חוזר 1988 (חוזר מיוחד י' (תשל"א) חוזר מיוחד ה' (התשמ"ח) פברואר )88-90( מנכ"ל מיוחד ה' (תשל"ט) הסכם השכר מהשכר המשולב החדש של עובד 7%-3% גמול הפיצול הוא בשיעור הגמול משולם לפי ההוראה הזכאי לגמול לפי דרגתו וותקו בהוראה. . כן משולם משרה מלאה ללא קשר לחלקיות המשרה של העובד משרה לפחות, אם הם 79% גמול פיצול למורים במשרה חלקית של כיתות. 5- מלמדים ב זכאי לגמול פיצול  בגני ילדים, בבית ספר יסודי או בבית א. עובד הוראה המועסק או יותר אצל אותו מעסיק, או בשש כיתות והמלמד ספר על-יסודי אצל אותו מעסיק, בגבולות משרת הוראה בשלושה מוסדות חינוך 79% אחת. עובד הוראה המועסק בבית ספר יסודי ו/או על-יסודי בין 8/ מט ) (חוזר 1/ ומשרתו מפוצלת בין חמש כיתות (מט 95%- משרה ל בחתימת ש׳ שטמפפר).  במרכזים ועובדי הוראה עובדי הוראה בבתי ספר פנימייתיים ב.  ימים בשבוע לפחות, אם 3 המועסקים במשמרות הפדגוגיים , אם וגננות ההפסקה בין משמרת למשמרת היא בת שעתיים לפחות, משרתן מפוצלת בין שלושה מוסדות נפרדים לפחות. ג. מורה המלמד בבתי ספר עבריים את המקצוע עברית (ספרות, לשון, הבעה) בארבע כיתות ומעלה בבית ספר אחד, בגבולות משרה אחת.  את המקצוע ערבית בארבע מורה המלמד בבתי ספר ערביים ד.  כיתות ומעלה בבית ספר אחד, בגבולות משרה אחת.  כולו, בארבע כיתות או שפת האם ה. עובד הוראה המלמד את מקצוע יותר, זכאי לגמול המלא עבור פיצול משרתו, וזאת בכפוף לאמור סעיף י"ז.  1/ , חוזר מנכ"ל לח 31 ' בחוזר מנכ"ל מיוחד י' (תשל"א) עמ שפת האם, בארבע כיתות או ו. עובד הוראה המלמד חלק ממקצוע ,זכאי לגמול יחסי עבור פיצול משרתו, ביחס שבין מספר השעות יותר שהוא מלמד לבין סה"כ השעות הנלמדות במקצוע שפת האם בכיתות  .)1/ הנוגעות בדבר (לח ז. אם מקצוע שפת האם ניתן על ידי מספר מורים, כשכל אחד מהם מלמד בארבע כיתות או יותר באותו בית ספר, יחולק הגמול האחד  .)8/ ביניהם באופן יחסי למספר השעות שכל אחד מהם מלמד (לג (ערבית בבתי-ספר יהודיים, עברית בבתי- שפה זרה ח. מורה המלמד ספר לא יהודיים, אנגלית, צרפתית וכיו"ב) בארבע כיתות או יותר, בבית ספר אחד או יותר, זכאי לגמול פיצול. ג').  136 סעיף 4/ : מב אסמכתא ( 1.9.81 : תחולה ומעלה בגבולות משרה אחת, וכן גם בשמונה כיתות ט. מורה המלמד שפת-אם עברית (או ערבית) בארבע כיתות ומעלה בגבולות משרתו, יקבל רק גמול אחד.  , זכאי בכל מקרה לגמול מורה לריתמוזיקה י. עובד הוראה, לרבות מורים פיצול אחד בלבד (חוזר מנכ"ל מיוחד י', תשל"א). לגבי - הקבצות במקצועות העיוניים נחשבות ככיתה (הבהרת למלאכה דניאלה סלומון, ס/מנהל המחלקה לתנאי שירות של עו"ה במשרד  .)26.12.94 החינוך והתרבות, מיום , שבה מכין מורה את תלמידיו לבחינות כיתה בבית ספר על-יסודי יא.  הבגרות ושבעבורה הוא מקבל גמול הכנה, תובא בחשבון לצורך חישוב מספר הכיתות שבהן הוא מלמד, לשם קביעת זכאותו לגמול פיצול.  .)2 ס"ק 324 סעיף 8/ : חוזר מנכ"ל מח אסמכתא ( 1.10.87 : תחולה תלמידים ויותר 20 - כל קבוצת עבודה המונה בחינוך הטכנולוגי יב.  , בחתימת 7.6.89 מיום 9/ תיחשב ככיתה לצורך גמול פיצול (חוזר מט ש' שטמפפר).  - מורים במרכזים ימיים זכאים לגמול פיצול לפי במרכזים ימיים יג.  