זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 73 זכויותיך נוסחאות לחישוב גמול הניהול למנהל בי"ס יסודי עם כיתות על-יסודיות ו/או מיוחדות נוסחאות לחישוב גמול ניהול למנהל בית ספר שיש בו גם כיתות על-יסודיות (כיתה ז' ומעלה) ו/או כיתות של החינוך המיוחד, החל 1.10.1982- מ (א) הגדרות - מספר כולל של הכיתות בבית הספר M - מספר כיתות על-יסודיות בבית הספר (כיתה ז' ומעלה) X - מספר כיתות של החינוך המיוחד בבית הספר. Y - גמול הניהול (באחוזים) של מנהל בית הספר, בהנחה שכל )PM( הכיתות בבית הספר הן כיתות יסודיות רגילות. - גמול הניהול (באחוזים) של מנהל בית הספר, בהתחשב במספר P כיתות על-יסודיות ו/או של החינוך המיוחד שיש בבית הספר. (ב) נוסחה לחישוב גמול ניהול למנהל בית ספר יסודי שיש בו גם P=P(M) + 0.7X + 0.3 : כיתות על-יסודיות  63.5% גמול הניהול המירבי על פי חישוב זה לא יעלה בשום מקרה על (לא כולל ותק בניהול). (ג) נוסחה לחישוב גמול ניהול למנהל בית ספר יסודי שיש בו גם P=P(M) + 0.7Y + 0.6 : כיתות של החינוך המיוחד  56.14% גמול הניהול המירבי על פי חישוב זה לא יעלה בשום מקרה על (לא כולל ותק ניהול). (ד) נוסחה לחישוב גמול ניהול למנהל בית ספר יסודי שיש בו גם : כיתות על-יסודיות עם כיתות של החינוך המיוחד P(M) + 0.7(X+Y) + 0.9  63.5% גמול הניהול המירבי על פי חישוב זה לא יעלה בשום מקרה על (לא כולל ותק בניהול). קביעות בגמול הניהול , מנהל בית ספר (למעט מרכז) שכיהן בתפקידו שמונה שנים, לפחות ומספר הכיתות של בית הספר שבניהולו פחת, ימשיך לקבל גמול ניהול עבור מספר הכיתות הממוצע, שהיה בבית הספר שבניהולו בארבע השנים האחרונות, שלפני מועד הפחתת הכיתות. הממוצע מחושב פעם אחת, עם הפחתת הכיתות הראשונה. המנהל יקבל באופן קבוע את הגמול לפי ממוצע זה, גם אם יחולו שינויים נוספים מאוחר יותר. אין להקפיא גם את הוותק בניהול, כל עוד הוא ממשיך לעבוד בניהול ולא עובר להוראה. ההבדל בין מנהל הזכאי לגרירה ומנהל שאינו זכאי לגרירה הוא בגובה הגמול שיקבל (לפי הטבלה). הראשון יקבל לפי מספר כיתות ממוצע והשני לפי מספר הכיתות הנמוך שבבית ספרו לאחר ). לא יופחת גמול הניהול של 1/ הצמצום (חוזר מנהל אכא"ב תשס"ג מנהל בית ספר שמספר הכיתות בו פחת לרגל הרפורמה(אסמכתא:חוזר .)22/33 ' מס 11.1.74 ; מכתב אליהו ישראלי מיום 15 ' עמ 3/ מנכ"ל תש"ל , וחדל להיות מנהל בית ספר, שנים לפחות 8 מנהל שכיהן בתפקידו אך ממשיך לעסוק בהוראה (למעט תפקידי פיקוח והדרכה) יוסיף לקבל גמול ניהול לפי מספר הכיתות הממוצע שהיה בבית הספר שבניהולו ), בתנאי: 10/ שנות הלימודים האחרונות (חוזר מנכ"ל לז 4 במשך . שעבר להוראה באותה בעלות. 