אותן אמות המידה של עמיתיהם בחוות החקלאיות.  )33 ' , עמ 1/ :חוזר מנהל אכא"ב תשנ"ד אסמכתא ( 1.9.93 : תחולה 3- ) גננת העובדת כמ"מ ב 6.1 סעיף 92 ' עמ 3/ (שנ גמול פיצול לגננות יד. משרה מקבלת גמול פיצול (זאת ללא קשר עם 3/6 גנים בהיקף של גמול ניהול או גמול חינוך). גננת שי"ח זכאית לגמול פיצול אם היא גנים ויותר (עבודה בשי"ח ו/או צירוף עבודה בגן רגיל). 3- מלמדת ב גמול הפיצול אינו תלוי בהיקף המשרה של העובד, אלא בפיצולו  .)26.11.89 : מכתב ש׳ שטמפפר מיום אסמכתא בגנים ו/או הכיתות. ( גמול הפיצול איננו נכלל במשכורת הקובעת לפיצויים או גמלאות .)1.4 סעיף 5/ (הסכם עציוני מד ב' להסכם השכר 17 , שהוקמה מתוקף סעיף בישיבת הוועדה הפריטטית :)86 ' עמ 1/ , הובהר וסוכם (נו 19.9.94 עם הסתדרות המורים מיום א. הבהרות . הקבצה נחשבת ככיתה לצורך חישוב גמול פיצול. למען הסר ספק 1 הקבצה היא צירוף תלמידים משתי כיתות ומעלה. תלמידים ומעלה נחשבת 20 . קבוצת עבודה בחינוך הטכנולוגי המונה 2 כיתה לצורך גמול פיצול. ב.  הוראה בקבוצות לצורך גמול פיצול .  מורים בחינוך הגופני 1  לגבי הוראת חינוך גופני בכיתות א'-ד': בכיתות א'-ד' רק כיתה 1.1 שלמה במלואה תיחשב ככיתה לצורך חישוב גמול פיצול. לגבי מורים לחינוך גופני המלמדים קבוצות בכיתות ה' ומעלה 1.2 תיספרנה גם הקבוצות שנוצרו מצירוף תלמידים מכיתות שונות ככיתות לצורך גמול פיצול. .)2/ ) (נז 1.9.95( : ו' באלול התשנ"ה 1- ב תחולת תת-סעיף : לפי האמור לעיל כל קבוצה הלומדת חינוך גופני נמנית לתשומת לב 6798 ' ככיתה לצורך גמול פיצול (מכתב הבהרה של ש. שטמפפר מס .)19.2.97 מיום . מורים למלאכה 2 לגבי מורים למלאכה המלמדים קבוצות, תיחשב כל קבוצה ככיתה לצורך גמול פיצול. נוהל זה שריר כלפי מורים למלאכה המלמדים מכיתה א' ומעלה. .)1.9.95( : ו' באלול התשנ"ה 2- ב תחולת תת-סעיף : הערות משלים , ובית הספר השלישי מורה המועסק בשלושה בתי ספר  .1 את משרתו, יהיה זכאי לגמול פיצול גם אם עבד כתוצאה מכך ביותר ממשרה אחת. לא יהיה זכאי לגמול מורה כנ"ל המועסק בשלושה בתי ספר ויותר, אשר שניים מהם מספקים לו משרה שלמה אחת. , מתחשבים רק במספר מורה שמלמד יותר ממשרה מלאה אחת .2 משרה. (מכתב דניאלה סלומון 100% הכיתות שהוא מלמד במסגרת  )5.3.03 3% זכאיות לגמול פיצול בשיעור גנים ויותר 3- גננות העובדות ב  .3 .)23.10.00 מיום 10/00 (חוזר בני בנימין יכול להיות זכאי גם לגמול מורה שזכאי לגמול פיצול פנימייתי .4 פיצול בשש כיתות ומעלה. אין קשר בין הדברים. כל גמול משולם .)11.9.97 בתוקף התפקיד. (אישור שטמפפר . תיקון מיום 1.11 . מנהלים אינם זכאים לגמול פיצול (תקשי"ר 5 .)12.1.04 . אין דרישה להוראה גמול פיצול משולם בכל היקף משרה שהוא  .6 .)4 סעיף 2/2012 בהיקף משרה מינימלי מסויים (חוזר בני בנימין :)1.4.89 להלן טבלת גמול הפיצול (מיום הרמה שיעור הגמול כיתות 7-6 5% כיתות 10-8 6% כיתות 11 7% מוסדות חינוך 3 5% כיתות ויותר 4- שפת אם* ושפה זרה ב 5% עובד במשמרת 5% בתי-ספר פנימייתיים 5% מרכזים פדגוגיים 5% כיתות 5- משרה ב 95%-79% 3% ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==