1 . שעבר להוראה במשרה מלאה. אם עבר מרצונו להוראה במשרה 2 חלקית, יקבל את הגמול יחסית להיקף משרתו בהוראה (הבהרת דניאלה סלומון, סגנית הממונה על תנאי שירות עובדי ההוראה,  .)8/13 , חוזר בני בנימין 6.3.2001 מיום מנהל בית ספר (למעט מרכז) שכיהן בתפקידו שמונה שנים, (בית ספר יסודי, בית ספר לפחות, העובר לנהל בית ספר באותה רמה על-יסודי וכו') ומספר הכיתות בבית הספר החדש קטן ממספר הכיתות בבית הספר הקודם - לא ייפגע גמול הניהול שלו. תוקפו של סעיף זה .)10/ ) (לז 1.9.77( מיום י"ח באלול תשל"ז שנים בניהול ועבר להוראה ייגזר משכרו 8 גמול ניהול למנהל שכיהן  .)1/ האישי של המורה (נז אין הכרח ברציפות בשנות הניהול.  : מכתב דניאלה סלומון, ס/מנהל המחלקה לתנאי שירות (אסמכתא  .)10.12.95 עובדי ההוראה במשה"ח מיום סגן מנהל, שכיהן שמונה שנים רצופות כסגן ונמנע ממנו מלכהן - יגרור גמול סגנות בעברו להוראה. תחולה: כסגן עקב אילוצי מערכת , חוזר מנהל אכא"ב 31 ' עמ 7/ : חוזר מנכ"ל נה אסמכתא ( .1.1.95  .)3 ' עמ 1/ תשס"ג אך עדיין יש שנים והכיתות בבית ספרו הצטמצמו 8 סגן שכיהן מספיק כיתות להמשך כהונתו כסגן - לא יהיה זכאי לקביעות בגמול שנים אחרונות (כפי שנקבע לגבי מנהל) אלא 4 ניהול לפי ממוצע של יקבל את גמול הסגנות על פי מספר הכיתות בפועל באותה שנה (חוזר  .)3 ' עמ 1/ מנהל אכא"ב תשס"ג ש. שטמפפר, מנהל המחלקה לתנאי שירות עובדי ההוראה במשרד החינוך, מבהיר: "הזכאות לגרירת גמול הסגנות היא באותו בית ספר בו מועסק העובד". .)1/ גמולי הניהול של סגני מנהלים ייגזרו משכרם האישי של הסגנים (נז : הבהרות . לפי גירסת משרד החינוך שנת שבתון נחשבת למנהל ולסגן רק 1 8- לצורך גמול ולא לגרירת זכויות ולכן איננה מצטרפת ל השנים משום שאין בה עבודת ניהול בפועל. גורר את גמול הניהול גם אם הוא עובר מרצונו להוראה.  מנהל .2 גורר את גמול הניהול רק אם הועבר להוראה על ידי סגן מנהל הבעלות, בניגוד לרצונו. .)10.12.95 : מכתב דניאלה סלומון אסמכתא ( גמול ניהול למנהלים במרכזי מחוננים בסיכום עם היחידה להסכמי שכר, אושר תגמול למנהלים במרכזי "יום העשרה שבועי" לתלמידים מחוננים באופן הבא: בסיס החישוב לגמולי התפקיד ייקבע לפי מספר ימי הפעילות במרכז כדלהלן: תיאור התפקיד מספר ימי פעילות % הגמול סוג הגמול הערות רכז 1 7 גמול ריכוז בסיס החישוב - משרה מלאה מנהל 2-3 16.8 גמול ניהול לפי גמול ניהול כיתה אחת - בי"ס יסודי מנהל 4 40.6 גמול ניהול לפי גמול ניהול כיתות - בי"ס יסודי 12 מנהל 5 47 גמול ניהול לפי גמול ניהול כיתות - בי"ס יסודי 15 עובדי הוראה שמקבלים גמול ניהול בגרירה אינם זכאים לגמול ריכוז. .)6132- מס' ב 5.12.07 : חוזר בני בנימין אסמכתא ( .1.9.07 : תחולה גמול סמינרים גמול תואר. 5% + )5/ (מד 12% בסמינר מקבל תוספת מ"א גמול תואר. 10% + )5/ (מד 12% בסמינר מקבל דוקטור

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==